Granskningsrapporter

Print

Print Print icon

I 2020 iværksatte Landsbyggefonden en proces med en samlet ekstern granskning af den almene bygningsmasse, hvor der også samtidig skete en opdatering af den almene sektors energimærker. Den lovgivningsmæssige baggrund er kravet om ekstern granskning, og aktiviteterne flugter med de seneste års generelt vellykkede arbejde i boligorganisationerne med at løfte henlæggelserne svarende til de fremtidige vedligeholdelsesbehov. Oprindelig var det forventet, at granskningsresultaterne for hele den almene sektor ville være indhentet ved udgangen af 2021, hvorefter der i 2022 skulle gennemføres en evaluering og kvalitetssikring af resultaterne på tværs af den almene sektor, hvorefter granskningsrapporterne kunne frigives til anvendelse i boligorganisationer og kommuner med den viden, som evaluering og kvalitetssikring havde bibragt i forhold til rapporternes anvendelse.

Granskningen er efter EU-udbud blevet foretaget af eksterne rådgivere, og det store pres på byggemarkedet har medført kapacitetspres, så den eksterne granskning har måttet gennemføres i langsommere tempo end oprindeligt planlagt. Derfor forventes den eksterne granskning først et være tilendebragt i slutningen af 2023.

I første halvdel af 2023 gennemfører Landsbyggefonden en grundig evaluering og tværgående kvalitetsvurdering af de allerede gennemførte granskninger ved udgangen af 2022. Dette arbejde vil efter sommer 2023 munde ud i en rapport og en række anbefalinger omkring tolkningen af de eksterne granskningsresultater. Det skal i den sammenhæng erindres, at boligorganisationerne efter endt granskning og modtagelse af foreløbig granskningsrapport har 6 måneder til at kommentere på granskningsresultatet i forhold til gransker og Landsbyggefonden. Tidsmæssigt betyder dette, at det sidste hold af granskningsrapporter udarbejdet i slutningen af 2023 først har endt kommenteringsproces medio 2024. Det kan således ikke udelukkes, at evalueringen og kvalitetssikringen udført af Landsbyggefonden på baggrund af de foreliggende rapporter ultimo 2022 bliver suppleret med yderligere oplysninger efterfølgende.

Alle granskningsrapporter betragtes som interne arbejdsdokumenter og har en foreløbig karakter frem til den endelige afrapportering i anden halvdel af 2023, og for de individuelle rapporter gælder, at de altid har en foreløbig og intern karakter indtil kommenteringsfasen er tilendebragt. Derfor vil det sidste hold af granskningsrapporter tidligst kunne frigives medio 2024. Der skal derfor anføres, at resultater af granskningsrapporter først bør anvendes internt i boligorganisationerne og i dialogen mellem boligorganisation og kommune, når Landsbyggefondens evaluering og tværgående kvalitetssikring er tilendebragt, og kommenteringsfristen for de individuelle rapporter er iagttaget.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Driftsdirektør