Evaluering af de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne

Som en del af evalueringen af de boligsociale indsatser, igangsat under Landsbyggefondens 2015-2018-midler, har BUILD netop offentliggjort en rapport vedr. strategisk styring og udvikling af den boligsociale indsats, herunder den entydige ledelse, der blev et krav med 2015-18-midlerne.

Evalueringen bygger på en omfattende survey (eftermåling) blandt de boligsociale bestyrelser og projektlederne af helhedsplanerne samt kvalitative casestudier i 3 udvalgte boligsociale indsatser.

Evalueringen viser blandt andet følgende:

  • at de boligsociale bestyrelser har en stærk repræsentation fra de øverste ledelseslag i kommuner og boligorganisationer, hvilket giver et klart signal om, at samarbejde med den boligsociale indsats er prioriteret i organisationerne. Det styrker koblingen til kernedriften i både boligorganisationer og kommuner.
  • at den ledelsesmæssige opbakning til organisationsstrukturen synes stærk. Bestyrelserne peger på, at de vigtigste opgaver er implementering af de boligsociale indsatser, strategi, sammenhæng mellem boligsociale indsatser og kommunal kernedrift.
  • at bestyrelserne i højere grad end de lokale projektledere oplever værdien af den nye organisationsstruktur. Projektledernes opbakning til organisationsstrukturen er faldet på en række parametre. Der er behov for opmærksomhed på projektlederens rolle og en styringsstreng, hvor niveauerne spiller sammen.
  • at bestyrelser og projektledere oplever, at de boligsociale indsatser øger kommunernes evne til at løse udfordringer og styrke samarbejde med velfærdsinstitutioner, politi, erhvervsliv og frivillige organisationer i de udsatte områder.
  • at beboerdemokratiets rolle og placering  - herunder beboernes perspektiv - bør have opmærksomhed i den organisatoriske struktur, fx gennem etablering af lokale følgegrupper, der sikrer ejerskab og viden.
  • at datadreven monitorering vurderes som et velegnet værktøj, der kan monitorere udviklingen i de udsatte boligområder, synliggøre effekt, bidrage til politisk opbakning samt sætte retning. Det opleves betydeligt mere positivt i 2020 end i 2018. Det anbefales, at mål og indikatorer løbende forbedres og suppleres, ligesom monitorering også bør ske omkring mere bløde målsætninger og inddragelse af kvalitative data.
  • at Landsbyggefondens finansiering opleves som muliggørende for et innovativt rum, og at der er strategisk perspektiv i de boligsociale bestyrelser. Den ledelsesmæssige opmærksomhed skal oparbejdes og fastholdes.

Der er udarbejdet en kort og opsummerende version af rapporten (en Pixi udgave), og publikationerne kan findes via nedenstående links:

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser (sbi.dk)

Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser - Opsamling og anbefalinger (sbi.dk)

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef