Webinar om registrering af personer under oplæring

Dette webinar blev afholdt d. 5. oktober 2022.

Hør Landsbyggefonden gennemgå registrering af personer under oplæring.
Se videoen, og få en gennemgang af hvad du skal vide om registrering af personer under oplæring.

Tidskode: 00:00:00

Moderator Olav Kirchhoff byder velkommen på vegne af Landsbyggefonden til dagens webinar om registrering af personer under oplæring. 

Tidskode: 00:01:23

Olav Kirchhoff præsenterer dagens program, samt dagens tre oplægsholdere:
Anita Pedersen, bystrategisk specialist fra Landsbyggefonden,
Rasmus Hjorth, projektleder fra Himmerland Boligforening og
Mette Kristensen, seniorprojektleder fra Bygherreforeningen.

Tidskode: 00:02:15

Anita Pedersen introducerer de fire emner, som hun vil gennemgå under oplægget. Dette inkluderer baggrunden for den nye lærlingeregistrering, begrebet ’personer under oplæring’, beregningsmodellen, som er udarbejdet af Landsbyggefonden, og til sidst hvad boligorganisationerne skal indberette.

Tidskode: 00:03:10

Anita Pedersen fortæller, at der med Grøn boligaftale 2020 kom en ny målsætning om, at 14 % af de beskæftigede ved almene renoverings- og nybyggerisager, støttet af Landsbyggefonden, skal være lærlinge.

I 2021 skulle lærlingemålsætningen udformes i et nyt regulativ fra Landsbyggefonden, men undervejs blev målsætningen til et krav, som boligorganisationerne skal leve op til.

Derudover kom der i 2022, en ny udbuds- og tilbudslov, der ændrede begrebet 'lærlinge' til 'personer under oplæring'. Ændringen kommer på baggrund af en EU-vurdering om, at lærlinge er en for snæver betegnelse og at den kan virke konkurrenceforvridende i forhold til andre europæiske virksomheder. 

Tidskode: 00:05:55

Anita Pedersen uddyber formuleringen vedrørende ’personer under oplæring’. Denne betegnelse dækker over en bred række af positioner. Heriblandt lærlinge, og andre personer under kontraktparts opsyn.     

Tidskode: 00:07:57

Anita Pedersen præsenterer Landsbyggefondens beregningsmodel.

Denne beregningsmodel skal gøre det lettere for boligorganisationerne at beregne, hvor mange personer under oplæring renoverings- eller nybyggerisagerne skal inkludere.

Beregningsmodellen er baseret på nationalregnskabets input- outputtabeller, og dermed Danmarks Statistiks beregninger for forventede beskæftigede personer, som kommer ud af investeringer i bygge- og anlægsbranchen. Ud fra det resultat, beregnes der igennem modellen hvor mange personer under oplæring, man kan forvente at skulle have op sin byggeplads for at leve optil kravet om 14 % personer under oplæring. 

 

 

Tidskode: 00:09:37

Anita Pedersen fortæller om Landsbyggefondens nye Lærlingeindberetningssystem, som går i luften ved årsskiftet.

De første indberetninger skal allerede forekomme i det første kvartal af 2023. Der skal sammenlagt indberettes fem ting, hvoraf tre af emnerne kun skal indberettes en enkelt gang. Dette indebærer blandt andet håndværkerudgiften inkl. byggeplads og moms for både den støttede og ustøttede del af helhedsplanen ved Skema B. Derudover skal byggefasens start- og sluttidspunkter indberettes, samt samarbejde med andre parter.

I Lærlingeindberetningssystemet kommer der til at være to registreringsgrupper: 1) lærlinge i årsværk og 2) personer under anden oplæring i årsværk. Til sammen udgør de to grupperinger den samlede sum af personer under oplæring. 

Tidskode: 00:12:44

Anita Pedersen fortæller, at det er en god ide at række ud til den boligsociale indsats. Denne kan nemlig fungere som en god brobygger til borgere, samtidig med at de kan være med til at etablere samarbejder med flere forskellige aktører, som eksempelvis jobcentre eller erhvervsskoler.

Tidskode: 00:13:25

Anita Pedersen svarer på spørgsmål fra chatten.

Tidskode: 00:17:00

Olav Kirchhoff byder velkommen til Rasmus Hjorth.

Tidskode: 00:17:36

Rasmus Hjorth introducerer Himmerland Boligforenings renoveringssag i Aalborg Vestby, som han er projektleder på.

Tidskode: 00:19:00

Rasmus Hjorth fortæller om samarbejdsaftalen, som boligorganisationen har indgået med Bygherreforeningen om lærepladsindsatsen. I 2021 hævede Himmerland Boligforening uddannelsesklausulerne på byggesagen fra 10 % til 14 % lærlinge i samarbejde med entreprenørerne.

Ramus Hjorth gennemgår deres brug af Bygherreforeningens dimensioneringsværktøj herunder lærlingeplan bl.a. til at beregne fagrelevant årsværk.

Tidskode: 00:29:37

Rasmus Hjorth fortæller at de til de løbende byggemøderne bl.a. gennemgår optællinger af besætning og lærlinge.

Tidskode: 00:30:46

Olav Kirchhoff byder velkommen til Mette Kristensen fra Bygherreforeningen, som vil komme ind på gode råd og sparring om lærlingeindsats.

Tidskode: 00:32:20

Mette Kristensen pointerer, at det er vigtigt for boligorganisationerne at anvende beregningsværktøjerne og stille krav om 14 % personer under oplæring i udbudsmaterialet, når de indgår i dialogen med entreprenørerne. Derudover er det vigtigt at involvere rådgiverne, byggeledelsen og den boligsociale indsats. Mette Kristensen anbefaler desuden, at oprette et opstartsmøde, hvor lærlinge er på dagsordenen.

Tidskode: 00:36:50

Spørgsmål fra chatten besvares.

Tidskode: 00:46:46

Mette Kristensen fortæller, at Bygherreforeningen i samarbejde med AlmenNet, afholder en række webinarer og erfa-møder, hvor vidensformidling og deling af erfaringer blandt fagfolk er formålet.

Tidskode: 00:47:28

Olav Kirchhoff takker af for i dag.

Download præsentation fra webinaret.