DCAB

I forbindelse med udarbejdelse af nye/opdatererede energimærker har Landsbyggefonden stillet krav om, at energikonsulenten skal indtaste oplysninger om det faktiske energiforbrug i Det centrale almene Bygningsregister (DCAB). Disse oplysninger kan energikonsulenten kun fremskaffe ved, at boligorganisationerne oplyser om sidste års forbrug alle de steder, hvor der findes en indgangsmåler – i de tilfælde hvor indgangsmåleren er på den enkelte bolig kan/skal disse oplysninger måske ikke fremskaffes, hvis de ikke foreligger på et aggregeret (samlet) niveau.

I fremtiden arbejdes der på, at disse oplysninger på sigt kan overføres til DCAB fra en bygningshub (Energistyrelsen). Idéen med Bygningshubben er at samle og formidle data om bygninger og deres energiforbrug ét sted. Datakilderne omfatter generelt bygningernes hovedmåler for el og fjernvarme, bygningernes energimæssige karakteristika fra BBR og data om lokale vejrforhold mv. Hubben skal bygge på en datainfrastruktur, der giver mulighed for at kombinere følgende data: Elforbrug, Varmeforbrug, BBR-data, Vejrdata og andre data (VE-forsyning mv.).

Landsbyggefonden støtter i demonstrationsprojekter et supplerende ”målerprojekt” med dataopsamling på bygningsniveau, med henblik på, via Energistyrelsens kommende hub og integration med DCAB, at fremme energieffektiviseringer, herunder digital energimærkning, tidsbesparelser ved indsamling af data mv. Der arbejdes med etablering af digitale cloudbaserede målerstrukturer og udvikling af energirapportering med sigte på 3 niveauer for dataopsamling og formidling via DCAB.

I forbindelse med udbuddet af granskning, tilstandsvurdering og energimærkning blev 25 delaftaler ikke afsat. Dette er meddelt til de berørte boligorganisationer. Disse delaftaler vil blive udbudt i løbet af efteråret 2021 og det forventes af delaftalerne er afsat inden jul 2021.

Det nye udbud indebærer, at der skal ske relevant ajourføring af de oplysninger, der allerede er indberettet i interviewskemaer. Der vil blive givet nærmere information om dette. Ajourføringen vil foregå i 2. halvår 2021.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.