Grøn energiscreening mv.

Print

Print Print icon

I fortsættelse af ”LBF orienterer nr. 831” af 26. maj 2020 og ændringen af Almenboligloven skal der gennemføres en grøn screening mv. af alle renoveringsstøttesager. I 2020 især boligafdelinger med energimærke ABCD optaget på den såkaldte venteliste (”afsætning 2020”). Hermed en foreløbig vejledning om grøn screening mv., som kan hentes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/media/1557894/vejledning_groen_screening.pdf I september 2020 påregnes den endelige vejledning færdiggjort efter drøftelse med eksterne parter mv.

I forbindelse med aktivering af venteliste-køen er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne. Der er den betingelse for renoveringsstøtte, at boligorganisationen gennemfører en grøn screening af renoveringen. Den grønne screening skal foretages i forbindelse med skema-gangen i ”BOSSINF Renovering” og forslagene til yderligere grønne tiltag forudsættes indarbejdet i projektet indenfor de retningslinjer, som Landsbyggefonden fastsætter. Tiltagene kan som udgangspunkt maksimalt øge anskaffelsessummen med ca. 5%, idet kompenserende besparelser er modregnet heri.

Inden projekt-igangsætning skal boligorganisationen aflevere den grønne screening sammen med redegørelse for yderligere tiltag samt et estimat for den samlede skønnede energibesparelse forbundet med tiltagene.

Den grønne energiscreening udføres ved at udfylde det supplerende skema, som Landsbyggefonden har udarbejdet form.jotform.com/201455008665049. Skemaet indsendes som beskrevet i vejledningen.

Bemærk, at der stadig skal fremsendes de sædvanlige skema ABC for støttesagen. Den grønne screening mv. skal foretages for eventuelle supplerende tiltag, som kan udføres ud over de tiltag som allerede er planlagt og indeholdt i den oprindelige ansøgning.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.