Renoveringsstøtteordningen mv.

I 1. halvår 2021 arbejdes der med nyordning af renoveringsstøtteordningen for perioden 2021-26, jf. Grøn boligaftale 2020 og Lov nr. 2077 af 21. december 2020. Der skal bl.a. udarbejdes nyt regulativ – de såkaldte ”fordelte arbejder” udgår – nye delrammer på opretning, ombygning, tilgængelighed, fællesarealer osv.

Denne overgangssituation medfører, at der ikke her i januar 2021 udsendes status-meddelelser om afsætningsbeløb i renoveringsstøttesager under behandling. Systemet ændres fremadrettet.

I implementeringen af Grøn boligaftale 2020 skal der ifølge aftaleteksten være fokus på det store potentiale for energioptimering og grønne klimaløsninger i den almene boligsektor, som tilmed kan betale sig for lejerne. Der er derfor behov for, at energibesparende og grønne klimaforanstaltninger indgår i endnu højere grad fremover. Sager med energibesparende og grønne klimatiltag skal fremover have højere prioritet i Landsbyggefondens støttetildeling gennem et nyt grønt kriterium, som således ikke alene skal ske ud fra et trangskriterium. Fremover skal trang og grønne tiltag gå hånd i hånd. I tillæg til det nye grønne støttekriterie må de almene boligafdelinger have ret til ekstern finansiering til energibesparende tiltag som et tillæg til støtte fra Landsbyggefonden. Afviste ansøgninger hos Landsbyggefonden kan således også efterfølgende søges realiseret via eksterne, uden at det påvirker støtten fra Landsbyggefonden inden for andre områder. For at fremme rentable energirenoveringer reserveres en del af renoveringsrammen til en grøn garanti, hvormed Landsbyggefonden garanterer for den eventuelle manko, som opstår ved en lavere realiseret energibesparelse end forventet. Garantien kan ydes i forbindelse med alle rentable energiforbedringsarbejder i almene boliger, uanset om de er led i ustøttede eller støttede renoveringsprojekter i regi af Landsbyggefonden.

For at igangsætte en støttet renoveringssag i en afdeling skal en række kriterier fortsat være opfyldt; støtten skal være driftsøkonomisk nødvendig, behovet skal være større end i andre afdelinger og renoveringsudgifterne skal udgøre mindst 10 pct. af bygningsværdien. Det mest grundlæggende kriterium for tildeling er, at afdelingen skal få betydelige økonomiske vanskeligheder, hvis den ikke tildeles støtte. Derudover prioriterer Landsbyggefonden ud fra et trangsprincip mellem de afdelinger, der opfylder kriterierne og lever op til forudsætningerne. Forudsætningerne er, at der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen; at afdelingen skal have afsøgt andre finansieringsmuligheder; at boligorganisationen skal medfinansiere renoveringen (i videst muligt omfang via lejeforhøjelser); og at renoveringen skal godkendes af afdelingens beboere, boligorganisationen og kommunen.

Der tilskyndes til gennemførelse af energirenoveringer ved at stille krav om, at boligorganisationerne skal kortlægge de rentable energirenoveringer i de enkelte afdelinger, når der udformes en støttesag, og at det skal forelægges til beslutning.

Ved ansøgning om tilsagn skal der derfor i fremtiden foretages en kortlægning af rentable energirenoveringer i forbindelse med udarbejdelse af støtteansøgningen. Ved udarbejdelse af helhedsplan for byggeriet skal der, på grundlag af ovenstående kortlægning, foretages en vurdering af energi- og klimamæssige potentialer. For arbejder, der er støtteberettiget efter renoveringsstøtteordningen, vil Landsbyggefonden således søge at sikre, at der er tilvejebragt et grundlag for valget af konkrete løsninger. Det drejer sig for det første om en vurdering af de umiddelbare konsekvenser af de enkelte løsninger m.v. for energiforbruget. Men der skal for det andet tillige inddrages vurderinger af, hvilke konsekvenser materialevalg, konstruktioner m.v. har for løsningernes klimapåvirkning på baggrund af såkaldte livscyklusbetragtninger.

Fondens prioritering af støttesager vil jf. aftale og lov fremover ikke udelukkende gå efter trangskriteriet, som tilfældet er i dag, men at fonden også skal tillægge energirenoveringer vægt i tildelingen, således at trang og omfang af energirenoveringer giver forrang. Trangskriteriet skal fungere som det overordnede prioriteringsværktøj. I tillæg til trang indfører aftale og lov et nyt grønt støttekriterie som et supplerende prioriteringsværktøj. Det vil i praksis betyde, at det mest grønne af to lige trængende renoveringsprojekter vil blive prioriteret først.

Det grønne tildelingskriterie vil ikke betyde, at mindre trængende renoveringsprojekter vil blive prioriteret over mere trængende. Samtidigt vil grøn omstilling heller ikke gøre et renoveringsprojekt støtteberettiget i sig selv. Der er således tale om et supplerende kriterie.

Det bemærkes, at langt de fleste renoveringsprojekter allerede i dag har energieffektiviseringer indeholdt i projektet, for eksempel forbedring af klimaskærmen. Det vil som hovedregel være sådan, at et større renoveringsprojekt allerede i udgangspunktet vil indeholde grønne elementer, og dermed er der i udgangspunktet ikke et modsætningsforhold mellem kriterierne om trang og grønne tiltag. Det vil ikke med det nye kriterie være muligt at få støtte til udelukkende grønne tiltag. De grønne tiltag skal indgå i en samlet renoveringssag, som er støtteberettiget - for eksempel udbedring af byggeskader eller bedre tilgængelighed.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

I 1. halvår 2021 arbejdes der med nyordning af renoveringsstøtteordningen for perioden 2021-26, jf. Grøn boligaftale 2020 og Lov nr. 2077 af 21. december 2020. Der skal bl.a. udarbejdes nyt regulativ – de såkaldte ”fordelte arbejder” udgår – nye delrammer på opretning, ombygning, tilgængelighed, fællesarealer osv.

Denne overgangssituation medfører, at der ikke her i januar 2021 udsendes status-meddelelser om afsætningsbeløb i renoveringsstøttesager under behandling. Systemet ændres fremadrettet.

I implementeringen af Grøn boligaftale 2020 skal der ifølge aftaleteksten være fokus på det store potentiale for energioptimering og grønne klimaløsninger i den almene boligsektor, som tilmed kan betale sig for lejerne. Der er derfor behov for, at energibesparende og grønne klimaforanstaltninger indgår i endnu højere grad fremover. Sager med energibesparende og grønne klimatiltag skal fremover have højere prioritet i Landsbyggefondens støttetildeling gennem et nyt grønt kriterium, som således ikke alene skal ske ud fra et trangskriterium. Fremover skal trang og grønne tiltag gå hånd i hånd. I tillæg til det nye grønne støttekriterie må de almene boligafdelinger have ret til ekstern finansiering til energibesparende tiltag som et tillæg til støtte fra Landsbyggefonden. Afviste ansøgninger hos Landsbyggefonden kan således også efterfølgende søges realiseret via eksterne, uden at det påvirker støtten fra Landsbyggefonden inden for andre områder. For at fremme rentable energirenoveringer reserveres en del af renoveringsrammen til en grøn garanti, hvormed Landsbyggefonden garanterer for den eventuelle manko, som opstår ved en lavere realiseret energibesparelse end forventet. Garantien kan ydes i forbindelse med alle rentable energiforbedringsarbejder i almene boliger, uanset om de er led i ustøttede eller støttede renoveringsprojekter i regi af Landsbyggefonden.

For at igangsætte en støttet renoveringssag i en afdeling skal en række kriterier fortsat være opfyldt; støtten skal være driftsøkonomisk nødvendig, behovet skal være større end i andre afdelinger og renoveringsudgifterne skal udgøre mindst 10 pct. af bygningsværdien. Det mest grundlæggende kriterium for tildeling er, at afdelingen skal få betydelige økonomiske vanskeligheder, hvis den ikke tildeles støtte. Derudover prioriterer Landsbyggefonden ud fra et trangsprincip mellem de afdelinger, der opfylder kriterierne og lever op til forudsætningerne. Forudsætningerne er, at der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen; at afdelingen skal have afsøgt andre finansieringsmuligheder; at boligorganisationen skal medfinansiere renoveringen (i videst muligt omfang via lejeforhøjelser); og at renoveringen skal godkendes af afdelingens beboere, boligorganisationen og kommunen.

Der tilskyndes til gennemførelse af energirenoveringer ved at stille krav om, at boligorganisationerne skal kortlægge de rentable energirenoveringer i de enkelte afdelinger, når der udformes en støttesag, og at det skal forelægges til beslutning.

Ved ansøgning om tilsagn skal der derfor i fremtiden foretages en kortlægning af rentable energirenoveringer i forbindelse med udarbejdelse af støtteansøgningen. Ved udarbejdelse af helhedsplan for byggeriet skal der, på grundlag af ovenstående kortlægning, foretages en vurdering af energi- og klimamæssige potentialer. For arbejder, der er støtteberettiget efter renoveringsstøtteordningen, vil Landsbyggefonden således søge at sikre, at der er tilvejebragt et grundlag for valget af konkrete løsninger. Det drejer sig for det første om en vurdering af de umiddelbare konsekvenser af de enkelte løsninger m.v. for energiforbruget. Men der skal for det andet tillige inddrages vurderinger af, hvilke konsekvenser materialevalg, konstruktioner m.v. har for løsningernes klimapåvirkning på baggrund af såkaldte livscyklusbetragtninger.

Fondens prioritering af støttesager vil jf. aftale og lov fremover ikke udelukkende gå efter trangskriteriet, som tilfældet er i dag, men at fonden også skal tillægge energirenoveringer vægt i tildelingen, således at trang og omfang af energirenoveringer giver forrang. Trangskriteriet skal fungere som det overordnede prioriteringsværktøj. I tillæg til trang indfører aftale og lov et nyt grønt støttekriterie som et supplerende prioriteringsværktøj. Det vil i praksis betyde, at det mest grønne af to lige trængende renoveringsprojekter vil blive prioriteret først.

Det grønne tildelingskriterie vil ikke betyde, at mindre trængende renoveringsprojekter vil blive prioriteret over mere trængende. Samtidigt vil grøn omstilling heller ikke gøre et renoveringsprojekt støtteberettiget i sig selv. Der er således tale om et supplerende kriterie.

Det bemærkes, at langt de fleste renoveringsprojekter allerede i dag har energieffektiviseringer indeholdt i projektet, for eksempel forbedring af klimaskærmen. Det vil som hovedregel være sådan, at et større renoveringsprojekt allerede i udgangspunktet vil indeholde grønne elementer, og dermed er der i udgangspunktet ikke et modsætningsforhold mellem kriterierne om trang og grønne tiltag. Det vil ikke med det nye kriterie være muligt at få støtte til udelukkende grønne tiltag. De grønne tiltag skal indgå i en samlet renoveringssag, som er støtteberettiget - for eksempel udbedring af byggeskader eller bedre tilgængelighed.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.