Almenstyringsdialog

Almenstyringsdialog.dk er et redskab for dialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Her kan du indberette dokumentationspakker.

Generelt om styringsdialog og Almenstyringsdialog.dk 

Et centralt element i styringsmodellen for den almene boligsektor fra 2009 er, at der afholdes mindst et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen. Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne trådte i kraft den 1. januar 2010.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.

Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport, afdelingsskemaer og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema, årsberetning og revisionsprotokol samt resultater af eventuelle relevante analyser.

For at sikre den mest effektive indberetning af boligorganisationernes styringsrapporter mv. til kommunerne skal dette ske via IT-platformen Almenstyringsdialog.dk. Landsbyggefonden har i samarbejde med ministeriet og kommunerne stået for at få udviklet den landsdækkende IT-platform, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationspakken. Driftsansvaret varetages af Landsbyggefondens Center for Almen Analyse.

Boligorganisationer og kommuner skal anvende NemId ved log-in på Almenstyringsdialog.dk.  

Ministeriet har udgivet vejledningsmaterialer, som kan findes nedenfor samt på Almenstyringsdialog.dk.

Vejledninger til brug af systemet

Landsbyggefonden har udarbejdet tre brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk:

  • En til boligorganisationerne 
  • En til kommunerne
  • En til den offentlige adgang.

Udfyldelse af boligorganisationernes styringsrapporter sker elektronisk ved, at den enkelte boligorganisation logger på IT-platformen og udfylder og besvarer en række spørgsmål og oplysninger i en fortrykt skabelon for det enkelte år. I styringsrapporten mv. indgår desuden en række forudfyldte nøgletal og benchmarks hentet fra bl.a. Landsbyggefondens regnskabsdatabase, stamdatabase, Huslejeregisteret, Bossinf, Ministeriet mv. Boligorganisationen fremsender elektronisk dokumentationspakken til den tilsynsførende kommune via IT-platformen.

Kommunen

Kommunen kan via Almenstyringsdialog.dk følge status for arbejdet med dokumentationspakken samt hente det fremsendte materiale til brug for dialogmøderne. Kommunen skal i Almenstyringsdialog.dk elektronisk fastsætte indberetnings­fristen for fremsendelse af dokumenationspakkerne, samt uploade redegørelser mv. fra afholdte dialogmøder.  

 

 

Yderligere information

Brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk

Tomme styringsrapporter, afdelingsrapporter og handlingsplan for røde afdelinger (PDF) til download

Vejledningsmateriale fra Ministeriet

Ministeriet har udarbejdet en vejledning om styringsdialogen:

På Effektiviseringsenhedens hjemmeside almeneffektivitet.dk kan der læses mere om bl.a. effektivitetstal, tilsynstemaer, effektiviseringsaftalerne mv. Der kan også læses mere om dokumentation af effektivitetsdata, obligatoriske handleplaner for særligt røde afdelinger samt beskrivelse af beregningsmetoder for effektivitetstallene (inkl. seneste justering, hvor der tages højde for plejeboliger i afdelinger domineret af ældreboliger).

Nyheder om Almenstyringsdialog

Landsbyggefonden foretager efter aftale med ministeriet en løbende videreudvikling af Almenstyringsdialog.dk, i form af nye funktionaliteter, forbedringer og justeringer af eksisterende funktionaliteter. De væsentligste af dem fremgår nedenfor.  

31.1.2023 Effektivitetstal - afdelinger med plejeboliger

Fra januar 2023 tages der højde for antallet af plejeboliger i beregningen af effektivitetstal for afdelinger, der er domineret af ældreboliger. De overordnede principper for beregning af effektivitetstal og benchmarkmetoden kan ses på Effektiviseringsenhedens hjemmeside almeneffektivitet.dk

11.4.2018 Opdateret vejledning om styring af den almene boligsektor

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet en opdateret vejledning om styring af den almene boligsektor. Vejledningen er en opdatering af den gældende vejledning om styring, som omhandler styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation, dokumentation til brug for styringsdialogen m.v. I den opdaterede vejledning er der blandt andet indarbejdet effektivitetstal i styringsrapporten og it-platformen almenstyringsdialog.dk er blevet forenklet og målrettet yderligere.

15.9.2017 Store ændringer i styringsrapport og afdelingsskemaer

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har besluttet, at der pr. 15. september 2017 implementeres en række ændringer i styringsrapporten for boligorganisationer og administrationsorganisationer samt i oplysningsskemaet for afdelinger. 

Nye data om effektivitet mv. indarbejdes. Desuden sker der en revision af indhold og omfang af spørgsmål, samt automatisk overførsel af en række data, herunder data om anvisninger, beboerklagenævnssager og fraflytninger, som erstatning for hidtidige manuelle indtastninger. Ændringer der bl.a. har fokus på at forenkle og lette den administrative opgave for boligorganisationerne og kommunerne. Læs mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 742 af 6. juli 2017.

2.4.2014 Offentlig adgang til udvalgte dele af Almenstyringsstyringsdialog.dk

Der er nu offentlig adgang, dvs adgang uden login, til udvalgte dele af Almenstyringsdialog.dk Der kan hentes dataark, regnskaber og redegørelser.

26.2.2014 Opdaterede brugervejledninger til Almenstyringsdialog.dk

Der foreligger nu to opdaterede brugervejledninger. En brugervejledning for boligorganisationer, og en brugervejledning for kommunerne.

16.4.2013 Mails til kommunerne om udeståender i Almenstyringsdialog.dk

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet, at der 2 gange årligt skal sendes påmindelser til kommunerne om eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Dette bl.a. med baggrund i, at ministeriet kan konstatere, at der fortsat er en række kommuner/boligorganisationer, der ikke holder styringsdialogmøder eller foretager de nødvendige registreringer i Almenstyringsdialog.dk mv. Udeståender er afgrænset til de seneste to styringsdialogår. Første runde mails er udsendt 11. april 2013.  

21.11.2012 Mulighed for at logge ind med digital signatur/NemID

Der er nu mulighed for at logge ind med digital signatur/NemID. Det er desuden fortsat muligt at logge ind med det almindelige brugernavn og adgangskode.

21.11.2012 Flere statistikrapporter tilgængelige

Det er nu muligt at trække flere typer statistikrapporter fra fanebladet "Statistik", herunder en statistikrapport med benchmarktallene.

24.10.2012 Regnskaber vises nu i "pænt" layout i PDF-format

Regnskaberne der automatisk vedhæftes dokumentationspakkerne, vises nu i ny-udviklet "pænt" layout i PDF-format, og fremstår mere læsevenligt end det hidtidige mere "rå" regnskabslayout. Dette har været et stort ønske fra kommuner, boligorganisationer m.fl.

24.10.2012 Kommunerne kan angive forskellige frister for fremsendelse af dok.pakker

Det er muligt for kommunerne, at angive forskellige frister for fremsendelse af de enkelte dokumentationspakker. Hermed øges fleksibiliteten i systemet for kommunerne. Fristerne angives under fanebladet "Administration".

24.10.2012 Ekstra "pop-up besked" ved kommuners returnering af dokumentationspakker

Der er indarbejdet en ekstra "pop-up besked" i forbindelse med kommunernes mulighed for at returnere en dokumentationspakke til boligorganisationen. Dette for at undgå, at kommunerne utilsigtet returnerer en dokumentationspakke.

24.10.2012 Mulighed for at indlæse sidste års besvarelse i nyt år

Boligorganisationerne har nu mulighed for at indlæse sidste års besvarelser i et nyt år. Fx kan indtastninger og tekster fra styringsrapport og afdelingsskemaer fra dokumentationspakken 2011 indlæses i styringssrapport og afdelingsskemaer i dokumentationspakken 2012. Hermed imødekommes et stort ønske fra en lang række boligorganisationer.

22.12.2011 Regnskaber vedhæftes automatisk i dokumentationspakker

Med virkning for dokumentationspakker 2012 vedhæftes regnskaber, der er indberettet til Landsbyggefonden, automatisk til dokumentationspakkerne. Læs mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 554 af 22.12.2011     

22.12.2011 Benchmarktal for 2010-regnskaber nu tilgængelige

Benchmarktal for 2010-regnskaber er nu tilgængelige og kan anvendes. Hidtil er der anvendt fremskrevne benchmarktal for 2009

22.12.2011 Ændret opgørelse i "fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler"

Med virkning for dokumentationspakker 2012 ændres opgørelsesmetoden til "kun" at omfatte det seneste års udlejede boliger, og ikke som hidtil samtlige boliger i afdelingen (brutto-opgørelse). Læs mere i Landsbyggefonden Orienterer nr. 554 af 22.12.2011

22.12.2011 Forbedret XML-upload funktionalitet

XML-upload funktionaliteten er forbedret, således at boligorganisationer/administrationsorganisationer lettere kan uploade data til styringsrapporter og afdelingsskemaer i Almenstyringsdialog.dk. Se mere under fanebladet "Vejledning" i Almenstyringsdialog.dk