Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2014 og 2019

De almene boligafdelingers opsparede henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget fra 2014 til 2019 viser Landsbyggefondens nye temastatistik. De opsparede henlæggelser udgør i 2019 i gennemsnit 44.300 kr. pr. bolig og er højest i boligafdelinger med familieboliger.

Der er stor geografisk spredning. De almene boligafdelingers opsparede henlæggelser pr. bolig er højst i Region Midtjylland og lavest i Region Syddanmark. Blandt de største almene kommuner har boligafdelingerne i Albertslund Kommune de højest opsparede henlæggelser til vedligeholdelse og boligafdelingerne i Ishøj Kommune de laveste.

Oplysninger om de opsparede henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig indgår som centralt nøgletal og benchmarkes med sammenlignelige afdelingsgrupper i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen for 2020 skiller særligt afdelinger i etagebyggeri med boliger under 51 m2 sig ud ved at have de laveste opsparede henlæggelser pr. bolig, mens de højeste opsparede henlæggelser pr. bolig er i afdelinger med boliger over 90 m2 i tæt/lavt byggeri ibrugtaget før 1960.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. IT-platformen Almenstyringsdialog.dk og Landsbyggefondens regnskabsdatabase og stamdata, og viser udviklingen i de opsparede henlæggelser pr. bolig fra 2014 til 2019. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over opsparede henlæggelser pr. bolig i de enkelte kommuner.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.