Boligaftale 2020, Renoveringsstøtteordningen

I forlængelse af Boligaftale 2020 noteres, at arbejdet med afvikling af ventelisten til Renoveringsstøtteordningen (18,4 mia. kr.) er i gang. Alle renoveringsstøttetilsagn/ventelisten uanset arbejdernes art mv. vil fremover få en fast beboerbetalingsprocent på 3,4 af anskaffelsessum inkl. fordelte arbejder. Omfanget af sager under ventelistens afvikling er så stort og da gennemsnittet på 3,4 procent fortsat skal holdes, anvendes variabel beboerbetaling ikke længere.

I Boligaftale 2020 er der særlige procedurer til sikring af en grøn profil. Der kan i den forbindelse ske tilpasninger af de enkelte projekter i forhold til det oprindeligt ansøgte. Rammen for det enkelte renoveringsprojekt kan dog ikke ændres væsentligt.

De nævnte procedurer vil omfatte flere led:

1) Landsbyggefonden udvælger fra ventelisten på 18,4 mia. kr. projekter, som endeligt gennemføres i 2020 ved at udskyde projekter fra afdelinger, som har energimærke E, F eller G, samt en tredjedel af de afdelinger, som har det største energieffektiviseringspotentiale, og som har et uoplyst energimærke.

2) For sager, som endeligt udmøntes i 2020, vil det være en forudsætning for støtte, at alle boligorganisationer gennemfører en grøn screening af renoveringsprojektet.

Sager, der endeligt gennemføres i 2021, foretager boligorganisationerne i samarbejde med Landsbyggefonden en mere vidtgående grøn revurdering.

For at sikre det hurtigst mulige afløb af nedbringelsen af ventelisten i 2020 skal det ske på grundlag af det nuværende støttesystem, jf. dog de ovenfor nævnte særlige procedurer til sikring af en grøn profil og den ovenfor nævnte faste beboerbetalingsprocent.

Gennem den foreslåede grønne screening af ventelisteprojekter skønnes effekten med betydelig usikkerhed at blive forøget til omkring 45 pct. for tilsagn i 2020 med et omfang på 12 mia. kr.

Det skønnes, at 2/3 af projekterne på Landsbyggefondens venteliste indeholder klimaskærmarbejder og dermed indeholder energieffektiviseringer. Det skønnes ligeledes, at 1/3 af investeringerne i Landsbyggefonden har en energibesparende effekt.

Det vurderes, at det vil være muligt på baggrund af den grønne screening at øge andelen af investeringer med energibesparende effekt fra omkring 1/3 til op mod 45 pct. Det er endvidere vurderingen, at det for projekter med et forventet stort energieffektiviseringspotentiale (eksempelvis ejendomme med energimærke E og lavere) vil være muligt på baggrund af en grøn revurdering af projekterne at øge andelen af investeringer i energibesparende foranstaltninger fra omkring 1/3 til omkring 55 pct.

Medio juni 2020 forventes udsendt en foreløbig vejledning om grøn screening. I forbindelse med lov- og regulativændring mv., vil der komme en endelig version af vejledningen.

Den ansøgende boligorganisation skal med inddragelse af den nødvendige rådgiverkompetence gennemføre en grøn screening af renoveringsprojektet.

Den grønne screening skal systematisk afdække, om og hvor der under iagttagelse af totaløkonomiske hensyn kan gennemføres ændrede eller supplerende tiltag i forhold til det prækvalificerede projekt vedrørende energi, materialer m.v., som reducerer byggeriets klimabelastning.

Den grønne screening skal foretages umiddelbart efter modtagelse af tilsagn, og potentialerne for yderligere tiltag forudsættes indarbejdet i projektet inden for de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter.

Det bemærkes, at tiltagene som udgangspunkt maksimalt kan øge anskaffelsessummen med 5 pct. i det enkelte projekt, idet kompenserende besparelser er modregnet heri.

Projekter på ventelisten, som indeholder et stort energieffektiviseringspotentiale, skal revurderes med henblik på at så stor en andel af dette potentiale som muligt indfries. Det forudsættes, at revurderingen er mere dybtgående og indebærer mere vidtgående tiltag end den grønne screening.

Boligorganisationen og Landsbyggefonden skal derfor foretage revurderingen inden for 6 måneder efter juni 2020. Der vil desuden blive etableret et indrapporteringssystem vedrørende de grønne tiltag.

Landsbyggefonden udarbejder en samlet redegørelse vedrørende de gennemførte screeninger/revurderinger, yderligere grønne tiltag i projekterne samt effekter i form af samlede energibesparelser m.v. til Transport- og Boligministeriet pr. ultimo 2020 samt medio og ultimo 2021.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen

I forlængelse af Boligaftale 2020 noteres, at arbejdet med afvikling af ventelisten til Renoveringsstøtteordningen (18,4 mia. kr.) er i gang. Alle renoveringsstøttetilsagn/ventelisten uanset arbejdernes art mv. vil fremover få en fast beboerbetalingsprocent på 3,4 af anskaffelsessum inkl. fordelte arbejder. Omfanget af sager under ventelistens afvikling er så stort og da gennemsnittet på 3,4 procent fortsat skal holdes, anvendes variabel beboerbetaling ikke længere.

I Boligaftale 2020 er der særlige procedurer til sikring af en grøn profil. Der kan i den forbindelse ske tilpasninger af de enkelte projekter i forhold til det oprindeligt ansøgte. Rammen for det enkelte renoveringsprojekt kan dog ikke ændres væsentligt.

De nævnte procedurer vil omfatte flere led:

1) Landsbyggefonden udvælger fra ventelisten på 18,4 mia. kr. projekter, som endeligt gennemføres i 2020 ved at udskyde projekter fra afdelinger, som har energimærke E, F eller G, samt en tredjedel af de afdelinger, som har det største energieffektiviseringspotentiale, og som har et uoplyst energimærke.

2) For sager, som endeligt udmøntes i 2020, vil det være en forudsætning for støtte, at alle boligorganisationer gennemfører en grøn screening af renoveringsprojektet.

Sager, der endeligt gennemføres i 2021, foretager boligorganisationerne i samarbejde med Landsbyggefonden en mere vidtgående grøn revurdering.

For at sikre det hurtigst mulige afløb af nedbringelsen af ventelisten i 2020 skal det ske på grundlag af det nuværende støttesystem, jf. dog de ovenfor nævnte særlige procedurer til sikring af en grøn profil og den ovenfor nævnte faste beboerbetalingsprocent.

Gennem den foreslåede grønne screening af ventelisteprojekter skønnes effekten med betydelig usikkerhed at blive forøget til omkring 45 pct. for tilsagn i 2020 med et omfang på 12 mia. kr.

Det skønnes, at 2/3 af projekterne på Landsbyggefondens venteliste indeholder klimaskærmarbejder og dermed indeholder energieffektiviseringer. Det skønnes ligeledes, at 1/3 af investeringerne i Landsbyggefonden har en energibesparende effekt.

Det vurderes, at det vil være muligt på baggrund af den grønne screening at øge andelen af investeringer med energibesparende effekt fra omkring 1/3 til op mod 45 pct. Det er endvidere vurderingen, at det for projekter med et forventet stort energieffektiviseringspotentiale (eksempelvis ejendomme med energimærke E og lavere) vil være muligt på baggrund af en grøn revurdering af projekterne at øge andelen af investeringer i energibesparende foranstaltninger fra omkring 1/3 til omkring 55 pct.

Medio juni 2020 forventes udsendt en foreløbig vejledning om grøn screening. I forbindelse med lov- og regulativændring mv., vil der komme en endelig version af vejledningen.

Den ansøgende boligorganisation skal med inddragelse af den nødvendige rådgiverkompetence gennemføre en grøn screening af renoveringsprojektet.

Den grønne screening skal systematisk afdække, om og hvor der under iagttagelse af totaløkonomiske hensyn kan gennemføres ændrede eller supplerende tiltag i forhold til det prækvalificerede projekt vedrørende energi, materialer m.v., som reducerer byggeriets klimabelastning.

Den grønne screening skal foretages umiddelbart efter modtagelse af tilsagn, og potentialerne for yderligere tiltag forudsættes indarbejdet i projektet inden for de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter.

Det bemærkes, at tiltagene som udgangspunkt maksimalt kan øge anskaffelsessummen med 5 pct. i det enkelte projekt, idet kompenserende besparelser er modregnet heri.

Projekter på ventelisten, som indeholder et stort energieffektiviseringspotentiale, skal revurderes med henblik på at så stor en andel af dette potentiale som muligt indfries. Det forudsættes, at revurderingen er mere dybtgående og indebærer mere vidtgående tiltag end den grønne screening.

Boligorganisationen og Landsbyggefonden skal derfor foretage revurderingen inden for 6 måneder efter juni 2020. Der vil desuden blive etableret et indrapporteringssystem vedrørende de grønne tiltag.

Landsbyggefonden udarbejder en samlet redegørelse vedrørende de gennemførte screeninger/revurderinger, yderligere grønne tiltag i projekterne samt effekter i form af samlede energibesparelser m.v. til Transport- og Boligministeriet pr. ultimo 2020 samt medio og ultimo 2021.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen signature
Bent Madsen
Birger R. Kristensen signature
Birger R. Kristensen