Forskningsrapport om boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden

Landsbyggefonden har på baggrund af 2011-2014-midlerne meddelt tilsagn om støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser til udsatte almene boligafdelinger i Danmark. Midlerne er blevet uddelt til 89 boligsociale indsatser, mens 94 afdelinger foreløbigt har modtaget huslejestøtte. Landsbyggefonden har igangsat en landsdækkende evaluering med fokus på aktiviteter, der er målrettet:

  • Kriminalitetsforebyggelse
  • Skolegang og uddannelse
  • Forældrekompetencer og børns trivsel
  • Beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet
  • Huslejenedsættelser

Der foreligger nu den tredje forskningsrapport: Boligsociale indsatser til småbørnsfamilier i udsatte boligområder. Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser finansieret af 2011-2014-midlerne.

Der sættes i rapporten fokus på, at mange 0-6-årige børn, der bor i udsatte boligområder, har en udfordrende start på livet. Mange af børnene lever i familier, der er præget af økonomisk fattigdom eller misbrug, psykisk sygdom og kriminalitet. Det fremgår af rapporten, at hvert fjerde barn lever i økonomisk fattigdom - det svarer til knap 6.000 børn. På landsplan er det hvert 12. barn, der lever i økonomisk fattigdom.

Det fremgår også af tallene, at der er en høj indskrivning for de 3-5-årige børn i dagtilbud. Niveauet afspejler landsgennemsnittet. Der er dermed ingen forskel blandt de 3-5-årige børn i de udsatte boligområder – uanset etnicitet – og befolkningen. Indskrivningen i dagtilbud er lidt lavere for de 1-2-årige, der bor i udsatte boligområder set i forhold til resten af befolkningen.

Centrale aktører på småbørnsområdet vurderer, at de boligsociale indsatser har en positiv virkning på de små børns sociale kompetencer og på forældrenes forældreevne. Indsatserne bidrager til at øge viden i forhold til forældrerollen og understøtte forældrenes medborgerskab gennem kendskab til tilbud i samfundet.

De boligsociale indsatser supplerer eksisterende velfærdsindsatser ved, at de arbejder bredere med forældrekompetencer ud fra et medborgerskabsperspektiv og med fokus på at styrke handlekompetence i forhold til at kunne agere på behov for information, rådgivning, vejledning mv.

De boligsociale indsatser kan også bidrage til et øget tværfagligt samarbejde mellem for eksempel daginstitutioner, sundhedsplejerskerer og socialrådgivere. Dermed kan man bringe forskellige fagligheder og metoder i spil i arbejdet med de små børn og deres forældre.

Rapporten kan downloades fra Landsbyggefondens hjemmeside:

https://lbf.dk/om-lbf/publikationer/boligsociale-indsatser-til-smaaboernsfamilier-i-udsatte-boligomraader/

Forfattere:

Gunvor Christensen, Vibeke Jakobsen, Morten Holm Enemark, Hanne Nielsen, Line Mehlsen, Cecilie Lykke Stabell, Christopher Dehn Søgaard & Louise Glerup Aner.

Udgivet 12. december 2018
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.