Renovering af almene boligområder 2017-2019

I henhold til Almenboligloven § 91 stk. 9 og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen § 20 skal Landsbyggefonden løbende sikre erfaringsudveksling af renoveringsindsatsen samt evaluering af effekten af gennemførte indsatser i den almene sektor. Evalueringen fra BUILD/SBi er gennemført for at udvikle og forbedre kommende renoveringsopgaver ved videregivelse af erfaringerne om disse projekter til relevante parter i byggeriet, kommuner og boligorganisationer.

Rapporten handler om fysiske renoveringer af 10 almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. 3 af de evaluerede sager er udtaget som hovedcases. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. Rapporten belyser også virkningerne af forskellige former for indsatser og peger på særlige forhold, der kan overvejes og undersøges inden en renovering sættes i gang.

Der peges bl.a. på følgende forhold:

Det kan konstateres, at der er skabt betydelige forbedringer i de 10 renoverede boligområder. Byggetekniske problemer er blevet løst, indeklimaet og komforten er blevet forbedret, boligerne er blevet mere tidssvarende og i flere tilfælde er bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet blevet forbedret både, hvad angår bygninger og uderum.

Boligområderne attraktivitet på de lokale boligmarkeder er øget, og boligafdelingerne står dermed styrket både brugsmæssigt og økonomisk i fremtiden.

Der er i en overvejende del af bebyggelserne arbejdet med omdannelser af bebyggelsernes montone karakter i differentieret skala for at sikre variation og mangfoldighed.

Evalueringen viser, at renoveringer der respekterer den oprindelig arkitektur og bygger videre på den, kan føre til betydelige arkitektoniske kvaliteter, men at dette er en balancegang mellem fornyelse og bevaring når bebyggelserne ændres mere vidtgående.

En væsentlig del af boligområderne er med succes fremtidssikret ved etablering af boliger med tilgængelighed. De tilgængelige boliger giver mulighed for at tiltrække nye beboere og fastholde en større del af beboerne i afdelinger med mange ældre beboere.

Rapporten peger også på, at de renoveringsindsatser som har arbejdet med helhedsorienterede løsninger, er overbevisende i deres omdannelser.

Evalueringen af de 3 hovedcases samler op på de erfaringer og forbedringspotentialer, der er i de renoveringsprojekter, hvor omdannelsen af boligafdelingerne er gennemgribende.

Udover at evalueringen naturligvis har haft fokus på kvaliteten af de bygningsmæssige ændringer, er der i også i rapporten lagt særlig vægt på arkitektoniske og infrastrukturelle forhold, nedrivning, genhusning og tilgængelighed. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1944 og den yngste i 1972.

Rapporten er delt i to. I første del præsenteres de tematiske analyser på tværs af de 10 renoveringssager mv. 3 af renoveringssagerne er udvalgt som hovedcases, hvor der supplerende er evalueret på kommunikation, beboerprocesser og beboerhåndtering med særlig fokus på boligområder, hvor der sker radikale by strategiske og infrastrukturelt omdannelser med nedrivninger og boligomdannelser som konsekvens. I den sidste del gennemgås hver enkelt renovering, der beskrives og evalueres.

Rapporten kan hentes på

https://sbi.dk/Pages/Renovering-af-almene-boligomraader-2017-2019.aspx

Eventuelt køb af ekstra eksemplarer af publikationen: Polyteknisk Boghandel og Forlag A/S (tlf. 7742 4344, https://www.polyteknisk.dk/

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

I henhold til Almenboligloven § 91 stk. 9 og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen § 20 skal Landsbyggefonden løbende sikre erfaringsudveksling af renoveringsindsatsen samt evaluering af effekten af gennemførte indsatser i den almene sektor. Evalueringen fra BUILD/SBi er gennemført for at udvikle og forbedre kommende renoveringsopgaver ved videregivelse af erfaringerne om disse projekter til relevante parter i byggeriet, kommuner og boligorganisationer.

Rapporten handler om fysiske renoveringer af 10 almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. 3 af de evaluerede sager er udtaget som hovedcases. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. Rapporten belyser også virkningerne af forskellige former for indsatser og peger på særlige forhold, der kan overvejes og undersøges inden en renovering sættes i gang.

Der peges bl.a. på følgende forhold:

Det kan konstateres, at der er skabt betydelige forbedringer i de 10 renoverede boligområder. Byggetekniske problemer er blevet løst, indeklimaet og komforten er blevet forbedret, boligerne er blevet mere tidssvarende og i flere tilfælde er bebyggelsernes arkitektoniske kvalitet blevet forbedret både, hvad angår bygninger og uderum.

Boligområderne attraktivitet på de lokale boligmarkeder er øget, og boligafdelingerne står dermed styrket både brugsmæssigt og økonomisk i fremtiden.

Der er i en overvejende del af bebyggelserne arbejdet med omdannelser af bebyggelsernes montone karakter i differentieret skala for at sikre variation og mangfoldighed.

Evalueringen viser, at renoveringer der respekterer den oprindelig arkitektur og bygger videre på den, kan føre til betydelige arkitektoniske kvaliteter, men at dette er en balancegang mellem fornyelse og bevaring når bebyggelserne ændres mere vidtgående.

En væsentlig del af boligområderne er med succes fremtidssikret ved etablering af boliger med tilgængelighed. De tilgængelige boliger giver mulighed for at tiltrække nye beboere og fastholde en større del af beboerne i afdelinger med mange ældre beboere.

Rapporten peger også på, at de renoveringsindsatser som har arbejdet med helhedsorienterede løsninger, er overbevisende i deres omdannelser.

Evalueringen af de 3 hovedcases samler op på de erfaringer og forbedringspotentialer, der er i de renoveringsprojekter, hvor omdannelsen af boligafdelingerne er gennemgribende.

Udover at evalueringen naturligvis har haft fokus på kvaliteten af de bygningsmæssige ændringer, er der i også i rapporten lagt særlig vægt på arkitektoniske og infrastrukturelle forhold, nedrivning, genhusning og tilgængelighed. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1944 og den yngste i 1972.

Rapporten er delt i to. I første del præsenteres de tematiske analyser på tværs af de 10 renoveringssager mv. 3 af renoveringssagerne er udvalgt som hovedcases, hvor der supplerende er evalueret på kommunikation, beboerprocesser og beboerhåndtering med særlig fokus på boligområder, hvor der sker radikale by strategiske og infrastrukturelt omdannelser med nedrivninger og boligomdannelser som konsekvens. I den sidste del gennemgås hver enkelt renovering, der beskrives og evalueres.

Rapporten kan hentes på

https://sbi.dk/Pages/Renovering-af-almene-boligomraader-2017-2019.aspx

Eventuelt køb af ekstra eksemplarer af publikationen: Polyteknisk Boghandel og Forlag A/S (tlf. 7742 4344, https://www.polyteknisk.dk/

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.