Satser

Siden indeholder oversigt over de aktuelle almene satser, information om tidspunkt for seneste opdatering af satserne samt dokumentation.

En række almene satser bliver reguleret årligt. De aktuelle satser findes her på siden, sammen med tidspunkt for seneste opdatering af de enkelte satser og dokumentation for satserne.

Der kan hentes en samlet pdf-oversigt over alle satserne via knappen øverst  til højre.

Overblik over hvornår de enkelte satser er opdateret på hjemmesiden:

Sats

Opdateret

Bidrag til arbejdskapital

september 2023

Bidrag til dispositionsfond

september 2023

Dækning ved tab på fraflyttere

september 2023

Bestyrelsesvederlag

september 2023

Pligtmæssige bidrag (A-og G-indskud)

september 2023

Påkravsgebyr

september 2023

Beboerklagenævnsgebyr

september 2023

Råderetsbeløb

september 2023

Beboerindskud

september 2023

Aftrapning af rentesikring

september 2023

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (fra 1.8.2020)

marts 2023

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (før 1.8.2020)

marts 2023

Energitillæg for støttet byggeri (før 1.8.2020)

marts 2023

Ungdomsboligbidrag

november 2022

 

De enkelte satser med tilhørende dokumentation

Bidrag til arbejdskapitalen

Bidrag til arbejdskapital
(kr. pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Årligt bidrag til arbejdskapital kan maksimalt udgøre

176 kr.

187 kr.

Indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør

3.369 kr.

3.613 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 38, stk. 1.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

Bidrag til dispositionsfonden

Bidrag til dispositionsfond (kr. pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Henlæggelser til dispositionsfonden skal årligt udgøre

621 kr.

661 kr.

Indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør

6.205kr.

6.602 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 42.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

 

Dækning ved tab på fraflyttere

Dækning ved tab på fraflyttere
(pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Dispositionsfondens dækning af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen, udgør den del der overstiger:

357 kr.

380 kr.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni de pågældende år.

Se driftsbekendtgørelsens § 43, stk. 1.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

 

Bestyrelsesvederlag

Bestyrelsesvederlag
(pr. lejemålsenhed)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Maksimalt samlet årligt vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed (første 100 lejemålsenheder).

69,86 kr.

69,86 kr.

Øvrige lejemålsenheder.

41,91 kr.

41,91 kr.

Bestyrelsen kan beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med lønindekset for den private sektor. Da bliver det maksimale samlede årlige vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed:

 

 

Maksimalt samlet årligt vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed (første 100 lejemålsenheder).

88,57 kr.

91,22 kr.

Øvrige lejemålsenheder.

53,14 kr.

54,72 kr.

Jf. driftsbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august de pågældende år

Pligtmæssige bidrag (A- og G-indskud)

Pligtmæssige bidrag, G-indskud
(pr. m2 bruttoetageareal)

Forrige opdatering
2023

Seneste opdatering
2024

Afdelinger med boliger ibrugtaget fra d. 1. januar 1965 og indtil d. 1. januar 1970 samt tidligere ibrugtagne afdelinger, der indeholder boliger, der inden d. 1. januar 1983 af kommunalbestyrelsen har fået bevilget hel eller delvist fritagelse for hidtidige bidrag:

33,65 kr.

35,50 kr.

Øvrige afdelinger med boliger ibrugtaget inden d. 1. januar 1965:

75,25 kr.

79,40 kr.

Bevilget fritagelse for del af bidragene, der overstiger de i 1982 betalte bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond, til afdelinger, der i de seneste 3 år har modtaget støtte fra fonden, kommunen eller staten til nedbringelse af huslejen:

12,30 kr.

12,30 kr.

Se mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 961 af 12. september 2023 her:

Påkravsgebyr

Påkravsgebyr

Forrige opdatering
2023

Seneste opdatering
2024

 

315 kr.

326 kr.

Jf. § 90, stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

 

 

Beboerklagenævnsgebyr

Beboerklagenævnsgebyr
(pr. sag)

Forrige opdatering
2023

Seneste opdatering
2024

 

161 kr.

167 kr.

Jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

 

Råderetsbeløb

Råderetsbeløb

Forrige opdatering
2023

Seneste opdatering
2024

Maksimum godtgørelse for forbedringer.

138.726 kr.

143.581 kr.

Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen for forbedringer.

201.638 kr.

208.696 kr.

Jf. driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

 

Beboerindskud

Beboerindskud
(pr. m2)

Forrige opdatering
2023

Seneste opdatering
2024

 

262 kr.

271 kr.

Jf. § 48, stk. 2 i lov om leje af almene boliger.

Se endvidere Social- og Boligstyrelsens vejledning nr. 9705 af 7. september 2023 om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2024 her:

 

Aftrapning af rentesikring

Aftrapning af rentesikring

Forrige opdatering

2023

Seneste opdatering

2024

Reguleringsfaktor

1,61 %

2,24 %

Se mere i Landsbyggefonden orienterer 

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (før 1.8.2020)

Maksimumbeløb for støttet byggeri (kr. pr. m2 boligareal)
Gammel ordning hvor skema A er godkendt før 1. august 2020 *2)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Familieboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

24.700 kr.

26.200 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

21.070 kr.

22.350 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

21.070 kr.

22.350 kr.

Øvrige provinskommuner

19.870 kr.

21.080 kr.

Ældreboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

30.670 kr.

32.540 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

26.800 kr.

28.430 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

25.420 kr.

26.970 kr.

Øvrige provinskommuner

23.980 kr.

25.440 kr.

Ungdomsboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

29.060 kr.

30.830 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

25.420 kr.

26.970 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

25.420 kr.

26.970 kr.

Øvrige provinskommuner

23.980 kr.

25.440 kr.

Ad *2): • Bemærk, at der er særskilte satser for perioden 14/9-31/12-2022, se nedenfor

 

Ændringsbekendtgørelse af 9. september 2022
Maksimumbeløb for støttet byggeri
(kr. pr. m2 boligareal)
Gammel ordning hvor skema A er godkendt før 1. august 2020
Maksimumsbeløbene er inkl. energitillæg

Etagebyggeri
Maksimumsbeløbene er gældende i perioden
14.9-31.12.2022

Lavt byggeri
Maksimumsbeløbene er gældende i perioden
14.9-31.12.2022

Familieboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

27.370 kr.

27.190 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

23.540 kr.

23.360 kr.

Øvrige provinskommuner:

22.270 kr.

22.090 kr.

Ældreboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

33.670 kr.

33.490 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

29.590 kr.

29.410 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

28.130 kr.

27.950 kr.

Øvrige provinskommuner

26.610 kr.

26.430 kr.

Ungdomsboliger:

 

 

Hovedstadskommuner

31.970 kr.

31.790 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

28.130 kr.

27.950 kr.

Øvrige provinskommuner

26.610 kr.

26.430 kr.

 

Jf. § 13, stk. 2 i støttebekendtgørelsen

Ordforklaringer

Maksimumbeløb

Beløb fastsat af socialministeren og som den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke må overstige.

Maksimumsbeløb for støttet byggeri (fra 1.8.2020)

Maksimumbeløb for støttet byggeri 
(Reglerne er ændret med virkning fra august 2020, hvilket bl.a. betyder, at energitillægget integreres i maksimumbeløbet) *1)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Familieboliger og ungdomsboliger - (kr. pr. m2 boligareal):

 

 

Hovedstadskommuner:

21.930 kr.

23.300 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe,
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:

18.570 kr.

19.730 kr.

Øvrige provinskommuner:

17.280 kr.

18.360 kr.

Familieboliger og ungdomsboliger - kr. pr. bolig:

 

 

Hovedstadskommuner:

376.660 kr.

400.180 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe,
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:

361.180 kr.

383.730 kr.

Øvrige provinskommuner:

356.020 kr.

378.250 kr.

Ældreboliger – kr. pr. m2 boligareal:

 

 

Hovedstadskommuner:

31.880 kr.

33.870 kr.

Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner:

27.990 kr.

29.740 kr.

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:

26.560 kr.

28.220 kr.

Øvrige provinskommuner:

25.140 kr.

26.710 kr.

ad *1): Bemærk, at der er særskilte satser for perioden 14/9-31/12-2022, se nedenfor.

Ændringsbekendtgørelse af 9. september 2022
Maksimumbeløb for støttet byggeri
(Reglerne er ændret med virkning fra august 2020, hvilket bl.a.
betyder, at energitillægget integreres i maksimumbeløbet)

Maksimumsbeløbene er gældende i perioden 14. september til
31. december 2022

Familieboliger og ungdomsboliger - (kr. pr. m2 boligareal):  
Hovedstadskommuner: 23.140 kr.
Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe,
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:
19.590 kr.
Øvrige provinskommuner: 18.230 kr.
Familieboliger og ungdomsboliger - kr. pr. bolig:  
Hovedstadskommuner: 397.430 kr.
Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe,
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner:
381.100 kr.
Øvrige provinskommuner: 375.650 kr.
Ældreboliger – kr. pr. m2 boligareal:  
Hovedstadskommuner: 33.640 kr.
Aarhus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner: 29.530 kr.
Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner: 28.020 kr.

Øvrige provinskommuner:

26.530 kr.

 

Ordforklaringer

Maksimumbeløb

Beløb fastsat af socialministeren og som den endeligt godkendte anskaffelsessum ikke må overstige.

Energitillæg for støttet byggeri (før 1.8.2020)

Energitillæg for støttet byggeri (kr. pr. m2 boligareal)

Forrige opdatering
2022

Seneste opdatering
2023

Etagebyggeri

 

1.240 kr. 

 

1.320 kr. 

Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

1.070 kr. 

1.140 kr.

Jf. § 13, stk. 3 i støttebekendtgørelsen

Ungdomsboligbidrag

 

Ungdomsboligbidrag
Pr. m2 bruttoetageareal
Tilsagnsår

Forrige opdatering

2022

Seneste opdatering

2023

1997 – Pr. lejemålsenhed:

1998:

1999:

2000:

2001:

2002:

2003:

2004:

2005:

2006:

2007:

2008:

2009 januar-juni:

2009 juli-december:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

2017:

2018:

2019:

2020:

2021:

2022:

2023:

4.948 kr.

173 kr.

172 kr.

176 kr.

176 kr.

176 kr.

178 kr.

179 kr.

179 kr.

181 kr.

183 kr.

182 kr.

185 kr.

191 kr.

192 kr.

194 kr.

193 kr.

191 kr.

190 kr.

190 kr.

190 kr.

189 kr.

190 kr.

189 kr.

189 kr.

189 kr.

191 kr.

5.221 kr.

183 kr.

182 kr.

185 kr.

185 kr.

185 kr.

188 kr.

189 kr.

189 kr.

191 kr.

193 kr.

192 kr.

195 kr.

205 kr.

206 kr.

208 kr.

207 kr.

205 kr.

204 kr.

204 kr.

204 kr.

203 kr.

204 kr.

203 kr.

202 kr.

203 kr.

205 kr.

210 kr.

Jf. § 136 i lov om almene boliger m.v., og § 52 i støttebekendtgørelsen.

Se nærmere information fra Udbetaling Danmark om ungdomsboligbidrag her: