Stamdata

Stamdataregistret rummer oplysninger om almene boligorganisationer m.fl. Vi bruger bl.a. oplysningerne som grundlag for vores selvbetjeningsløsninger.

Kort og godt om LBF Stamdata (boligregistrering)

Landsbyggefonden har oprettet et register over forskellige stamdataoplysninger for almene boliger tilhørende almene boligorganisationer, selvejende almene ungdoms- og ældreboliginstitutioner samt kommuner.

Stamdataoplysningerne bruges bl.a. som grundlag for opkrævning af bidrag til Landsbyggefonden.

Oplysninger i LBF Stamdata tilgås via https://boligregistrering-stamdata.lbf.dk/.
For at foretage rettelse af registreringerne skal man logge ind via nemID (se link til login i øverste højre hjørne).

Vejledning: Sådan løses typiske opgaver

Sådan foretages en rettelse i LBF stamdata

1. Gå ind på https://boligregistrering-stamdata.lbf.dk/

2. For at foretage oprettelse af ændringsønsker til LBF Stamdata skal der logges på med NemID, ved først at trykke på Login i øverste højre hjørne. Hvis den anvendte NemID konto ikke har fornødne rettigheder til at foretage rettelser i LBF Stamdata kan boligorganisationen selv korrigere det. Der skal tages kontakt til boligorganisationens lokal administrator for NemID (LRA).  3. Klik på knappen 'Søg data'Generelt gælder det, at :

 • hvis der ønskes ændringer til organisationsoplysninger (fx kontaktoplysninger) skal disse rettes på organisationsskemaet
 • Hvis der ønskes ændringer i afdelingsoplysninger (fx afdelingsnavn, beliggenhed, etc.) skal der rettes på afdelingsskemaerne
 • Hvis der ønskes ændringer i byggeafsnitsoplysninger (f.eks. ejendomsnummer (BBR no)) skal der rettes på byggeafsnitsskemaerne

4. Du kan søge den relevante organisation, afdeling eller byggeafsnit ved at bruge den grønne søgebjælke.

5. For at indsende opdateringerne trykkes på 'Indsend rettelser' nederst på skemaet (3). Umiddelbart over denne knap findes et kommentarfelt, hvor uddybende informationer kan indtastes (2).

Information om hvem der har foretaget ændringerne bliver gemt på basis af NemID login informationen.

6. Indberetningerne bliver efterfølgende behandlet af Landsbyggefonden. Når rettelserne er foretaget i de interne systemer afsendes en e-mail til indberetter om dette.
I løbet af 24 timer vil rettelserne kunne ses på fondens hjemmeside.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Oprettelse af en ny boligorganisation og tildeling af LBF-nummer

Ved oprettelse af en ny almen boligorganisation med kommunal godkendelse i henhold til lov om almene boliger m.v. § 1, stk. 1, skal anmeldelse foretages skriftligt til fonden.
Kommunalbestyrelsens godkendelse samt godkendte vedtægter skal medsendes.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger vedr. den nye boligorganisation:

 1. Stiftelsesdag
 2. CVR-nr. hvis det er tildelt ellers oplyses det senere til fonden
 3. Adresse
 4. Telefonnr.
 5. Eventuel telefaxnr.
 6. Eventuel E-mailadresse
 7. Eventuel hjemmesideadresse

Landsbyggefonden tildeler den nye boligorganisation et boligorganisationsnummer - fondens LBF-nummer. LBF-nummeret er en unik identifikation af boligorganisationen og kan med fordel anvendes ved alle kontakter til Landsbyggefonden.

Oprettelse af ny byggesag

Fra 1. januar 1992 skal en almen boligorganisation opgive organisationens LBF-nummer (4 cifre) ved udfyldelse af ansøgningsskemaerne A, B og C i forbindelse med et nybyggeri.

Landsbyggefonden modtager automatisk stamdataoplysninger i forbindelse med en byggesagsbehandling.

Ved påbegyndelsen af en byggesag tildeler Landsbyggefonden byggeriet et afdelings/byggeafsnits-identnummer. Uden dette entydige identifikationsnummer vil skema A m.v. på en byggesag blive afvist fra det fælles forvaltnings-edbsystem BOSSINF-STB, som benyttes i tilsagnsgivningen m.v. af kommune, stat, realkreditinstitutter, Landsbyggefond, m.fl. LBF-nummer, afdelings- og byggeafsnits-identnummer anvendes ved den lovpligtige, årlige indberetning af regnskaber til fonden.

Ønsker en allerede godkendt almen boligorganisation at bygge en ny afdeling/etape, kan henvendelse vedrørende tildeling af afdelings/etape-identnummer ske telefonisk. Landsbyggefonden vil herefter sende en skriftlig bekræftelse. Der skal ske henvendelse til fonden for hvert byggeetape, der ønskes oprettet.

Et etableret afdelings-/byggeetapenummer vil ikke umiddelbart kunne nedlægges. Der bør således kun rettes henvendelse om afdelingsoprettelse ved grunderhvervelse eller ved byggeprojekter o.lign. kort tid før indgivelse af skema A m.v.

Indberetning af nyerhvervede boliger eller afdelinger

Når der sker ændringer i stamdataoplysningerne ved køb af boliger/afdelinger, skal boligorganisationen selv foretage indberetning herom til fonden.

Ved erhvervelse af boliger/afdelinger skal kommunens godkendelse fremsendes. Derudover skal følgende oplysninger vedrørende erhvervelsen meddeles skriftligt:

 1. Overtagelsesdato
 2. Skæringsdato ved opførelsen
 3. Oplysning om boligerne er opført med offentlig støtte
 4. Antal boliger og boligtype (familie-, ungdoms-, ældrebolig)
 5. Boligetageareal
 6. Lavt eller etagebyggeri
 7. Ejendomsnr. (BBR)
 8. Matr.nr.
 9. Beliggenhed

Vær opmærksom på, at indberetning af ejendomsnummer (BBR) er forudsætningen for, at der kan indberettes på boligerne i boligportal (huslejeregistret).

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

Indberetning af nedlæggelse eller sammenlægning af boliger

Når der sker ændringer i stamdataoplysningerne ved nedlæggelse eller sammenlægning af boliger, skal boligorganisationen selv foretage indberetning herom til fonden.

Ved nedlæggelse/sammenlægning af boliger skal kommunens godkendelse fremsendes. Derudover skal følgende oplysninger vedrørende nedlæggelsen/sammenlægningen meddeles skriftligt:

 1. Datoen for nedlæggelsen/sammenlægningen
 2. Antal boliger og boligtyper
 3. Boligetageareal
 4. Ejendomsnr. (BBR)
 5. Matr.nr.
 6. Beliggenhed
Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Indberetning af sammenlægning eller nedlæggelse af afdelinger

Når der sker ændringer i stamdataoplysningerne ved nedlæggelse eller sammenklægning af afdelinger, skal boligorganisationen selv foretage indberetning herom til fonden.

Ved nedlæggelse/sammenlægning af afdelinger skal kommunens godkendelse fremsendes. Deudover skal følgende oplysninger vedrørende nedlæggelsen/sammenlægningen meddeles skriftligt:

 1. Datoen for nedlæggelsen/sammenlægningen
 2. Antal boliger og boligtyper
 3. Boligetageareal
 4. Ejendomsnr. (BBR)
 5. Matr.nr.
 6. Beliggenhed

Vær opmærksom på, at indberetning af ejendomsnummer (BBR) er forudsætningen for, at der kan indberettes på boligerne i boligportal (huslejeregistret).

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Sådan tjekkes den aktuelle registrering i LBF stamdata

  1. Gå ind på https://boligregistrering-stamdata.lbf.dk/
  2. Klik på knappen 'Søg data'  1. Den ønskede organisation, afdeling eller byggeafsnit kan søges frem ved at bruge den grønne søgebjælke.


FAQ: Sådan håndteres typiske fejl

Nye eller eksisterende boliger mangler i boligportal (huslejeregistret)?

Hvis boligerne er oprettet i BBR, men mangler i boligportal (huslejeregistret), er det med stor sandsynlighed, fordi de korrekte ejendomsnumre (BBR numre) ikke er blevet indberettet til Landsbyggefonden. Se 'Hvordan findes ejendomsnumre (BBR nummer) på en eller flere boliger' nedenfor.

Alternativt kan det være en god ide at tjekke, om boligerne er oprettet i BBR med et andet anvendelsesformål end beboelse. Hvis det er tilfældet, bliver boligerne nemlig ikke hentet med over i boligportal (huslejeregistret).

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Hvordan findes ejendomsnumre (BBR numre) på en eller flere boliger?

På http://www.ois.dk kan man finde ud af, hvilket ejendomsnummer (BBR nummer) en given adresse er registreret under i BBR:

1. Vælg 'Ejendomssøgning via kommune og adresse'. Indtast kommunens navn og den konkrete adresse.2. Adressens ejendomsnummer (BBR nummer) ses øverst i kolonnen til højre.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Hvordan tjekker man hvilke ejendomsnumre, Landsbyggefonden har registreret på en afdeling?

Se vejledningen 'Sådan tjekkes den aktuelle registrering i LBF stamdata' ovenfor. Ejendomsnumrene (BBR nummer) er registreret på de enkelte byggeafsnit.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Hvorfor stemmer antallet af boliger i LBF stamdata ikke overens med antal boliger i boligportal (huslejeregistret)?

Der er flere forskellige scenarier, der kan føre til denne situation:

 1. LBF stamdata er ikke blevet ajourført med alle BBR-numre på boligerne i afdelingen.
 2. Boliger i afdelingen er gennem tiden blevet afhændet eller nedlagt, men ændringen er ikke blevet ajourført i LBF stamdata eller BBR-registreret.
 3. Boliger i afdelingen er blevet lagt sammen, men ændringerne er ikke blevet ajourført i LBF stamdata eller BBR-registeret.
 4. Matriklen er opdelt i ejerlejligheder og afdelingen ejer kun en af ejerlejlighederne. Hvis boligportal (huslejeregistret) indeholder flere boliger end LBF stamdata kan det være fordi opdelingen i ejerlejligheder ikke er registreret i BBR eller ikke er tinglyst. Hvis LBF stamdata indeholder flere boliger end boligportal (huslejeregistret) er det tænkeligt, at ejerlejlighederne ikke er korrekt registreret hos LBF.
 5. Arealer vedrørende fællesarealer: En række boligorganisationer har gjort opmærksom på, at BBR-arealet er opgjort uden fællesarealet. Såfremt en andel af fællesarealet er boligstøtteberettiget, vil der i huslejeregisteret blive mulighed for at angive det boligstøtteberettigede areal - herunder tilføje årsagen til at BBR-arealet ikke kan anvendes. Det kan fx være tilfældet ved gavl-lejligheder (altså yderstbeliggende lejemål i bygningen) eller fællesarealer.

Der forekommer også andre scenarier, men disse er langt de mest almindelige.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

En eller flere boliger har tidligere været at finde i boligportal (huslejeregistret), men er nu forsvundet?

Det kan skyldes, at boligen er blevet nedlagt i BBR-registret. Du kan tjekke, om adressen stadig eksisterer i BBR ved at slå den op på http://www.ois.dk (Vælg søgning via kommune og adresse).

Hvis boligen fejlagtigt er blevet nedlagt i BBR, skal du tage kontakt til BBR for genoprettelse. Derudover er det vigtigt at tage kontakt til Udbetaling Danmark hurtigst muligt, så evt. aktive boligstøttesager ikke ophøres.

Hvis de genoprettede boliger har fået nyt ejendomsnummer (BBR nummer) ved genoprettelsen skal det efterfølgende indberettes til Landsbyggefonden.

Genoprettede boliger vil sandsynligvis have fået et nyt enhedsID. Det betyder, at boligerne skal genmappes i boligorganisationens eget IT-system, før indberetning på boligerne kan genoptages. Spørg evt. boligorganisationens IT-leverandør om, hvordan dette gøres.

Læs mere om boligens enhedsID i FAQ'en 'Hvad er boligens enhedsID?' nedenfor.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Hvad er boligens enhedsID?

Boligens enhedsID er den unikke id, der identificerer boligen på tværs af alle systemer - BBR-registret, boligorganisationens eget IT-system og boligportal (huslejeregistret). Boligen får tildelt et enhedsID ved oprettelsen i BBR-registret.

En liste over alle boligorganisationes boliger med enhedsID kan downloades via rapportfanen i Boligportalens database Huslejeregistret (kræver login med nemID)

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Hvilke oplysninger indeholder LBF Stamdata?

LBF Stamdata indeholder oplysninger om bl.a.:

For boligorganisationer og andre ejere af alment byggeri:

 • LBF-nummer,
 • navn,
 • adresse,
 • hjemstedskommune,
 • CVR-nummer

Se eksempel på boligorganisation


For afdelinger:

 • Afdelings-identnummer (og regnskabsindberetningsnummer),
 • navn, beliggenhed,
 • kommune,
 • boliger i drift og under opførelse

Se eksempel på afdeling


For byggeafsnit/bebyggelser:

 • Byggeafsnits-identnummer,
 • antal boliger,
 • boligarealstørrelse,
 • boligtype (tæt/lavt eller etage)

Se eksempel på byggeafsnit