Nyt regulativ om renoveringsstøtte

Landsbyggefondens bestyrelsen har den 25. marts 2021 vedtaget nyt regulativ om renoveringsstøtteordningen. Regulativet er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet den 28. april 2021. Regulativet træder i kraft 1. juni 2021.

Det nye regulativ og tilhørende vejledning findes på fondens hjemmeside https://lbf.dk/regler-og-satser/regulativer-og-vejledninger/regulativ-om-stoette-fra-landsbyggefonden-til-opretning-m-v/.

Renoveringsstøtteordningen omfatter stadig de samme typer af almene boliger.

Regulativ og vejledning er delt i 4 kapitler. Kapitel 1 omhandler renoveringsstøtteordningen, som er justeret på flere punkter. Kapitel 2 omhandler en ordning om støtte til infrastrukturændringer i udsatte boligområder. Kapitel 3 omhandler evaluering, mens kapitel 4 omhandler ikrafttrædelse samt en række overgangsregler.

Lov nr. 2077 af 21. december 2020 udmønter en del af Boligaftale 2020 om ændret anvendelse af Landsbyggefondens midler. Ordningens bevillingsrammer er fastsat ved Almenboligloven.

Der er etableret en bæredygtighedsramme med 25 mio. kr. årligt til støtte for miljø- og klimavenlige løsninger i renoveringssagerne. Administrationsgrundlag for Bæredygtighedsrammen findes på fondens hjemmeside. Der åbnes hermed for ansøgninger.

Som incitament til investeringer i energibesparende tiltag vil der blive nye muligheder med en såkaldt grøn garanti. Det kommende administrationsgrundlag vil være tilgængeligt på fondens hjemmeside, når arbejdet med udmøntningen er tilendebragt – formentlig i 3. kvartal 2021.

Opmærksomheden henledes på at der fremover er krav om at ansøgning om renoveringsstøtte skal vedlægges dokumentation for energi- og klimascreening. Ansøgningen skal også vedlægges notat om muligheder for fortætning og notat om genhusning.

Der er fortsat krav om brug af arbejdsklausuler, således at bl.a. 14 % af de beskæftigede i byggeprojekterne skal være lærlinge. Der gennemføres en særlig indsats og indberetning i den anledning.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: https://lbf.dk/stoette/. Nyt notat om renoveringsstøtteordningen vil også blive optaget på hjemmesiden.

Henvendelse pr. telefon/mail eventuelt til driftsstøttechef Leif Tøiberg eller til byggetekniske konsulenter: Lars Holmsgaard, Käte Thorsen, Sune Skovgaard Nielsen, Helle Schaumburg, Finn Lykkegaard Madsen, Mads Gudmund-Høyer, Iben Marie Lehm og Bente Heltberg. Der arrangeres løbende informationsmøder mv. om den særlige driftsstøtte.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.