Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner

Print

Print Print icon

Landsbyggefonden åbner ultimo april 2022 indberetningssystemet til brug for den årlige lånindberetning.

Denne orientering har følgende indhold: 

 1. Nyt om indberetningen 2022
 2. Regler for indbetalingspligt
 3. Frist for indberetningen 2022
 4. Indberetningen 2022
  4a. Ydelsen på A-lån
  4b. Særligt for kommuner og regioner
 5. Vejledningsmateriale
 6. Visse oplysningsfelter
 7. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes
 8. Kontrol af data
 9. Indbetaling til landsdispositionsfonden
 10. Undtagelser og særbestemmelser
 11. Afslutning
 12. Bilag  

1. Nyt om indberetningen 2022 

Landsbyggefonden præsenterer i år en ny og forbedret udgave af grænsefladen til indberetning af lån.

Den nye adresse er: https://laanselvbetjening.lbf.dk . Det betyder blandt andet, at det nu er muligt at tilgå de digitalt underskrevne ledelsespåtegninger og revisorerklæringer samme sted.

Excel-udtrækkene er blevet udvidet, så de indeholder flere oplysninger end tidligere.

2. Regler for indbetalingspligt

For bebyggelser opført uden offentlig støtte eller med tilsagnsdato før 1. januar 1999 (ekskl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal 2/3 af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering, indbetales til landsdispositionsfonden.

For bebyggelser med tilsagnsdato i perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2009 (inkl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal ”negativ ydelsesstøtte” til og med 35. år efter lånoptagelsen samt 2/3 af de midler, der fremkommer ved den lovbestemte og regulerede beboerbetaling fra og med det 36. år efter lånoptagelsen vedrørende den oprindelige finansiering, indbetales til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden (Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden af 2013).

Bebyggelser med tilsagnsdato efter 30. juni 2009 indbetaler efter regler i ændret nybyggerifinansieringsordning.

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, selvejende almene ældreboliginstitutioner, almene plejeboliger, der ejes af selvejende institution, selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005, samt bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse samt friplejeboliger med offentlig støtte.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til landsdispositionsfonden. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet, men skal dog indbetale til boligorganisationens dispositionsfond.

3. Frist for indberetningen 2022

Indberetningen skal være afsluttet senest den 15. juni 2022.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelsespåtegning og revisorerklæring er modtaget af Landsbyggefonden med NemID signatur.

4. Indberetningen 2022

Samtlige lån i alle boligafdelinger/bebyggelser skal indberettes uanset udamortiseringstidspunkt.

Det kræver NemID (nøglefil eller nøglekort) at logge på ligesom til fondens øvrige elektroniske indberetninger. På laanselvbetjening.lbf.dk kan man trykke på ”Hjælp” øverst til højre og se brugervejledningen til bl.a. tildeling af rettigheder til låndatabasen.

Efter login vises en boligorganisationsoversigt. Via denne oversigt kan man klikke videre til en afdelingsoversigt og herfra videre til oplysningerne om de enkelte lån.

Oplysningerne består af boligorganisationens og øvrige bygningsejeres indberetning fra 2021 og data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, Jyske Realkredit (tidl. BRFkredit).

Til støtte for indberetningen har fonden medtaget oplysninger fra realkreditinstitutterne om årets faktiske ydelse 2021 og restgæld 31. december. Data kan ikke ændres, men kan anvendes til at sammenholde bogføring, årsregnskaber, oplysninger fra realkreditinstitutterne m.v. inden indberetningen godkendes af boligorganisationen m.fl.

Indberetningsfladen er opbygget som en selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de kendte lån til rådighed, og boligorganisationen m.fl. kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndata. Det er ikke muligt at uploade data til systemet.

Efter boligorganisationens og øvrige bygningsejeres godkendelse logger revisor på og udfører sin kontrol.

4a. Ydelsen på A-lån

A-lån er en del af den oprindelige finansiering for nybyggeri med støttetilsagn i perioden 1968–1975. Ydelserne på A-lån er tidligere fastsat ud fra, at lånene skulle være afviklet senest 45 år efter udbetalingen. Når et A-lån er udamortiseret, beregner Landsbyggefonden en normalfinansieringsydelse på baggrund af en løbetid, der svarer til bortfald af rentesikring efter 13 år på de underliggende lån, jf. oprindelige aftrapningsregler for rentesikring og normalfinansieringsberegning.

4b. Særligt for kommuner og regioner

Indberetningspligten gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune eller en region. Indberetningspligten gælder alle bebyggelser. Indberetningen skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen både vedrørende den oprindelige finansiering og forbedringsarbejder m.v.

5. Vejledningsmateriale

Der er udarbejdet en udførlig brugervejledning samt en FAQ til støtte for indberetningen. Disse er tilgængelige på laanselvbetjening.lbf.dk og på www.lbf.dk under selvbetjeningsløsningen ”Indberetning af lån”.   

6. Visse oplysningsfelter

Kolonnen ”Opkrævningsgrundlaget 2023” medtager ydelser på lån vedrørende den oprindelige finansiering, der har udløbstidspunkt til og med 3. kvartal 2023.

Opkrævningerne vil blive dannet med udgangspunkt i opkrævningsgrundlaget for 2023 efter fradrag eller tillæg af rente- og ydelsessikring. Der tages endvidere hensyn til det indberettede udløbstidspunkt.

Systemet foreslår med udgangspunkt i realkreditdata et bedste skøn over den sidste normalydelse samt det forventede udløbstidspunkt. En nærmere beskrivelse af disse oplysninger kan findes i brugervejledningen til indberetningssystemet. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere har i 2022 mulighed for at ændre disse data.  

7. Låneindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes

I lighed med indberetningen 2021 skal samtlige boligafdelinger indberettes. Ligeledes skal indberetningen omfatte alle lån i afdelingen, herunder dispositionsfondslån og bankfinansieringslån mv. (Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013 § 1 og 2).

Hvis der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af indberetningen, kan man rette henvendelse til Anne Mette K. Jensen på 33 76 21 02.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

På lån, hvor der ikke allerede fremgår en anvendelse, skal denne angives:

 • Oprindelig finansiering (tidligere kode 1)
 • Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. (tidligere kode 2)
 • Driftsstøttelån (tidligere kode 3)

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves i form af udamortiserede ydelser.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt indberettes som oprindelig finansiering, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som oprindelig finansiering, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal.

8. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen. Indberetningen afsluttes ved at underskrive ledelsespåtegningen digitalt med NemID medarbejdersignatur.

Indberetningen skal også attesteres digitalt med NemID medarbejdersignatur af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens/regionens revisor. 

Er alle lån udamortiserede, udarbejder revisor en slutrevisorerklæring, efterfølgende er en revisorerklæring ikke nødvendig.

Ledelsespåtegning og revisors erklæring fremgår automatisk af selvbetjeningsløsningen, når disse er underskrevet med NemID.

Landsbyggefonden har udfærdiget eksempler på en ledelsespåtegning og en revisorerklæring. Eksemplerne kan ændres inden indsendelsen.

9. Indbetaling til landsdispositionsfonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Denne danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden. 

10. Undtagelser og særbestemmelser

Hvis afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, eller afdelingen er omfattet af driftsbekendtgørelsens § 73, stk. 2, så kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis det er tilfældet, skal det markeres i linjen ”5. Termin”. Opkrævninger foretages herefter for anden termin efter udamortisering.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal gå til Landsbyggefonden (jf. dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for afdelingen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger i almene boligorganisationer, der er opført uden offentlig støtte.  

11. Afslutning

Vigtigheden af præcision i indberetningen understreges for at undgå efterfølgende reguleringer.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede ydelser for 2023.

Spørgsmål til indberetningen kan rettes til Steen Hau Mortensen tlf. 33 76 21 08.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bentmadsen         
Bent Madsen                                     Leif Tøiberg

 

12. Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden ”LBF Orienterer” nr. 906

Lånets anvendelse:

 • Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld. 
 • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låneregisteret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Udbetaling Danmark og realkreditinstitutterne.  

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling

Lån, hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, dvs. efter modregning af støtte. 

Lån efter 1994 omprioriteringsloven, som blev skyggeomprioriteret, skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.