Almenstyringsdialog

Almenstyringsdialog.dk er et redskab for dialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Her kan du indberette dokumentationspakker.

Generelt om styringsdialog og www.almenstyringsdialog.dk 

Et centralt element i styringsmodellen er, at der afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen. Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne er trådt i kraft den 1. januar 2010.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.

Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport, afdelingsskemaer og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.

Vejledninger til brug af systemet

Landsbyggefonden har udarbejdet tre brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk:

  • En til boligorganisationerne 
  • En til kommunerne
  • En til den offentlige adgang.

Udfyldelse af boligorganisationernes styringsrapporter sker elektronisk ved, at den enkelte boligorganisation logger på IT-platformen og udfylder en række oplysninger og vurderinger i en fortrykt standard for det enkelte år. I styringsrapport mv. indgår desuden en række forudfyldte nøgletal og benchmarks hentet fra bl.a. Landsbyggefondens regnskabsdatabase, stamdatabase mv. Boligorganisationen indberetter elektronisk den udfyldte styringsrapport til den tilsynsførende kommune via IT-platformen.

Kommunen spiller med

Kommunen kan via IT-platformen følge status for arbejdet med styringsrapporterne samt hente de indberettede styringsrapporter mv. til brug for dialogmøderne. Kommunen skal i IT-platformen elektronisk fastsætte indberetnings­fristen for styringsrapporterne samt uploade redegørelser mv. fra afholdte dialogmøder.  

IT-platformen indeholder mindst 5 års historik og det er muligt til hver en tid at hente tidligere års styringsrapporter m.v. Boligorganisationer og kommuner vil endvidere kunne trække en række standardstatistikker med nøgletal og benchmarks fra styringsrapporterne og eksportere disse til videre egne analyser.

Boligorganisationer og kommuner skal anvende NemId ved log-in på Almenstyringsdialog.dk.  

Ministeriet har udgivet en vejledning om styring af den almene boligsektor, som giver en samlet fremstilling af styringsmodellen. Ministeriets vejledning samt yderligere information og brugervejledning er indeholdt i IT platformen.

Rapport med fokus på dokumentationsarbejdet

En arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers dokumentation nedsat af Indenrigs- og Socialministeriet udarbejdede i 2009 en rapport om de almene boligorganisationers dokumentation. Rapporten konkretiserer indholdet i dokumentationspakken, procedurerne for indhentning af data samt parternes ønsker til etablering af en IT-løsning til brug for dokumentationen. Rapporten fra arbejdsgruppen kan hentes nedenfor.

Tomme styringsrapporter og afdelingsskemaer (PDF) til download og print kan ligeledes findes nedenfor.
 

Hvorfor en portal for styringsdialogen?

For at sikre den mest effektive indberetning af bl.a. boligorganisationernes styringsrapporter til kommunerne skal dette ske via IT-platformen Almenstyringsdialog.dk. Landsbyggefonden har i samarbejde med ministeriet og kommunerne stået for at få udviklet den landsdækkende IT-platform, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationspakken. Driftsansvaret varetages af Landsbyggefondens Center for Almen Analyse.

Yderligere information

Nyheder om Almenstyringsdialog
Se mere/mindre

Landsbyggefonden foretager efter aftale med ministeriet en løbende videreudvikling af Almenstyringsdialog.dk, i form af nye funktionaliteter, forbedringer og justeringer af eksisterende funktionaliteter. De væsentligste af dem fremgår nedenfor.  

2.4.2014 Offentlig adgang til udvalgte dele af Almenstyringsstyringsdialog.dk

Der er nu offentlig adgang, dvs adgang uden login, til udvalgte dele af Almenstyringsdialog.dk Der kan hentes dataark, regnskaber og redegørelser.

26.2.2014 Opdaterede brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk

Der foreligger nu to opdaterede brugervejledninger. En brugervejledning for boligorganisationer, og en brugervejledning for kommunerne.

16.4.2013 Mails til kommunerne om udeståender i Almenstyringsdialog.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet, at der 2 gange årligt skal sendes påmindelser til kommunerne om eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Dette bl.a. med baggrund i, at ministeriet kan konstatere, at der fortsat er en række kommuner/boligorganisationer, der ikke holder styringsdialogmøder eller foretager de nødvendige registreringer i Almenstyringsdialog.dk mv. Udeståender er afgrænset til de seneste to styringsdialogår. Første runde mails er udsendt 11. april 2013.  

21.11.2012 Mulighed for at logge ind med digital signatur/NemID

Der er nu mulighed for at logge ind med digital signatur/NemID. Det er desuden fortsat muligt at logge ind med det almindelige brugernavn og adgangskode.

21.11.2012 Flere statistikrapporter tilgængelige

Det er nu muligt at trække flere typer statistikrapporter fra fanebladet "Statistik", herunder en statistikrapport med benchmarktallene.

24.10.2012 Regnskaber vises nu i "pænt" layout i PDF-format

Regnskaberne der automatisk vedhæftes dokumentationspakkerne, vises nu i ny-udviklet "pænt" layout i PDF-format, og fremstår mere læsevenligt end det hidtidige mere "rå" regnskabslayout. Dette har været et stort ønske fra kommuner, boligorganisationer m.fl.

24.10.2012 Kommunerne kan angive forskellige frister for fremsendelse af dok.pakker

Det er muligt for kommunerne, at angive forskellige frister for fremsendelse af de enkelte dokumentationspakker. Hermed øges fleksibiliteten i systemet for kommunerne. Fristerne angives under fanebladet "Administration".

24.10.2012 Ekstra "pop-up besked" ved kommuners returnering af dokumentationspakker

Der er indarbejdet en ekstra "pop-up besked" i forbindelse med kommunernes mulighed for at returnere en dokumentationspakke til boligorganisationen. Dette for at undgå, at kommunerne utilsigtet returnerer en dokumentationspakke.

24.10.2012 Mulighed for at indlæse sidste års besvarelse i nyt år

Boligorganisationerne har nu mulighed for at indlæse sidste års besvarelser i et nyt år. Fx kan indtastninger og tekster fra styringsrapport og afdelingsskemaer fra dokumentationspakken 2011 indlæses i styringssrapport og afdelingsskemaer i dokumentationspakken 2012. Hermed imødekommes et stort ønske fra en lang række boligorganisationer.

22.12.2011 Regnskaber vedhæftes automatisk i dokumentationspakker

Med virkning for dokumentationspakker 2012 vedhæftes regnskaber, der er indberettet til Landsbyggefonden, automatisk til dokumentationspakkerne. Læs mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 554 af 22.12.2011     

22.12.2011 Benchmarktal for 2010-regnskaber nu tilgængelige

Benchmarktal for 2010-regnskaber er nu tilgængelige og kan anvendes. Hidtil er der anvendt fremskrevne benchmarktal for 2009

22.12.2011 Ændret opgørelse i "fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler"

Med virkning for dokumentationspakker 2012 ændres opgørelsesmetoden til "kun" at omfatte det seneste års udlejede boliger, og ikke som hidtil samtlige boliger i afdelingen (brutto-opgørelse). Læs mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 554 af 22.12.2011

22.12.2011 Forbedret XML-upload funktionalitet

XML-upload funktionaliteten er forbedret, således at boligorganisationer/administrationsorganisationer lettere kan uploade data til styringsrapporter og afdelingsskemaer i Almenstyringsdialog.dk. Se mere under fanebladet "Vejledning" i Almenstyringsdialog.dk  

Brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk
Se mere/mindre

Landsbyggefonden har udarbejdet tre brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk:

Rapport om dokumentation
Se mere/mindre

En arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers dokumentation nedsat af Indenrigs- og Socialministeriet udarbejdede i 2009 en rapport om de almene boligsektors dokumentation. Rapporten konkretiserer indholdet i dokumentationspakken, procedurerne for indhentning af data samt parternes ønsker til etablering af en IT-løsning til brug for dokumentationen. 

Hent rapporten om dokumentation i den almene sektor.

Tomme styringsrapporter og afdelingsskemaer (PDF) til download og print
Se mere/mindre
Ministeriets vejledning
Se mere/mindre

Socialministeriet har udgivet en vejledning om styring af den almene boligsektor, som giver en samlet fremstilling af styringsmodellen. Ministeriets vejledning samt yderligere information og brugervejledning er indeholdt i IT platformen.

Vejledning om styring af den almene boligsektor

Kontakt

Landsbyggefonden
Telefon: 33 76 20 00
Landsbyggefonden
Telefon: 33 76 20 00