Nyt regulativ samt tilhørende vejledning vedr. boligsociale indsatser i udsatte almene boligområder

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev Almenboliglovens § 91a ændret, således at Landsbyggefonden i årene 2019-2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, organisering mv.

I forlængelse af lovændringen har Landsbyggefonden udstedt et nyt regulativ til ikrafttræden den 1. januar 2020. Regulativet er vedtaget af fondens bestyrelse den 11. december 2019 og godkendt af Transport- og Boligministeriet den 20. december 2019. Det ledsages af en vejledning, der giver anvisninger vedr. ansøgningsprocedurer og rammesætning af indsatserne.

Det nye regulativ med tilhørende vejledning udsendes til samtlige kommuner, regioner og almene boligorganisationer, og tilgås gennem disse links:

https://regulativ og https://vejledning

Overførsel af prækvalificerede sager til nyt regulativ
Områder/afdelinger, der er prækvalificeret under tidligere regler inden det nye regulativs ikrafttræden, overføres og underlægges regulativet af 11. december 2019 fra 1. januar 2020.

Hvilke områder kan støttes?
Landsbyggefonden kan inden for rammen af 2019-26-midlerne yde støtte til lokal koordinering og evaluering i udsatte almene afdelinger/boligområder, der er omfattet af § 91a samt afdelinger i tilknytning hertil. Der skal ske en prioritering af områder, der er omfattet af § 61a. Støtte kan yderligere gives i form af tilsagn om støtte til nedsættelse af huslejen i afdelingerne.

Der skal være opmærksomhed på koordinering af indsatser i områderne. I særdeleshed i områder, hvor der er en udviklingsplan.

Fokus på beskæftigelse, uddannelse, kriminalitetsforebyggelse og integration
De boligsociale indsatser skal arbejde vidensbaseret med at bryde parallelsamfund, sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår samt give beboerne gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet gennem indsatser der er målrettet uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og integration.

Under udarbejdelse af den egentlige plan for indsatsen, herunder udarbejdelse af den strategiske samarbejdsaftale, er det et krav, at boligorganisationer og beliggenhedskommune tager afsæt i faste mål og indikatorer, som Landsbyggefonden har fastsat som retningsgivende med afsæt i lovgivningen:

 • Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
 • Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge
 • Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Aktiviteter og delmål under indsatsen skal relatere sig til de overordnede mål og falde inden for 4 indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

Fortsat krav om entydig ledelse og monitorering
Der er fortsat krav om entydig ledelse af den boligsociale indsats, herunder etablering af en bestyrelse på tværs af kommune og boligorganisationer. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at der fortløbende følges op på indsatsens mål, at der monitoreres samt at der koordineres med øvrige tiltag og områdets generelle udvikling. Landsbyggefonden stiller data og en række monitoreringsredskaber til rådighed, så bestyrelsen kan monitorere og styre på et aktuelt og præcist grundlag. Bestyrelsen kan, efter lokal vurdering af relevans og muligheder, omfatte fysiske forandringer i boligområdet og dermed supplere den ledelsesmæssige opmærksomhed på den boligsociale indsats med et bredere bystrategisk fokus.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ved lov nr. 1561 af 18. december 2018 blev Almenboliglovens § 91a ændret, således at Landsbyggefonden i årene 2019-2026 inden for en årlig ramme på 380 mio. kr. kan give tilsagn til en boligsocial indsats i udsatte almene boligområder i form af huslejestøtte og boligsociale aktiviteter, organisering mv.

I forlængelse af lovændringen har Landsbyggefonden udstedt et nyt regulativ til ikrafttræden den 1. januar 2020. Regulativet er vedtaget af fondens bestyrelse den 11. december 2019 og godkendt af Transport- og Boligministeriet den 20. december 2019. Det ledsages af en vejledning, der giver anvisninger vedr. ansøgningsprocedurer og rammesætning af indsatserne.

Det nye regulativ med tilhørende vejledning udsendes til samtlige kommuner, regioner og almene boligorganisationer, og tilgås gennem disse links:

https://regulativ og https://vejledning

Overførsel af prækvalificerede sager til nyt regulativ
Områder/afdelinger, der er prækvalificeret under tidligere regler inden det nye regulativs ikrafttræden, overføres og underlægges regulativet af 11. december 2019 fra 1. januar 2020.

Hvilke områder kan støttes?
Landsbyggefonden kan inden for rammen af 2019-26-midlerne yde støtte til lokal koordinering og evaluering i udsatte almene afdelinger/boligområder, der er omfattet af § 91a samt afdelinger i tilknytning hertil. Der skal ske en prioritering af områder, der er omfattet af § 61a. Støtte kan yderligere gives i form af tilsagn om støtte til nedsættelse af huslejen i afdelingerne.

Der skal være opmærksomhed på koordinering af indsatser i områderne. I særdeleshed i områder, hvor der er en udviklingsplan.

Fokus på beskæftigelse, uddannelse, kriminalitetsforebyggelse og integration
De boligsociale indsatser skal arbejde vidensbaseret med at bryde parallelsamfund, sikre trygge og stimulerende opvækstvilkår samt give beboerne gode forudsætninger for at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet gennem indsatser der er målrettet uddannelse, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse og integration.

Under udarbejdelse af den egentlige plan for indsatsen, herunder udarbejdelse af den strategiske samarbejdsaftale, er det et krav, at boligorganisationer og beliggenhedskommune tager afsæt i faste mål og indikatorer, som Landsbyggefonden har fastsat som retningsgivende med afsæt i lovgivningen:

 • Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse
 • Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet
 • Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge
 • Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Aktiviteter og delmål under indsatsen skal relatere sig til de overordnede mål og falde inden for 4 indsatsområder:

 • Uddannelse og livschancer
 • Beskæftigelse
 • Kriminalitetsforebyggelse
 • Sammenhængskraft og medborgerskab

Fortsat krav om entydig ledelse og monitorering
Der er fortsat krav om entydig ledelse af den boligsociale indsats, herunder etablering af en bestyrelse på tværs af kommune og boligorganisationer. Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at der fortløbende følges op på indsatsens mål, at der monitoreres samt at der koordineres med øvrige tiltag og områdets generelle udvikling. Landsbyggefonden stiller data og en række monitoreringsredskaber til rådighed, så bestyrelsen kan monitorere og styre på et aktuelt og præcist grundlag. Bestyrelsen kan, efter lokal vurdering af relevans og muligheder, omfatte fysiske forandringer i boligområdet og dermed supplere den ledelsesmæssige opmærksomhed på den boligsociale indsats med et bredere bystrategisk fokus.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.