BOSSINF STB

BOSSINF STB anvendes til at indberette skemaerne A, B, C om i forbindelse med nybyggeri.

Det fælles forvaltnings-system BOSSINF-STB

Fra 1. januar 1992 skal en almen boligorganisation ved udfyldelse af ansøgningsskemaerne A, B og C i forbindelse med et nybyggeri opgive et boligorganisationsnr. på 4 cifre (LBF-nr.). Uden dette entydige identifikationsnummer vil skema A m.v. på en byggesag blive afvist fra det fælles forvaltnings-edbsystem BOSSINF-STB, som benyttes i tilsagnsgivningen m.v. af kommune, stat, realkreditinstitutter, Landsbyggefond, m.fl.

LBF-nr. og afdelings/etape-identnr. anvendes ved den lovpligtige, årlige indberetning af regnskaber til fonden.

Oprettelse af almen boligorganisation og tildeling af LBF-nr.

Ved oprettelse af en ny almen boligorganisation med kommunal godkendelse i henhold til lov om almene boliger m.v. § 1, stk. 1, skal anmeldelse foretages skriftligt til fonden og kommunalbestyrelsens godkendelse samt godkendte vedtægter skal medsendes. Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger vedr. den nye boligorganisation:

  • Stiftelsesdag
  • CVR-nr. hvis det er tildelt ellers oplyses det senere til fonden
  • Adresse
  • Telefonnr.
  • Eventuel telefaxnr.
  • Eventuel E-mailadresse
  • Eventuel hjemmesideadresse

Oprettelse af byggesag og tildeling af afdelings/etape-identnr.

Ønsker en allerede godkendt almen boligorganisation at bygge en ny afdeling/etape, kan henvendelse vedrørende tildeling af afdelings/etape-identnr ske telefonisk og fonden vil herefter sende en skriftlig bekræftelse. En ny afdeling må højst indeholde 4 byggeetaper. Der skal ske henvendelse til fonden for hvert byggeetape, der ønskes oprettet.

Et etableret afdelings-/byggeetapenummer vil ikke umiddelbart kunne nedlægges, så det henstilles, at der kun rettes henvendelse om afdelingsoprettelse ved grunderhvervelse eller ved byggeprojekter o.lign. kort tid før indgivelse af skema A m.v.

Vejledninger er integreret i systemet

Vejledninger og hjælpetekster til BOSSINF Renovering er integreret dette selvbetjeningssystem og vil fremkomme efter log-in.