A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2012-16

A-vedligeholdelsesordningen anvendes i ca. 85 % af de almene boligafdelinger, hvor de gennemsnitlige udgifter til istandsættelse ved fraflytning var 13 kr. pr. m2 i 2016. Det er knap 1/3 lavere end i 2012. Afdelingernes henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning har været konstante siden 2012. Det medfører stigende opsparede henlæggelser i de almene boligafdelinger.

I afdelinger med B-ordning er tendenserne de samme, dvs. faldende udgifter og stigende opsparede henlæggelser. I 2016 har de almene beboere i gennemsnit 11.000 kr. på deres individuelle vedligeholdelseskonto.

Temastatistikken opgør de almene boligafdelingers anvendelse af henholdsvis A- og B-vedligeholdelsesordningerne i 2016. Desuden opgøres afdelingernes afholdte udgifter samt årlige og opsparede henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning mv., dvs. konto 117.1, 121-122 samt 402-404 i perioden 2012 til 2016. Udgiftsniveauer og henlæggelser opgøres separat for de to ordninger, da ordningerne ikke er direkte sammenlignelige.

Opgørelsen er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens Regnskabsdatabase.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148 mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.