Satser

Siden indeholder oversigt over de aktuelle almene satser, information om tidspunkt for seneste opdatering af satserne samt dokumentation.

En række almene satser bliver reguleret årligt. De aktuelle satser findes her på siden, sammen med tidspunkt for seneste opdatering af de enkelte satser og dokumentation for satserne.

Der kan hentes en samlet pdf-oversigt over alle satserne via knappen øverst  til højre.

Overblik over hvornår de enkelte satser er opdateret på hjemmesiden:

Sats

Opdateret

Bidrag til arbejdskapital

november 2018

Bidrag til dispositionsfond

november 2018

Dækning ved tab på fraflyttere

november 2018

Bestyrelsesvederlag

november 2018

Pligtmæssige bidrag (A-og G-indskud)

september 2018

Påkravsgebyr

november 2018

Beboerklagenævnsgebyr

november 2018

Råderetsbeløb

november 2018

Beboerindskud

november 2018

Aftrapning af rentesikring

september 2018

Maksimumsbeløb for støttet byggeri

december 2018

Energitillæg for støttet byggeri

december 2018

Ungdomsboligbidrag

november 2018

En række almene satser bliver reguleret årligt. De aktuelle satser findes her på siden, sammen med tidspunkt for seneste opdatering af de enkelte satser og dokumentation for satserne.

Der kan hentes en samlet pdf-oversigt over alle satserne via knappen øverst  til højre.

Overblik over hvornår de enkelte satser er opdateret på hjemmesiden:

Sats

Opdateret

Bidrag til arbejdskapital

november 2018

Bidrag til dispositionsfond

november 2018

Dækning ved tab på fraflyttere

november 2018

Bestyrelsesvederlag

november 2018

Pligtmæssige bidrag (A-og G-indskud)

september 2018

Påkravsgebyr

november 2018

Beboerklagenævnsgebyr

november 2018

Råderetsbeløb

november 2018

Beboerindskud

november 2018

Aftrapning af rentesikring

september 2018

Maksimumsbeløb for støttet byggeri

december 2018

Energitillæg for støttet byggeri

december 2018

Ungdomsboligbidrag

november 2018

De enkelte satser med tilhørende dokumentation

Bidrag til arbejdskapitalen
Se mere/mindre

Bidrag til arbejdskapital
(kr. pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2017

Seneste opdatering
2018

Årligt bidrag til arbejdskapital kan maksimalt udgøre

160 kr.

161 kr.

Indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør

3.095 kr.

3.119 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1.

Se endvidere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Bidrag til dispositionsfonden
Se mere/mindre

Bidrag til dispositionsfond (kr. pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2017

Seneste opdatering
2018

Henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre

566 kr.

571 kr.

Indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør

5.655 kr.

5.700 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 42.

Se endvidere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Dækning ved tab på fraflyttere
Se mere/mindre

Dækning ved tab på fraflyttere
(pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering

2017

Seneste opdatering

2018

Dispositionsfondens dækning af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, udgør den del der overstiger:

326 kr.

328 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1.

Se endvidere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Bestyrelsesvederlag
Se mere/mindre

Bestyrelsesvederlag

(pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering

2017

Seneste opdatering

2018

Maksimalt samlet årligt vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed (første 100 lejemålsenheder).

69,86 kr.

69,86 kr.

Øvrige lejemålsenheder.

41,91 kr.

41,91 kr.

Bestyrelsen kan beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Da bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed:

 

 

Maksimalt samlet årligt vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed (første 100 lejemålsenheder).

79,62 kr.

81,42 kr.

Øvrige lejemålsenheder.

47,76 kr.

48,85 kr.

Jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august de pågældende år

Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud)
Se mere/mindre

Pligtmæssige bidrag, G-indskud
(pr. m2 bruttoetageareal)

Forrige opdatering
2018

Seneste opdatering
2019

Afdelinger med boliger ibrugtaget fra d. 1. januar 1965 og indtil d. 1. januar 1970 samt tidligere ibrugtagne afdelinger, der indeholder boliger, der inden d. 1. januar 1983 af kommunalbestyrelsen har fået bevilget hel eller delvist fritagelse for hidtidige bidrag:

28,70 kr.

29,30 kr.

Øvrige afdelinger med boliger ibrugtaget inden d. 1. januar 1965:

64,10 kr.

65,40 kr.

Bevilget fritagelse for del af bidragene, der overstiger de i 1982 betalte bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond, til afdelinger, der i de seneste 3 år har modtaget støtte fra fonden, kommunen eller staten til nedbringelse af huslejen:

12,30 kr.

12,30 kr.

Se mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 772 af 7. september 2018 her:

Påkravsgebyr
Se mere/mindre

Påkravsgebyr

Forrige opdatering
2018

Seneste opdatering
2019

 

281 kr.

284 kr.

Jf. § 90, stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Beboerklagenævnsgebyr
Se mere/mindre

Beboerklagenævnsgebyr
(pr. sag)

Forrige opdatering
2018

Seneste opdatering
2019

 

144 kr.

146 kr.

Jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger.

Se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Råderetsbeløb
Se mere/mindre

Råderetsbeløb

Forrige opdatering
2018

Seneste opdatering
2019

Maksimum godtgørelse for forbedringer.

123.816 kr.

125.302 kr.

Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen for forbedringer.

179.968 kr.

182.127 kr.

Jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5.

Se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Beboerindskud
Se mere/mindre

Beboerindskud
(pr. m2)

Forrige opdatering
2018

Seneste opdatering
2019

 

234 kr.

237 kr.

Jjf. § 48, stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Se Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9752 af 10. september 2018 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019 her:

Aftrapning af rentesikring
Se mere/mindre

Aftrapning af rentesikring

Forrige opdatering

2018

Seneste opdatering

2019

Reguleringsfaktor

1,26 %

0,80 %

Se mere i Landsbyggefonden orienterer nr. 771 af 7. september 2018 her: 

Maksimumsbeløb for støttet byggeri
Se mere/mindre

Maksimumbeløb for støttet byggeri (kr. pr. m2 boligareal)

Forrige opdatering

2018

Seneste opdatering

2019

Familieboliger:

 

 

Hovedstadsregionen

23.280 kr.

23.630 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

19.850 kr.

20.150 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

19.850 kr.

20.150 kr.

Øvrig provins

18.720 kr.

19.010 kr.

Ældreboliger:

 

 

Hovedstadsregionen

28.900 kr.

29.340 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

25.260 kr.

25.640 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

23.960 kr.

24.320 kr.

Øvrig provins

22.600 kr.

22.940 kr.

Ungdomsboliger:

 

 

Hovedstadsregionen

27.380 kr.

27.800 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

23.960 kr.

24.320 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

23.960 kr.

24.320 kr.

Øvrig provins

22.600 kr.

22.940 kr.

Jf. § 13, stk. 2 i støttebekendtgørelsen

Ordforklaringer

Maksimumbeløb

Beløb fastsat af socialministeren og som den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke må overstige.
Energitillæg for støttet byggeri
Se mere/mindre

Energitillæg for støttet byggeri (kr. pr. m2 boligareal)

Forrige opdatering

Seneste opdatering

Etagebyggeri

 

1.170 kr. (2018)

 

1.190 kr. (2019)

 

Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

1.010 kr. (2018)

1.030 kr. (2019)

Jf. § 13, stk. 3 i støttebekendtgørelsen

Ungdomsboligbidrag
Se mere/mindre

 

Ungdomsboligbidrag
Pr. m2 bruttoetageareal
Tilsagnsår

Forrige opdatering

2018

Seneste opdatering

2019

1997 – Pr. lejemålsenhed:

1998:

1999:

2000:

2001:

2002:

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009 januar-juni:

2009 juli-december:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

4.828 kr.

169 kr.

168 kr.

171 kr.

171 kr.

171 kr.

174 kr.

175 kr.

175 kr.

177 kr.

178 kr.

178 kr.

181 kr.

184 kr.

186 kr.

188 kr.

187 kr.

185 kr.

184 kr.

184 kr.

184 kr.

183 kr.

184 kr.

 

4.867 kr.

170 kr.

169 kr.

173 kr.

173 kr.

173 kr.

175 kr.

176 kr.

176 kr.

178 kr.

180 kr.

179 kr.

182 kr.

186 kr.

188 kr.

190 kr.

189 kr.

187 kr.

186 kr.

186 kr.

186 kr.

185 kr.

186 kr.

185 kr.

Jf. § 136 i lov om almene boliger m.v., og § 60 i støttebekendtgørelsen.

Se nærmere information fra Udbetaling Danmark om ungdomsboligbidrag her: