Vedtægter

Landsbyggefonden er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden støtter og udvikler landets almene boligbyggeri.

Vedtægter m.v.

Navn og hjemsted

§ 1.
Landsbyggefonden er en selvejende institution med hjemsted i København.

Stk. 2.
Fondens formål er i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

Stk. 3.
Fonden er omfattet af forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen.

Formål

§ 2.
Fondens formål er i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. at fremme det almene byggeris selvfinansiering.

Indbetalinger til fonden

§ 3.
Landsbyggefonden opkræver bidrag og modtager kapitalindskud i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. samt anden lovgivning.

Stk. 2.
Med socialministerens godkendelse fastsætter fonden nærmere regler herom.

Udbetalinger m.v. fra fonden

§ 4.
Tilskud, lån, udlæg eller garanti ydes i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., den tidligere lov om boligbyggeri, lov om midlertidig offentlig støtte til almennyttigt byggeri m.v., lov om omprioritering af visse almennyttige boligafdelinger m.m., den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v. og anden lovgivning.

Stk. 2.
Fondens bestyrelse fastsætter regulativer for de enkelte tilskuds-, udlåns-, udlægs- og garantiområder i fondens forvaltning. Regulativerne godkendes af socialministeren.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Ledelse

§ 5.
Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer.

Stk. 2
Formanden for bestyrelsen og 4 andre medlemmer af denne vælges af Boligselskabernes Landsforening. 2 medlemmer af bestyrelsen, som skal være boligtagere i alment byggeri, vælges af Lejernes Landsorganisation i Danmark. 1 medlem vælges af Kommunernes Landsforening og 1 medlem vælges af Københavns og Frederiksberg kommuner i fællesskab.

Stk. 3.
Efter samme regler som nævnt i stk. 2 vælges stedfortrædere for bestyrelsens medlemmer.

Stk. 4.
Ingen, der er fyldt 70 år, kan vælges til medlem af bestyrelsen eller til stedfortræder for et medlem.

Stk. 5.
Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Stk. 6.
Alle valg sker for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 6.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender.

Stk. 2.
Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Stk. 3.
Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om varetagelsen af den daglige administration af fondens anliggender og fastlægger retningslinier for arbejdets tilrettelæggelse. Generelle forskrifter og vejledninger, der udsendes til indskydere og låntagere, skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 4.
Udgifter til administration m.v. afholdes af fondens indtægter.

§ 7.
Bestyrelsesmøde indkaldes med en uges varsel af formanden eller, i dennes forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 3 medlemmer af bestyrelsen anmoder herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 5 medlemmer er tilstede.

Stk. 2.
Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller, i dennes forfald, næstformandens stemme udslaget. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret.

Stk. 3.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag, i hvilken den pågældende eller en boligorganisation, hvortil vedkommende er knyttet som bestyrelsesmedlem, forretningsfører eller lignende, har en særinteresse. Et bestyrelsesmedlem valgt af Kommunernes Landsforening eller Københavns og Frederiksberg kommuner kan ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag vedrørende kommunale almene ældreboliger beliggende i den kommune, hvor vedkommende er valgt/ansat.

Stk. 4.
I en protokol optages de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af formanden eller, i dennes forfald, næstformanden samt et medlem af direktionen.


§ 8.
Fondens daglige virksomhed ledes af en direktion, der udpeges af bestyrelsen.

Stk. 2.
Direktionens medlemmer skal fratræde ved afgangsalder besluttet af bestyrelsen, dog senest ved udgangen af den måned, i hvilken vedkommende fylder 70 år.

Tegningsret og prokura

§ 9.
Fonden tegnes af 2 medlemmer af direktionen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formand eller næstformand, eller af et medlem af direktionen i forbindelse med enten et bestyrelsesmedlem eller en prokurist.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revisor

§ 10.
Fondens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af social- boligministeren efter indstilling fra fonden. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revisionen af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

Stk. 2.
Revisionsprotokollen skal fremlægges på hvert bestyrelsesmøde, og er der sket indførsel i protokollen, skal de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførslen.

Årsregnskab

§ 11.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2.
Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og med foretagelse af de nødvendige afskrivninger. Hvor der ikke foreligger en konkret værdiansættelse af de enkelte udlån, ansættes lånene til parikurs. Udlån, som er ydet af fondens egenkapital, skal modsvares af hensættelse til reservefond. Kapitalindskud til finansiering af udlån forudsættes nedskrevet svarende til en eventuel særlig værdiansættelse under pari af udlån.

Stk. 3.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsesmedlemmer og direktionen samt påtegnes af revisor. Der udarbejdes en kort beretning om fondens virksomhed.

Stk. 4.
Årsregnskabet og beretning fremlægges på fondens kontor til offentligt gennemsyn.

Stk. 5.
Regnskabet, revisionsberetning og årsberetning indsendes til socialministeren senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Vedtægtsændringer

§ 12.
Til vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræves, at forslag herom er vedtaget af bestyrelsen med mindst 5 stemmer. Forslaget skal herefter fremsendes til socialministeren til endelig godkendelse.


§ 13.
Fondens ledelse er pligtig til at meddele socialministeren enhver oplysning, som ministeren finder påkrævet til bedømmelse af fondens forhold.

Vedtaget af bestyrelsen i fonden den 28. december 1998 med ikrafttræden den 1. januar 1999 og godkendt af by- og boligministeren den 14. januar 1999. Ved ressortændring i 2004 er lov om almene boliger m.v. henført til Socialministeriets område. Jesper Nygård, formand.