Effektivitetstal

Effektivitetstal giver dig mulighed for en hurtig intern benchmarking af almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter i afdelingerne.

Hvad kan du bruge Effektivitetstal til?

”Effektivitetstal” er til brug for intern benchmarking af de almene boligorganisationers effektivitet på afgrænsede driftsudgifter. 

Værktøjet indeholder en ”effektivitetssimulering”, hvor afdelingernes faktiske driftsudgifter på en række driftskonti, udgiftsbasen, sættes i forhold til de modelberegnede driftsudgifter, Baselinemodellen. Værktøjet viser forskellen mellem de to tal, og giver dermed boligorganisationerne mulighed for at vurdere udgiftsniveauet i deres afdelinger, herunder en indikation af besparelsespotentialet.

Der kan vælges mellem forskellige tabelvisninger, graf og diagram, samt udviklingen i de faktiske driftsudgifter fra 2014 og frem.

Udviklingen af værktøjet ligger i forlængelse af aftalen fra juni 2016 mellem Regeringen, KL, og BL – Danmarks Almene Boliger, om et nationalt effektiviseringsmåltal på 1,5 mia. kr. for den almene boligsektor, som skal være indfriet i regnskaberne for 2020. Værktøjet giver boligorganisationerne en mulighed for løbende internt at følge op på effektiviseringsmålet i takt med, at nye regnskaber indberettes til Landsbyggefonden.

Det nye værktøj har til hensigt, at være en hjælp til boligorganisationernes arbejde med effektiviseringer, sammenligninger, benchmark, forvaltningsrevision og egenkontrol.

Afdelingernes faktiske driftsudgifter opdateres værktøjet løbende i takt med, at regnskaberne indberettes til Landsbyggefonden, mens de modelberegnede udgifter (benchmark) opdateres én gang årligt, primo 3. kvartal.

Grafvisningen er udvidet til også at vise de faktiske udgifter for hele den almene boligsektor.