Regnskabsindberetning 2018

Boligorganisationer, selvejende institutioner og friplejeboliger indberetter regnskaber til Landsbyggefonden. Regnskabsdata fra de indberettede regnskaber anvendes i en lang række forskellige sammenhænge, herunder udarbejdelse af nøgletal til sammenligninger, benchmarking og arbejdet med effektivitet samt til at understøtte budgetlægning og regnskabsaflæggelse i boligorganisationerne og i styrings­dialogen mellem kommune og boligorganisation. 

I den forbindelse er der fortsat stor fokus på de indberettede regnskabsdatas kvalitet. Konsistens og ensartethed er vigtige forudsætninger for den videre brug af data. 

Regnskabsindberetningssystemet 

Indberetningsprocessen er webbaseret og login sker med NemID. Der er i 2018 ingen væsentlige ændringer eller nye funktioner i indberetningssystemet, og der er ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for indberetningen. Retningslinjerne kan ses på fondens hjemmeside www.lbf.dk under selvbetjeningsløsningen ”Regnskabsindberetning” 

Regnskabsindberetningssystemet understøtter de mest almindelige browsere som Internet Explorer, Firefox og Chrome. 

Råd og vejledning til regnskabsindberetningen

Landsbyggefonden har igen i år udarbejdet en række gode råd og tips til brug i forbindelse med regnskabsindberetningen til fonden. 

De gode råd er i lighed med sidste år baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber for regnskabsåret 2016, og indeholder bl.a. gode råd om kontering af lejeindtægter, afvikling af underskud i boligorganisationen, individuel råderet kontra kollektive forbedringer og ”kollektiv råderet”, indbetalinger til nybyggerifonden mv. 

De gode råd og tips kan sammen med sidste års gode råd og tips findes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/gode-raad-og-tips-til-regnskabsindberetningen/ eller under selvbetjeningsløsningen ”Regnskabsindberetning” https://lbf.dk/selvbetjeninger/regnskabsindberetning/

Derudover har fonden udarbejdet to brugervejledninger om regnskabsindberetningssystemet. En brugervejledning til boligorganisationerne og de selvejende institutioner og en brugervejledning til revisorerne. Brugervejledningerne kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”Vejledning” og på fondens hjemmeside. Derudover udarbejder Landsbyggefonden løbende konteringsskitser og vejledende udtalelser, der ligeledes kan findes på fondens hjemmeside sammen med kontoplaner mv. 

Fonden skal desuden understrege vigtigheden af, at boligorganisationernes-/afdeling­ernes registrerede stamdata i Landsbyggefondens stamdataregister er korrekte og ajourførte. Dette bl.a. for at sikre at udarbejdede regnskabsnøgletal, der baseres på stamdata-oplysninger, er korrekte. I forbindelse med regnskabsindberetningen har boligorganisationerne mulighed for at foretage en validering af stamoplysninger i regnskabet med de indberettede stamoplysninger i fondens stamdataregister. Dette giver boligorganisationerne bedre overblik over behov for eventuel ajourføring af stamdata i fondens register. 

Yderligere valideringer i indberetningen af regnskaber

Landsbyggefonden foretager løbende vurdering og tilpasning af de regnskabsmæssige valideringer i forbindelse med indberetningen af regnskaber for at øge datakvaliteten. 

Landsbyggefondens erfaringer fra regnskabsindberetningen, fondens regnskabsgennem-gange og øvrige analysearbejde har påvist behovet for enkelte yderligere valideringer på konkrete regnskabsmæssige områder. 

Følgende yderligere valideringer og automatiske formler forventes indarbejdet i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem pr. 1. maj 2018: 

 1. Afdelingens skæringsdato skal fremgå af afdelingsregnskabet.
  Ident 4063.040 bliver til et ”kravsfelt” og skal udfyldes.

 2. Overensstemmelse mellem afdelingernes lejemålstyper og lejeindtægter.
  Der indføres følgende validering:
  Hvis familieboliger i regnskabsstamdata skal lejeindtægt på konto 201.1 > 0
  Hvis ungdomsboliger i regnskabsstamdata skal lejeindtægt på konto 201.2 > 0
  Hvis ældreboliger i regnskabsstamdata skal lejeindtægt konto 201.3 > 0
  Hvis erhverv i regnskabsstamdata skal lejeindtægt konto 201.4 > 0
  Hvis institutioner i regnskabsstamdata skal lejeindtægt konto 201.5 > 0

  Valideringen erstatter de hidtidige ”kravsfelter” på konto 201.1-201.3.

 3. Korrekt opdeling af boligorganisationens dispositionsfond i disponibel og bunden del.
  Konto 716 indskud i Landsbyggefonden skal svare overens med bunden del i dispositionsfonden konto 803.35. Der indsættes derfor en formel under den bundne del af dispositionsfonden konto 803.35, således at saldoen automatisk hentes fra konto 716.
  Ident 1803.641 = Ident 1716.400.

Ny bekendtgørelse om drift af almene boliger mv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2018. 

Den nye bekendtgørelse sammenskriver tidligere udstedte bekendtgørelser, herunder særligt bekendtgørelse nr. 423 af 28. april 2017, der trådte i kraft 1. maj 2017. Bekendtgørelse nr. 423 indeholdt en række ændringer med relevans for regnskabsaflæggelse mv., herunder bl.a. regler om effektivisering, egenkontrol, god økonomistyring, boligorganisationernes årsberetning, vedligeholdelses- og fornyelsesplaner, samt ændringer i revisionsinstruksen. 

Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udsendt en vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer. Vejledningen giver en sammenhængende fremstilling af, hvad reglerne om egenkontrol indebærer.

Vejledningen afløser den hidtil gældende vejledning om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer. 

Der henvises til LBF Orienterer nr. 763 af 5. april 2018. 

Ny vejledning om styring af den almene boligsektor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derudover udsendt en ny og opdateret vejledning om styring af den almene boligsektor. Vejledning er en revideret udgave af Socialministeriets vejledning om styring af den almene boligsektor fra 2010. 

Der henvises til LBF Orienterer nr. 763 af 5. april 2018. 

IT-værktøjer

Regnskabsdata anvendes i mange sammenhænge og IT-værktøjer, som f.eks. Almenstyringsdialog.dk, regnskabsdatabase, tvillingeværktøj, effektivitetstal, analyser, statistikker og effektiviseringsberegninger. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Finn Mørk Jacobsen (tlf. 3376 2122), Henriette Birch Schlichter (tlf. 3376 2136), Linda Vråe (tlf. 3376 2125), Rasmus Kofoed Pedersen (tlf. 3376 2121) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.