Udskydelse af arbejder i den almene boligsektor

Print

Print Print icon

Partierne bag aftalen om Finanslov 2022 har tiltrådt, at der er behov for at dæmpe kapacitetspresset i bygge- og anlægsbranchen, og at der på den baggrund tages initiativ til at udskyde renoveringsprojekter for godt 2 mia. kr. i den almene boligsektor. Arbejder jf. renoveringsstøttetilsagn i 2022 kan f.eks. først udbydes og igangsættes efter 1. oktober 2023. Bekendtgørelse om udskydelsen vil snarest blive udsendt af Indenrigs- og Boligministeriet.

Hvis der opstår akut behov for at foretage helt nødvendige afværgeforanstaltninger, kan kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden efter fondens regulativ om renoveringsstøtteordningen § 4, stk. 5 godkende sådanne forhånds-afholdte udgifter inden tilsagn meddeles.

Renoveringsprojekter i udsatte boligområder er ikke omfattet af udskydelsen, ligesom alle renoveringsstøttetilsagn meddelt til og med 2021 heller ikke er omfattet af udskydelsen.

Det er endvidere besluttet at give boligorganisationerne længere tid til at indsende skema B/gennemføre udbud af almene byggearbejder med henblik på at reducere presset på bygge- og anlægssektoren gældende for tilsagn til og med 2022. Der forventes i den anledning en ændring af støttebekendtgørelsen (som også gælder for renoveringsstøtteordningen jf. fondens regulativ § 6, stk. 4), hvorefter kommunalbestyrelsen kan godkende, at fristen kan forlænges op til 36 måneder efter tilsagnet er meddelt.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent
Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.