Indkaldelse af projekter til bæredygtigheds- og digitaliseringspuljernes midler jf. Almenboligloven § 91 og § 92b. Miljø- og klimavenlige løsninger, som skal fremme forsøg med nye klimavenlige og digitale løsninger

Print

Print Print icon

Støtterammer

I forbindelse med Landsbyggefondens nye regulativ for renoveringsstøtteordningen pr. 1. juni 2021 blev der åbnet for ansøgninger til bæredygtigheds- og digitaliseringspuljernes rammemidler, hvortil der principielt kan ansøges løbende.

Der kan gives tilsagn til almene boligafdelinger om ydelsesstøtte til lån til finansiering af følgende arbejder (det er en betingelse, at arbejderne ikke vil kunne opnå støtte gennem den almindelige renoveringsstøtte):

1) Nye miljø- og klimavenlige løsninger inden for en samlet investeringsramme på 101 mio. kr. i årene 2021-2026.

2) Nye digitale løsninger inden for en samlet investeringsramme på 40,4 mio. kr. i årene 2021-2026.

Der kan ydes tilskud til udvikling og forsøg med henblik på at fremme nye bæredygtige løsninger i det almene byggeri, jf. pkt. 3 og 4. Der kan ikke ydes støtte til arbejder, der også støttes efter § 91 (renoveringsstøtteordningen).

3) Samlet kan anvendes 50,5 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forsøg med løsninger, som bidrager til at gøre almene byggerier mere miljø- og klimavenlige.

4) Samlet kan anvendes 5,0 mio. kr. til udvikling og gennemførelse af forsøg med digitale løsninger, der fremmer kvaliteten og effektiviteten ved etablering og drift af alment byggeri.

Rammerne indekseres udover lovgivningsåret.

Bæredygtigheds- og Digitaliseringspuljerne

Bæredygtigheds- og digitaliseringspuljerne er en del af Grøn Boligaftale 2020, jf. lov nr. 2077 af 21. december 2020.

Formålet med puljerne er at bidrage til at udvikle, afprøve og implementere nye miljø- og klimavenlige løsninger i alment byggeri – f.eks. gennem digitalisering – og at understøtte den grønne omstilling i byggeriet.

Den samlede udviklingsramme til bæredygtigt og digitalt byggeri er som angivet ovenfor på i alt ca. 202 mio. kr. for perioden 2021-2026, heraf er afsat ca. 152 mio. kr. til bæredygtighed og ca. 50 mio. kr. til digitalisering (inkl. tilskud jf. 2020-loven).

De projekter, der vil få tildelt støtte fra bæredygtighedspuljen, vil bidrage med en væsentlig relativ miljø- og klimagevinst (Reduktionen af CO2-udledningen) gennem energiløsninger, materialevalg, genanvendelse af byggematerialer mv. Reduktionen af CO2-udledningen gælder for hele byggeriets levetid i såvel byggefasen som driftsfasen.

I udvælgelsen prioriteres klimamæssige bæredygtige og digitale løsninger, som fokuserer på miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Puljemidlerne kan f.eks. anvendes inden for følgende områder: Afprøvning og implementering af løsninger med klimavenlige byggematerialer

  • Afdækning af muligheder for konkret at genanvende byggematerialer i alment boligbyggeri.
  • Afdækning af konkrete eksempler på og muligheder for at optimere anvendelse og besparelser på almene boligers forbrug af el og varme.
  • Gennemførelse af tiltag, der kan sikre bygningerne en længere levetid og reducere miljøbelastningen.
  • Tiltag der kan effektivisere energiforbruget i bygningsmassen.

Tiltag skal være skalerbare. 

Investeringsrammemidlerne i Bæredygtigheds- og Digitaliseringspuljerne 

Investeringsrammemidlerne udmøntes i perioden 2021-2026. Der gennemføres skema ABC i driftsstøtteplatformen og BOSSINF renovering. Støttemidlerne udbetales som ydelsesstøtte til støttede lån efter de sædvanlige regler herom.

Ansøgninger modtages løbende. 

Tilskudsmidlerne i Bæredygtigheds- og Digitaliseringspuljerne 

Tilskudsmidlerne udmøntes i perioden 2021-2026. Tilskuddet udbetales kontant i en fastlagt forretningsgang ved afsluttet, revisorattesteret regnskabsopgørelse.

Tilskudsmidlerne bruges til at iværksætte analyser mv. og til implementering af løsninger i renoveringssager, der fremmer og anvender nye løsninger for et mere bæredygtigt og digitaliseret alment byggeri. 

Tildelinger fra tilskudsmidlerne kan indgå i et projekt, som efterfølgende søger lånefinansiering med ydelsesstøtte via investeringsrammemidlerne, men også være et selvstændigt projekt.

Et projekt, der støttes med bæredygtighed/investeringsrammemidler, kan også søge om at modtage finansiering med ydelsesstøtte fra digitaliseringspuljen, hvis det omfatter både bæredygtigheds- og digitaliseringsaspekter.

Ansøgninger om tilskud indkaldes særskilt og med ansøgningsfrist. Der vil være to ansøgningsrunder.  

Der skal i ansøgningen om tildeling af forsøgsmidler være en økonomisk sondring mellem støtte med tilskudsmidlerne og eventuel støtte fra investeringsramme midlerne.

Landsbyggefonden indkalder hermed til 1. runde af ansøgninger om tilskudsmidler til projekter, der kan indgå i de to støtteordninger. Ansøgningsfristen er 1. september 2022. 

Ansøgeren 

Ansøgeren er en almen boligorganisation på vegne af en eller flere boligafdelinger ved ansøgning om tilskud. Ansøgningen oprettes på driftsstøtteplatformen pr. boligafdeling.

Ved ansøgning om ydelsesstøttede lån via investeringsrammen for en boligorganisation/boligafdeling med en helhedsplan ansøges alene.

En boligorganisation (boligafdeling) kan endvidere samarbejde med andre organisationer og virksomheder om at udarbejde ansøgninger og om at gennemføre projekter, der er tildelt midler fra puljen.

Tildeling af midler til rådgivningsvirksomheder og forskningsinstitutioner sker ikke via denne indkaldelse.

Ansøgningsvejledning 

Vejledning til ansøgninger, herunder krav til ansøgning, tildeling og proces for tildeling og gennemførelse af projekter m.m. er beskrevet i ”Ansøgningsvejledning: Bæredygtigheds- og Digitaliseringspuljerne”. https://lbf.dk/media/1559327/ansoegningsvejledning_baeredygtigheds-og-digitaliseringspuljerne.pdf. Ansøgningsvejledningen gælder både investeringsrammemidlerne og tilskudsmidlerne. 

Tidsplan for 1. ansøgningsrunde for tilskudsmidler til forsøg 

Ansøgningsfrist, støtte til rådgivning:                                     1.9.2022

Tildeling støtte til rådgivning:                                                 1.11.2022

Programmeringsperiode:                                                        1.11.2022 – 1.5.2023

Ansøgningsfrist, støtte til realisering:                                     1.5.2023

Tildeling af støtte til realisering:                                             1.7.2023

Udførelse*:                                                                            1.8.2023 – 1.8.2024

Frist for afsluttende evaluering og afrapportering*:               1.11.2024

*Tidsfrist for udførelsesperiode og afsluttede evaluering og afrapportering kan variere i det enkelt projekt. Afvigelser skal aftales med fonden og i videst muligt omfang være afklaret inden tildeling af støtte til realisering.

Fonden forbeholder sig ret til at kunne vælge mellem de projekter, som er tildelt midler til rådgivning ved tildelingen af midler til realisering.

Fonden forventer at annoncerer en ny ansøgningsrunde med tildeling af midler til henholdsvis rådgivning og realisering fra puljens 3 sidste år (2024-2026) primo 2024.

Støttemuligheder i 1. ansøgningsrunde for tilskudsmidler

Tidsplan for tildelingen er beskrevet ovenfor.

  • Rådgivningsperioden skal afsluttet senest 6 måneder efter tildelingen og resultat heraf fremsendes til Fonden og det skal oplyses om boligorganisationen har behov for at fortsætte i forhold til realisering af bæredygtighedstiltag.
  • Såfremt der er ønske om at ansøge om støtte til realisering fra forsøgspuljen, fremsendes materiale til vurdering i henhold tidsplanen og dokumentationskrav.

Der forventes at kunne støttes ca. 10 projekter med støtte til realisering, hvorfor ikke alle projekter, som tildeles rådgivning vil kunne opnå støtte til realisering.

Projekter hvortil der søges om støtte til realisering skal være skalerbare, såfremt fonden ikke måtte tildele det fulde ansøgte beløb.

Den efterfølgende tildeling relateres til den konkrete merudgift forbundet med implementeringen af bæredygtigheds- eller digitaliseringstiltagene i projektet.

Tildeling af tilskud til realisering forventes at ligge i en spænd mellem 1 mio. og 6 mio., og tildelingen vil tage udgangspunkt i en samlet vurdering af ansøgningerne og den samlede økonomiske ramme. 

Praktik omkring ansøgninger 

Alle ansøgninger indgives via Driftsstøtteplatformen, driftstoette.lbf.dk.

Henvendelser pr. telefon til byggeteknisk konsulent Iben Marie Lehm, Tlf. 33 76 21 86.

Fristen for ansøgninger om første runde støttemidler er 1. september 2022.

Ansøgninger om investeringsrammemidler behandles løbende.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgnings indhold henvises til fondens regulativ og administrationsgrundlag mv. for bæredygtigheds- og digitaliseringspuljerne på fondens hjemmeside:

https://lbf.dk/stoette/renoveringsstoette

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN 

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Leif Tøiberg
Leif Tøiberg Seniorkonsulent
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.