Forhøjelse af pligtmæssige bidrag 2023

Print

Print Print icon

I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens dispositionsfond til indskud i Lands­bygge­fonden regu­leres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konsta­tere­de udvikling i byggeomkostningsin­dek­set for boliger i alt for 2. kvartal. Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 – som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal. 

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal 2022 er opgjort til 120,1 med ny basis, 2. kvartal 2015 100,3, skal de pligtmæssige bidrag, som for 2022 er opkrævet med henholdsvis 68,50 kr. og 30,65 kr. årligt pr. mbruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 75,25 kr. og 33,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2023. De første indbetalinger af 2023-bidragene skal ske inden udgangen af april 2023. 

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. mbruttoetageareal. 

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vur­derings­for­højelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender i løbet af få dage en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2023 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne be­regning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2023 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2023.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Helle Juul
Helle Juul Centerchef