Almenstyringsdialog - boligafdelinger med lav effektivitet

Print

Print Print icon

I aftalen om effektivisering af den almene boligsektor i 2021-2026 mellem KL, BL og Indenrigs- og Boligministeriet er der særlig fokus på boligafdelinger, der ikke er kommet ordentlig i gang med effektiviseringsarbejdet.

Det er aftalt, at boligorganisationer, der har afdelinger med lave effektivitetstal i de seneste tre regnskaber, og dermed er markeret som ”røde afdelinger” i styringsrapporten og afdelingsrapporterne, skal udarbejde obligatoriske effektiviseringshandleplaner, som skal drøftes på det årlige styringsdialogmøde med kommunen.

Styringsrapporten og afdelingsrapporterne indgår i den samlede dokumentationspakke, som boligorganisationen årligt skal fremsende til kommunerne i styringsplatformen Almenstyringsdialog.dk.

Landsbyggefonden har efter aftale og i samarbejde med ministeriet derfor implementeret følgende konkrete ændringer i hhv. styringsrapporten og afdelingsrapporterne:

  • I styringsrapportens afsnit IV. Centrale facts om boligorganisationen indgår en oversigt over de afdelinger i boligorganisationen, som i de seneste tre år er markeret som en rød afdeling med angivelse af afdelingernes effektivitetsprocent.
  • I styringsrapportens afsnit V. Centrale facts om afdelingerne indgår disse afdelinger ligeledes i oversigten over afdelinger med kritiske nøgletal.
  • I afdelingsrapporten er der indsat et nyt afsnit Røde afdelinger, som indeholder den obligatoriske handlingsplan for afdelingen, som skal udfyldes.

Ændringen implementeres 28. april 2022 og implementeres i dokumentationspakker 2022, der ikke er fremsendt og fremadrettet i kommende dokumentationspakker.

Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for Almenstyringsdialog.dk for Bolig- og Planstyrelsen. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, ændringer og nye funktioner i platformen efter nærmere aftale med styrelsen.

På effektiviseringsenhedens hjemmeside www.almeneffektivitet.dk kan der læses mere om effektivitetstallene mv.

På fondens hjemmeside https://lbf.dk/selvbetjeninger/almenstyringsdialog/ kan der findes yderligere vejledningsmateriale, herunder skabelon for handlingsplan.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.