Indberetningskrav til de boligsociale indsatser inden for rammerne af 2011-14-midlerne

I forbindelse med bevilling af en boligsocial indsats stiller Landsbyggefonden krav om, at den boligsociale indsats en gang årligt aflægger:

  • Regnskab i form af en reguleringskontoopgørelse
  • Indberetning af resultater i form af målopfyldelsesskemaer
  • Udarbejdelse af  milepælsplaner for det kommende år

Indberet i Driftsstøttesystemet

Målopfyldelsesskemaer, milepælsplaner og reguleringskonto fremsendes via fondens sagsbehandlingssystem driftsstoette.lbf.dk.

Såfremt reguleringskonti, målopfyldelsesskemaerne og milepælsplanerne ikke fremsendes rettidigt, tilbageholdes udbetalingerne, indtil disse er fremsendt.

Ordforklaringer

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.

Indberetningskrav til de boligsociale indsatser

Reguleringskontoopgørelse

Landsbyggefonden stiller krav om, at de boligsociale indsatser hvert år opgør forbruget af de boligsociale midler i form af en reguleringskontoopgørelse.

Reguleringskontoopgørelsen skal følge kalenderåret og skal være fonden i hænde seneste 6 måneder efter kalenderårets afslutning.

Der henvises til fondens ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” samt ”Retningslinjer for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlig driftsstøtte”.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til Landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.

Målopfyldelsesskemaer

Ud over årlig regnskabsindberetning stiller Landsbyggefonden krav om, at de boligsociale indsatser hvert år indberetter de resultater, de har opnået via de aftalte indsatser og aktiviteter.

Til dette formål har fonden udviklet målopfyldelsesskemaer, som de boligsociale indsatser skal anvende til den årlige indberetning af opnåede resultater på samtlige indsatsområder og aktiviteter. I målopfyldelsesskemaerne anføres endvidere forventninger til næste års resultater, via opstillingen af målbare succeskriterier for de pågældende indsatsområder og aktiviteter for det kommende år.

Målopfyldelsesskemaerne åbnes hvert år for indtastning 1. november og skal være udfærdigede og godkendt af fonden inden 31. marts hvert år.


Hvad skal oplysningerne bruges til?

Disse oplysninger anvendes både som dokumentation for, hvilke resultater de boligsociale projekter opnår via støtte fra fonden, og som datakilde for Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) og andre vidensproducenter på feltet.  

Milepælsplaner

Sidestillet med målopfyldelsesskemaerne skal de boligsociale projekter hvert år udarbejde milepælsplaner for samtlige aktiviteter, som fremsendes til godkendelse i fonden.