Evaluering af Granskningsrapporter og Bygningsregister (DCAB) samt kommentering af granskningsrapporter

Print

Print Print icon

Jf. LBF orienterer nr. 927, gennemfører Landsbyggefonden i løbet af 2023 en grundig evaluering af de gennemførte granskninger af boligafdelingernes langtidsplaner for planlagt vedligeholdelse og fornyelse.

Evalueringen har flere formål. Først og fremmest skal evalueringen skaffe viden om hvilke forbedringer/ændringer, der skal foretages inden næste runde af granskning. Dette gælder både i forhold til selve granskningen og den videre udvikling af bygningsregistret DCAB.

Herudover skal evalueringen bidrage med viden, der kan kvalificere den vejledning, som Landsbyggefonden udarbejder omkring brugen af granskningsrapporterne og det underliggende materiale. Som en del af den vejledning der udarbejdes, vil der også være bemærkninger om boligorganisationernes kommentarer til granskningsrapporterne.

Som det tidligere er oplyst, er det tanken, at resultatet af granskningen skal indgå i dokumentationspakkerne til styringsdialogen. Beslutningen om, hvordan og hvilke dele der skal indgå, skal kvalificeres af denne evaluering.

Evalueringen foretages i to spor, et hvor boligorganisationerne involveres, og et spor hvor granskerne involveres.

I forhold til boligorganisationerne vil alle boligorganisationer, der har fået frigivet en granskningsrapport i 2022 via Megafon modtage et spørgeskema med en række spørgsmål i løbet af 2. halvdel af marts 2023. Opmærksomheden henledes på, at spørgeskemaet fremsendes af Megafon til boligorganisationens eller administrationsorganisationens hovedmail. Nogle organisationer vil modtage flere spørgeskemaer, da vi vil bede om, at der udfyldes et skema for hvert granskerfirma, I har samarbejdet med.

Herefter vil et antal boligorganisationer eventuelt blive bedt om at deltage i et uddybende telefoninterview, der foretages af Megafon.

Slutteligt vil en række boligorganisationer blive inviteret til en workshop i juni måned 2023.

I forhold til granskerne vil alle granskerfirmaer modtage et spørgeskema og efterfølgende blive inviteret til at deltage i workshops ligeledes i juni 2023.

Vi håber, at alle relevante parter vil deltage i dette arbejde, der har stor betydning for 2. runde af granskning og for videreudviklingen af bygningsregistret.

I LBF orienterer nr. 927 er der redegjort for, at alle granskningsrapporter er foreløbige frem til den endelige afrapportering af evalueringen, foreligger i 2. halvdel af 2023. Det skal præciseres, at fristen for at kommentere på frigivne granskningsrapporter følger denne tidsplan og at der derfor som minimum er frist til og med 31. august 2023.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Steen Birkedal
Steen Birkedal Driftsdirektør