Lovgrundlag

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er omfattet af lov om almene boliger m.v.

Lovgrundlag m.v.

1. Oprettelse

Lov nr. 49 af 8.3.1967. Videreførelse. Lov nr. 374 af 22.5.1996. Lov nr. 1001 af 23.12.1998. Bekendtgørelse nr. 1032 af 14.12.1994 og nr. 1301 af 15.12.2009. Vedtægter af 28.12.1998.

2. Landsbyggefondens kapitalgrundlag

 1. A-indskud (normaliseringsforhøjelser). Lov nr. 49 af 8.3.1967, § 112.
 2. C-indskud (genudlejningsforhøjelser). Lov nr. 274 af 9.6.1970.
 3. G-indskud (m2-bidrag). Lov om boligbyggeri nr. 83 af 19.3.1975 med senere ændring.
 4. Registrering af ibrugtagelsesår m.v. Lov nr. 374 af 22.5.1996, § 82, stk. 4. Regulativ af 13.12.1996 om pligtmæssige bidrag. Lov nr. 1001 af 23. december 1998.
 5. Nye indbetalinger (L-bidrag) til landsdispositionsfonden. Lov nr. 1001 af 23.12.1998 og nr. 1590 af 20.12.2006. Regulativ af 24.3.1999 og 8.2.2007.
Ordforklaringer

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

3. Pligtmæssig bidrag

A-indskud

A-indskud er bidrag, som hidrører fra afdelinger, der er taget i brug før 1.1.1963.

Bidragsordningen blev indført som led i boligforliget fra 1966. Bidragene (normaliserings-/vurderingsforhøjelser) er fastsat på grundlag af den lejevurdering, der fandt sted pr. 1.4.1967. Bidragene blev beregnet på grundlag af forskellen mellem den faktiske leje og den vurderede boligafgift. Bidragene blev fastsat til 70% af denne forskel og blev optrappet over en 8-årige periode fra 1967/68 til 1974/75, hvorefter bidraget var oppe på det fulde beløb. Bidraget er i årenes løb derefter blevet opkrævet med samme nominelle beløb.

Bidraget udgør nu 69 mill. kr. pr. år.

G-indskud

Ved 1974-boligforliget blev der gennemført en ny lov om boligbyggeri, som trådte i kraft den 1. april 1975. Denne lov krævede øgede midler fra Landsbyggefonden til udlån til nybyggeri og dermed nye bidrag fra ældre almene boligafdelinger.

Udover de oprindelige bidrag (A-indskud) skulle afdelinger, der var taget i brug før 1. januar 1965, betale nye bidrag (G-indskud).

Fra 1. januar 1983 blev afdelinger, der var taget i brug i perioden 1.1.1965 - 1.1.1970 ligeledes pålagt et bidrag til Landsbyggefonden.

Ændringen af lov om boligbyggeri i 1979 medførte at G-bidragene fremover ville blive reguleret hvert år 1. januar på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for montagebyggeri. Fra den 1. januar 1991 sker regulering i henhold til reguleringsindekset for boligbyggeri. Fra 1. januar 2006 reguleres beløbene én gang årligt på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for boliger i alt for 2. kvartal.

Bidraget ydes alene på boligarealet.

Bidrag pr. m²

Lejligheder taget i brug før 1965: 2014: 60,60 kr. 2015: 61,40 kr..

Lejligheder taget i brug 1.1.1965 - 1.1.1970: 2014: 27,10 kr. 2015: 27,45 kr.

Afdelinger der inden 1. januar 1983 har fået bevilget hel eller delvis fritagelse for hidtidige bidrag betaler27,10 kr. i 2014 og 27,45 kr. i 2015.

Landsbyggefonden kan bevilge fritagelse for indbetaling af den del af bidragene, der overstiger de i 1982 betalte bidrag, dvs. overstiger 12,30 kr. pr. m² til afdelinger, der i de seneste 3 år har modtaget driftsstøtte fra fonden samt til afdelinger, der modtager tilskud fra fonden, kommunen eller staten til nedbringelse af huslejen.

Er det nødvendigt til dækning af Landsbyggefondens udgifter kan fondens bestyrelse beslutte at opkræve et løbende bidrag fra afdelinger, som er taget i brug fra den 1. januar 1970. Afdelinger med boliger omfattet af Byggeskadefonden eller Byggeskadefonden for byfornyelsesforanstaltninger kan dog ikke pålignes bidrag. Bidraget kan ikke overstige de bidrag som opkræves for afdelinger taget i brug i perioden 1. januar 1965 - 31. december 1969.

Ibrugtagelsesår

Selvejende institutioner omdannet til afdelinger af almene boligorganisationer får ibrugtagelsesår registreret efter skæringsdato ved det offentlige støttetilsagn.

I forbindelse med store renoveringer/ombygninger til “moderne” boliger af nybyggeristandard kan der ansøges om ændring af ibrugtagelsesår til skæringsår for overgangen fra ombygning til drift.

Anvendelse af A- og G- indskud

A- og G-indskud indbetales kvartalsvis bagud inden en måned efter kvartalets udgang og indsættes på en konto i Landsbyggefonden. Hvert boligorganisation har sin egen konto, hvor 60% af selskabets indbetaling indsættes til brug ved udbetaling af tilskud efter trækningsrettens bestemmelser (før 1. januar 1997 75%).

Fra 1.1.1982 anvendes de pligtmæssige bidrag udelukkende som tilskud til delvis finansiering af afdelingernes forbedringsarbejder m.v. samt til til særlig driftsstøtte.

Der er udstedt indskudsbeviser for de indbetalte A- og G-indskud, som er indgået i fonden indtil 31.12.1981 og som er anvendt til finansiering af nybyggeri.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

4. Landsbyggefondens indtægter

 1. Forskelsleje. Lov af 8.3.1967, § 110. Afvikling af kapitaltilskudslejligheder fra 1.4.1975. Lov nr. 83 af 19.3.1975, § 23. Lov nr. 374 af 22.5.1996.
 2. Renteindtægter, jf. lov om boligbyggeri § 22/lov om almene boliger m.v. § 78.

5. Generel driftsstøtte

 1. Finansiering af nybyggeri kr. 3.000/4.000 pr. lejlighed (A-lån). 1967 loven (6% indskud - tilsagn efter 1.7.1971, 3%).
 2. Finansiering af nybyggeri (grundkapital) (3% indskud). Lov om boligbyggeri nr. 83 af 19.3.1975.
 3. Finansiering af nybyggeri, indeksfinansiering. Lov nr. 82 af 17.3.1982 (ændring af lov om boligbyggeri) - grundkapital 18%, indskud 2% - lov nr. 532 af 16.11.1983 (lov om boligbyggeri) - grundkapital 13% - lov nr. 930 af 19.12.1986 - grundkapital 8% - lov nr. 830 af 21.12.1988 - grundkapital 4% - lov nr. 843 af 20.12.1989. Ophør af statslån - lov nr. 930 af 27.12.1991 - decentralisering - lov nr. 1071/1077 af 22.12.1993 - grundkapital 7%.
 4. Finansiering af ældreboligbyggeri - lov nr. 378 af 10.6.1987 med senere ændringer - grundkapital 13% - lov nr. 639 af 28.7.1993 - fonden pantebrevskreditor - grundkapital 7%.
 5. Finansiering af almene boliger - lov nr. 374 af 22.5.1996. Lov nr. 970 af 17.12.1997 - grundkapital 14%. Lov nr. 1001 af 23.12.1998 - finansieringsreform. Lov nr. 1086 af 29.12.1999 – rentetilpasningslån. Lov nr. 75 af 12.2.2002, lov nr. 1087 af 17.12.2002, lov nr. 1233 af 27.12.2003 og lov nr. 1421 af 21.12.2005 om nedsættelse til 7 % grundkapital 15.6.2001-31.12.2006. Lov nr. 194 af 26.3.2008 - 7 % kommunal grundkapital i plejeboliger 2008-2009, maksimumsbeløb ved byggeri på lejet grund, bredere boligvalg for stærkt bevægelseshæmmede m.v. Lov nr. 490 af 12.6.2009 finansieringsreform, bl.a. 7% grundkapital 1.7.2009 - 31.12.2010. Bekendtgørelse nr. 1304 af 15.12.2009 og nr. 675 af 18.6.2010 nøgletal. Bekendtgørelse nr. 1288 af 11.12.2009 totaløknomi m.v.
 6. Lov nr. 330 af 18.5.2005 – selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.
 7. Lov nr. 90 af 31.1.2007 – friplejeboliger.
Ordforklaringer

Grundkapital

Siden 1975 den yderste del af nybyggerifinansieringen (før beboerindskud). Grundkapitallån placeres i prioritetsordenen efter realkreditlån. Lånene finansieres siden 1982 fuldt ud af det offentlige, fra 1990 alene ved kommunale lån til Landsbyggefonden, som videreudlåner til de nye boligafdelinger. Størrelsen af grundkapitalens andel af nybyggerifinansieringen anvendes af Folketinget bl.a. til at påvirke omfanget af alment nybyggeri. Et grundkapitallån er rentefrit. Der er principielt afdragsfrihed i 50 år, hvis ikke huslejeudviklingen tillader afdrag før.

6. Særlig driftsstøtte

 1. Midlertidige driftslån til nedbringelse af begyndelseslejen fra 1.8.1971. Lov om boligbyggeri nr. 268 af 9.6.1971, § 27, stk. 4 (BM bekendtgørelse af 28.6.1971).
 2. Beboerindskudslån. Lov nr. 87 af 29.3.1972, § 3.
 3. Driftstabslån. Lov om ændring af lov om boligbyggeri nr. 213 af 26.4.1973, § 27, stk. 1 nr. 7 - lov nr. 309 af 19.6.1974 (kommunernes deltagelse i driftsstøtte) - lov nr. 111 af 30.3.1977 om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt boligbyggeri (realkreditinstitutternes reservefondslån).
 4. Driftssikring. Lov nr. 235 af 8.6.1979 om midlertidig offentlig støtte til almennyttig boligbyggeri og statsstøttede kollegier.
 5. Bygningsskader (§ 50a) lov nr. 262 af 8.6.1978 senere § 54 i lov nr. 283 af 6.5.1984. Ekstraordinære bygningsskader, hvor afdelingen kan blive økonomisk nødlidende.
 6. Støtte til ombygning af store lejligheder og miljøfremmende foranstaltninger § 54a i lov nr. 283 af 6.6.1984, senere lov nr. 265 af 13.5.1987. Til afdelinger med tilsagn 1.1.1965 - 31.3.1975 eller som har modtaget driftsstøtte fra LBF (afdelinger med betydelige økonomiske vanskeligheder).
 7. Lov nr. 248 af 6.6.1985 om omprioritering m.v. af visse almennyttige boligafdelinger og om ændring af lov om realkreditinstitutter og lov om boligbyggeri.
 8. Landsdispositionsfonden - støtte til afdelinger med væsentlige økonomiske problemer, jf. lov nr. 265 af 13.5.1987 om ændring af lov om boligbyggeri (§ 40a). Lov om almene boliger m.v. nr. 374 af 22.5.1996, § 92. Regulativ af 13.12.1996.
 9. Lov nr. 248 af 25.4.1990, kapitel 5 og 5a - sammenskrivning og modernisering af de særlige driftsstøttebestemmelser.
 10. Lov nr. 229 af 13.4.1991 - § 54 og § 54a statens støtte til bygningsskaderenovering m.v. ophæves. Ordningen videreføres som lov om boligbyggeri § 36, stk. 2-5. Regulativ og vejledning af 24.5.1991. Lov om almene boliger m.v. nr. 374 af 22.5.1996, § 91, stk. 2-5. Regulativ og vejledning af 13.12.1996, ændret 23.9.1997 og 4.1.1999. Lov nr. 1086 af 29.12.1999. Regulativ og vejledning af 23.3.2000. Finansieringsreform og overgang til rentetilpasningslån.
 11. Lov nr. 280 af 27.4.1994 vedrørende tilskud til beboerrådgiverordninger m.v. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 809 af 9.9.1994. Lov nr. 969 af 17.12.1997. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1059 af 18.12.1997. Regulativ af 11.12.1997.
 12. Lov nr. 282 af 27.4.1994 om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 342 af 9.5.1994 samt Boligministeriets bekendtgørelse nr. 272 af 18.4.1996. Lov nr. 404 af 31.5.2000. Særlig støtte til visse almene boligafdelinger. Regulativ af 14.6.2000.
 13. Lov nr. 407 af 31.5.2000. Frikøb af hjemfaldsklausuler. Regulativ af 25.9.2000.
 14. Lov nr. 1087 af 17.12.2002, lov nr. 1421 af 21.12.2005 og nr. 547 af 6.6.2007. Renoveringsstøtteordning, landsdispositionsfondens overtagelse af andel af statens udgifter vedrørende det almene nybyggeri 2002-2010, støtteordning 2003-2008 vedrørende beboerrådgivere og tilskud innovation 2007-2010. Regulativ af 11.12.2002 og 5.2.2008. Regler af 11.12.2002. Bekendtgørelser nr. 414 af 2.6.2003 og nr. 1 af 2.1.2006 og nr. 415 af 21.4.2010. Sammenlægning af den fælles moderniseringsfond og landsdispositionsfonden – videreføres under betegnelsen landsdispositionsfonden. Adgang til statslån i forbindelse med særlig driftsstøtte, renoveringsstøtte og nybyggeristøtte. Lov nr. 219 af 5.4.2008 - finansiering af støttet boligbyggeri med særligt dækkede obligationer.
 15. Lov nr. 1421 af 21.12.2005 og nr. 1590 af 20.12.2006. Regulativ 12.1.2006 og 8.2.2007. Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mio. kr./4 x 400 mio. kr.).
 16. Lov nr. 437 af 1.06.2008. Tilskud til etablering af boligtilbud til særlig udsatte grupper og etablering af et boligsocialt udviklingscenter
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Driftssikring

Supplerende støtte fra staten, beliggenhedskommunen og Landsbyggefonden til løbende nedbringelse af huslejen i et antal boligafdelinger, som fik tilsagn herom i 1980. Driftssikringen færdigaftrappes inden aftrapning af rentesikring påbegyndes og efter samme regler som er gældende for rentesikringstilskud.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Driftslån

Lån mod pant i ejendom til finansiering af supplerende driftsøkonomisk driftsstøtte i huslejestøtte- og kapitaltilførselssager. Rente- og afdragsfrie indtil videre.

7. Tilskud til forbedrings-/opretningsarbejder m.v.

 1. Lov om boligbyggeri nr. 338 af 16.7.1979, § 36, stk. 3-6. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 24.9.1979 med senere ændringer.
 2. Lov om boligbyggeri nr. 525 af 10.7.1990, § 35, stk. 1 og § 36, stk. 1. Fondens regulativ af 25. september 1990, ændret 24. maj 1991 og 25. februar 1994. Lov om almene boliger m.v. nr. 374 af 22.5.1996, § 91, stk. 1. Regulativ af 13.12.1996. Tillæg 20.3.1997. Tillæg ophævet 21.9.2005.
Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

8. Særlige ordninger

 1. Regnskabskonsulentordning/Almen Analyse. Lov nr. 283 af 6.6.1984 - regnskabsindsendelse til Landsbyggefonden. Lov nr. 229 af 2.4.1997 - obligatorisk regnskabsindberetning på edb-medium. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 494 af 16.6.1997. Retningslinier af 27.6.1997 og 8.2.2007 og 21.9.2010 for indberetning på edb-medium. Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1080 af 23.12.1998 - forvaltningsrevision. Vejledning af 30.7.1999.
 2. Garantiordninger. Lov nr. 283 af 6.6.1984 om ændring af lov om boligbyggeri, § 34 og § 41. Lovbekendtgørelse nr. 407 af 26.7.1984 om lov om boligbyggeri. Bekendtgørelse nr. 220 af 24.5.1985 om almennyttig boligvirksomhed (med revisionsinstruks). Fondens regler om garantiordning for afdelingsmidler af 6.7.1984, ændret 24.1.1989 (anmeldelse af fælles anbringelse fra flere boligforetagender). Lov om almene boliger m.v. nr. 374 af 22.5.1996, § 88, stk. 1. Regulativ af 13.12.1996, ændret 24.3.1999 (investeringsforeningsindskud).
 3. Støtte til tværgående undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder i almene boligorganisationer ("tema-undersøgelser"). Lov nr. 229 af 2.4.1997.
 4. Salg af almene familieboliger. Provenufonden. Lov nr. 485 af 9.6.2004, lov nr. 1421 af 21.12.2005 og lov nr. 550 af 17.6.2008. Regulativ af 14.12.2004 og 12.1.2006.
 5. Boligportal ”danmarkbolig.dk”. Lov nr. 1421 af 21.12.2005. Regulativ af 5.2.2008.
 6. Styringsplatform, "AlmenStyringsDialog.dk". Lov nr. 490 af 12.6.2009.
Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Provenufonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Er oprettet i forbindelse med den 3-årige forsøgsperiode med salg af almene boliger. Provenufonden varetager alle indtægter og udgifter i tilknytning til det enkelte salg. Nye salg omfattes ikke af provenufonden, men Landsbyggefondens regulativ om salg.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.