Organisation

Landsbyggefonden er en selvejende institution med hjemsted i København. Vi støtter og udvikler alment boligbyggeri gennem forskellige låne- og tilskudsmuligheder til landets boligorganisationer. Fonden udarbejder også analyser af den almene boligsektor og driver en række IT-platforme.

Fonden ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Formanden for bestyrelsen og 4 andre medlemmer af denne vælges af Boligselskabernes Landsforening. 2 medlemmer af bestyrelsen, som skal være boligtagere i alment byggeri, vælges af Lejernes Landsorganisation i Danmark. 1 medlem vælges af Kommunernes Landsforening og 1 medlem vælges af Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab. Alle valg sker for 4 år ad gangen.

 

Bestyrelse

  • Jens Elmelund, København, formand
  • Bjarne Larsson, København
  • Axel Larsen, Slagelse
  • Jette Egebjerg, Nyborg
  • Ulla K. Holm, Skive
  • Hans Agerup, Herning
  • Niels Kristian Hansen, Birkerød
  • Elsabeth Grüner, København
  • Stine Johansen, København

 

Fonden har en selvstændig administration, der ledes af en direktion bestående af en administrerende direktør og en driftsdirektør.

Direktionen

Bent Madsen

Adm. Direktør

Steen Birkedal

Driftsdirektør

Steen Birkedal er centerchef for fondens Center for Særlig Driftsstøtte, med ansvar for fondens støtteordninger til renovering, særlig driftsstøtte m.v. Herudover er Steen ansvarlig for IT-udvikling inden for centerets område. Steen deltager desuden i en række udviklingsopgaver.

Landsbyggefondens centre

Fonden er organiseret i fire centre med dertilhørende teams.

Brødtekst 2 m. billede

 


Center for Boligsocial Indsats, Kommunikation og Bystrategi er ansvarlig for sagsbehandling vedrørende boligsociale indsatser, kommunikation og formidling af fondens arbejde og bystrategiske satsninger m.m.

Læs mere om boligsociale indsatser

 

Administrationscentret er ansvarlig for grundkapitalforvaltning, opkrævning af pligtmæssige bidrag og nye indbetalinger til landsdispositionsfonden, trækningsretssager, ekspedition af låne- og garantisager vedrørende særlig driftsstøtte og renovering m.v., boligportal/huslejeregister, kapitalforvaltning, bogføring, regnskabsaflæggelse samt personaleadministration.

Besøg selvbetjeningsløsningerne

 

Center for Almen Analyse er ansvarlig for garantiordning for afdelingsmidler, regnskabsindberetning på edb, regnskabsdatabasen, almen styringsdialog, benchmarking, temaundersøgelser og analyser, samt foretager regnskabsgennemgang og yder vejledning i regnskabsspørgsmål m.m. I den forbindelse har Almen Analyse udviklet forskellige IT-værktøjer som fx Regnskabsdatabasen og Tvillingeværktøjet.

Læs mere om Almen Analyse

 

Center for Særlig Driftsstøtte er ansvarlig for sagsbehandling vedrørende renovering m.v., kapitaltilførsel, huslejestøtte mv., og yder sekretariatsmæssig bistand til bestyrelse og direktion.

Læs mere om Særlig Driftsstøtte