Grøn garanti – jf. Boligaftale 2020

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden etablerer en grøn garantiordning jf. Grøn boligaftale 2020.

”Grøn garanti” (GG) er en ordning, der giver mulighed for ’garanti for energibesparelser’ og er en del af Boligaftale 2020. Ordningen tager udgangspunkt i renoverings- og forbedringsarbejder, der giver en energibesparelse, men er ikke bundet til f.eks. gennemførelsen af en renoveringsstøttesag/særlig driftsstøtte. Ordningen finansierer ikke de energibesparende arbejder. Hvis der er behov for finansiering af arbejder ikke omfattet af andre driftsstøtteordninger, må boligorganisationen henvende sig til ESCO-leverandører, realkreditinstitutter (herunder grønne obligationer), pensionskasser mv., Danmarks grønne investeringsfond (gronfond.dk) og/eller lign.

Boligorganisationer har mulighed for at indgå aftale, hvor den beregnede besparelse efter ansøgning garanteres – efter fastlagte vilkår og i nærmere bestemt omfang. Forbrugsbesparelsen kommer beboerne til gode. Hvis den beregnede besparelse ikke opnås, er der først en ’selvrisiko’, eventuel aftale med en leverandør, rådgiver mv. og derefter træder fondens garanti i kraft og dækker forskellen mellem den beregnede besparelse og den opnåede besparelse. Fondens garanti vil løbe i maksimalt 10 år.

Ordningen beskrives nærmere i et administrationsgrundlag i medfør af renoveringsstøtte-regulativet. Administrationsgrundlag kan findes på fondens hjemmeside fra oktober 2021.

Ansøgning sker via driftsstøtteportalen, driftsstoette.lbf.dk og følger fondens almindelige procedure og retningslinjer. Fra 1. oktober 2021 vil det være muligt at ansøge om Grøn garanti.

Landsbyggefonden kan yde garanti til projekter inden for en afsat ramme på i alt 404 mio. kr. (2020-priser) i perioden 2021-2026 til dækning af (eventuelle) tab på aktiverede garantier. Der er således ikke på forhånd sat et beløb på den samlede energiinvestering, som kan omfattes af grøn garanti. Det vil blandt andet afhænge af de løbende erfaringer med omfanget garantiaktivering. Ordningen er foreløbig antaget at omfatte investeringer for i alt 6 mia. kr. 

Ansøgning mv.

I den første fase skal boligforeningen beskrive det relevante energirenoveringsprojekt og sikre sig beboernes tilslutning til projektet herunder at beboerne accepterer de komfort- og indeklimamæssige designkrav og målsatte kriterier. I første fase fastsættes derfor indledende baselines for energiforbrug, komfort og indeklima, så det sidenhen er muligt at følge op på både den faktiske energibesparelse og på beboernes adfærd – altså om beboerne f.eks. har valgt at hæve indetemperaturen med deraf følgende højere energiforbrug. Ansøgningsfasen indeholder bl.a. nedenstående elementer:

 1. Beskrivelse af energirenoveringsprojekt, hvad der søges dækket af grøn garanti (GG) samt hvilken rangordning (risikoprofil) GG-projekt-andelen har i forhold til øvrig finansiering (Investeringsbudget + beregnede energibesparelser). Grundlaget kan være en energi- og klimascreening, som beskriver potentialet ved de planlagte tiltag.

 2. Baseline for energiforbrug (indledende).
 • Leveret energi for BBR-bygninger omfattet af projektet.
 • Periode: Seneste hele kalenderår samt data frem til ansøgning.
 • Minimum tidsopløsning: årsforbrug (normaliseret).

 1. Baseline for komfort og indeklima (indledende).
 • Vurdering gerne suppleret med stikprøver.

 1. Opstilling af indledende baseline (jf. krav i beskrivelse af datamodel).

 2. Forhåndsaftale/skitse vedr. ‘levering af den garanterede energibesparelse’.

 3. Dokumentation for at beboerne har taget stilling til procedure for fastsættelse af fremtidige komfortgrænser.

Resultat: Ansøgning om grøn garanti, der fremsendes til Landsbyggefonden i driftsstøtteportalen. 

Indgåelse af aftale

Når projektet har modtaget prækvalifikation (forhåndstilkendegivelse) fra Landsbyggefonden, skal aftalegrundlaget for den grønne garanti præciseres. Der opstilles en samlet, endelig baseline på baggrund af konkrete energidata og indeklimamålinger attesteret af godkendt energikonsulent.

 1. Baseline for energiforbrug.
 • Leveret energi hhv. fordelt forbrug i lejemål jf. forbrugsregnskaber for at allokere energiforbrug til hver BBR-bygning omfattet af projektet.
 • Det skal her overvejes om der er behov for supplerende måling af varme og varmt brugsvand i udvalgte bygninger.
 • Periode: Seneste hele kalenderår samt data frem til ansøgning.
 • DCAB vil på sigt levere data til baseline for energiforbrug.

 1. Baseline for komfort og indeklima.
 • Måling af indeklima i udvalgte lejemål (med logning af minimum-temperatur, men også gerne CO₂ og luftfugtighed). Andelen bør ligge på vejledende minimum 10 % af lejemålene for at opnå en sikkerhed for en repræsentativ måling.
 • Mindst 3 md., i opvarmningsperioden (september til maj).

 1. Opstilling af samlet endelig baseline – der opbygges hjælpeværktøj i driftsstøtteportal.

 2. Aftale vedrørende levering af den garanterede energibesparelse.

 3. Accept/godkendelse hos beboere om nuværende og fremtidige komfortgrænser. Grænserne kan f.eks. følge de kriterier, der er opstillet for dynamisk varmeregnskab - dog skal der i aftalerne for grøn garanti arbejdes med én fast værdi for hver parameter hhv. sommer og vinter for at få et fixpunkt for garantien. 

Overvågning, aktivering og evaluering 

Udgangspunkt er umiddelbart fra aflevering og i det antal år, som leverandør-/rådgiveraftalen dækker. I forbindelse med Byggeskadefondens 1 års eftersyn overvåges energirenoveringens performance og det vurderes bl.a. om der er behov for korrigerende tiltag, hvis energibesparelsen viser sig at være mindre end antaget og aftalt.

 • Landsbyggefonden stiller krav om adgang til gennemførelse af relevante afhjælpende tiltag i tilsagnsbrev.
 • Årlig evaluering, analyse og opfølgning på energiforbrug, herunder gennemførelse af korrigerende tiltag. Boligafdelingerne aftaler med ESCO/projektholder der straks skal følges op på performance. Der forudsættes som nævnt gennemført en hurtig indsats mod evt. konstateret manko i energibesparelsen straks efter aflevering/1 års eftersyn.

Sagsbehandling i fonden.

Ansøgninger om og meddelelse af grøn garanti følger de overordnede trangsprincipper. Der ses endvidere på længden af tilbagebetalingstiden samt energi- og klimabesparelse pr. investeret krone og i samlet størrelse. Garantien ydes til energiforbedringsprojekter med tiltag, der kan vedrøre bl.a. klimaskærm, tekniske installationer og energistyringssystemer som samlet set har en relativt lang tilbagebetalingstid.

Landsbyggefonden prioriterer ud fra et trangsprincip mellem de afdelinger, der opfylder kriterierne og lever op til forudsætningerne. Forudsætningerne er, at der skal udarbejdes en helhedsplan for afdelingen; at afdelingen skal have afsøgt finansieringsmuligheder; at boligorganisationen skal medfinansiere renovering mv. og at renoveringen mv. skal god- kendes af afdelingens beboere, boligorganisationen og kommunen.

Det nye grønne kriterie. Med henblik på tilskyndelse til gennemførelse af energirenoveringer er der i regulativet stillet krav om, at boligorganisationerne skal kortlægge potentialet for energi- og klimarenoveringer i de enkelte afdelinger, når der udformes en støttesag, og at det skal forelægges til beslutning. Landsbyggefondens prioritering af støtte/garanti-sager går ikke udelukkende efter driftsstøtte-trangskriteriet, som hidtil tilfældet, men LBF skal også tillægge energirenoveringer mv. vægt i tildelingen, således at trang og behov for energirenoveringer mv. også giver forrang.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.