Kursregulering. Vejledning og FAQ

Print

Print Print icon

Overordnet henvises der til Landsbyggefonden Orienterer nr. 918 af 6. september 2022.

Nedenstående vejledning kan endvidere downloades som fil nederst på siden.

Vejledning kursregulering afdelingshenlæggelser.

1.
Bolig- og Planstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse nr. 1247 af 5. september 2022 om ændring af bekendtgørelsen om drift af almene boliger i forbindelse med ændret regnskabsmæssig behandling af kurstab og kursgevinster på værdipapirbeholdningen i almene boligafdelinger. Ændringsbekendtgørelsen kan hentes her: https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2022/9/kursregulering-aendring-af-driftsbekendtgoerelsen/

Kurstab og kursgevinster videreføres forholdsmæssigt – sædvanligvis via mellemregningerne - fra boligorganisationen ud i afdelingerne jf. allerede gældende regler. Ændringen medfører, at såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab henføres til henlæggelseskonto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Ændringerne træder i kraft 15. september 2022, og finder anvendelse for regnskaber, der afsluttes efter 15. september 2022.

Kontoplansændringer i afdelingsregnskabet

Årets kursreguleringer skal fremgå af noten til konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

I afdelingsregnskabet sker der derfor en ændring under konto 401. I noten til konto 401 tilføjes ident 7401.041 +/- Kursregulering, hvorefter noten til konto 401 indeholder følgende. 

Ident

Type

K/D

Kontonr.

Tekst

7401.000

K

 

401

 

PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGE-HOLDELSE OG FORNYELSER

7401.010

Sk

K

 

Saldo primo

7401.020

Sk

D

 

- Forbrugt i året (konto 116.2)

7401.040

Sk

K

 

+ Årets henlæggelser (konto 120)

7401.041

Sk

D

 

+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)

7401.050

Ss

K

 

Saldo ultimo konto 401

  •  Negativ kursregulering vil være:

- Kursregulering i ident 7401.041 og modposten i driften er konto 202 Renter. I noten til konto 202 tilføjes valgfri tekst: Kursregulering.

  • Positiv kursregulering vil være:

+ Kursregulering i ident 7401.041 og modposten i driften er konto 131.3 Diverse renter (ident 5131.030).

Eventuel kursregulering af midler placeret i værdipapirer mv. henføres til de opsamlede henlæggelser og anføres særskilt jf. ovenfor. Hvis tilstrækkelige henlæggelsesmidler ikke er til stede, når planlagte arbejder skal udføres, forøges fremtidige årlige henlæggelser således at manko afvikles.

Ikrafttrædelsestidspunktet er fastlagt til 15. september 2022, og gælder for regnskaber, der afsluttes efter 15. september 2022. Andre regnskaber, der afsluttes i 2022, kan jf. denne vejledning frivilligt foretage en korrektion af kursreguleringen i efterfølgende regnskabsår.

De opdaterede kontoplaner er tilgængelige på fondens hjemmeside, hvorfra de kan hentes i Excel-format. De kan tilgås under selvbetjeningsløsningen "Regnskabsindberetning" Regnskabsindberetning - Landsbyggefonden (lbf.dk).

Vejledning og spørgsmål/svar optages på fondens hjemmeside under

https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/vejledende-udtalelser-konteringsvejledninger-og-tips-og-raad/vejledende-udtalelser/2022/9/kursregulering-vejledning-og-faq/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Linda Vråe på lvr@lbf.dk, telefon 3376 2125, Michael Eschelund på mes@lbf.dk eller telefon 3376 2172 eller Rasmus Kofoed Pedersen på rkp@lbf.dk eller telefon 3376 2121. 

2.
Afdelingsmidler i fælles forvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktisk opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Dette indebærer, at såvel det direkte renteafkast som urealiserede/realiserede kursgevinster/kurstab efter de allerede gældende regler forholdsmæssigt henføres til afdelingerne. Renteberegning skal ske efter sædvanlige beregningsprincipper. Grundlaget for beregningen kan opgøres dag til dag og skal mindst opgøres måned til måned, primo, medio eller ultimo afdelingens regnskabsår.

I afdelingen posteres positivt renteafkast på konto 202 og negativt renteafkast på konto 131.3. Det direkte renteafkast forbliver i afdelingens resultatopgørelse, mens afdelingens andel af kursgevinst/kurstab posteres videre på en reguleringskonto under afdelingens henlæggelser, konto 401. Modpost i afdelingsregnskabet er konto 202 ved negativ kursregulering og konto 131.3. ved positiv kursregulering.

3.
I en afdeling er det henlæggelserne, som skaber de midler, der kan anbringes med en længere tidshorisont. Typisk placeres derfor en andel af de fælles forvaltede midler i obligationer el.lign. Kursreguleringen i afdelingerne henføres derfor til henlæggelserne, konto 401.

Det forventes, at kursreguleringen over henlæggelsernes 25-årige (fra 2024 30-årige) tidshorisont samlet set vil være et positivt bidrag til opbygningen af de nødvendige henlæggelser. Hvis tilstrækkelige midler ikke er til stede, når planlagte arbejder skal udføres, må henlæggelserne som nævnt forøges og manko afvikles.

Opmærksomheden henledes på, at kursreguleringskontoen i sjældne tilfælde kan medføre, at saldoen på henlæggelseskontoen kommer under årets budgetterede henlæggelse. Årets henlæggelse må i så fald forøges, således at saldoen på de opsamlede henlæggelser modsvarer minimumskravet om, at saldoen ikke bliver mindre end årets budgetterede henlæggelse.

4.
For 2022-regnskaber med afslutningsdato før 15. september 2022 gælder også de almindelige regler, hvorefter boligorganisationens dispositionsfond kan finansiere afdelingernes eventuelle tab.

I 2022-regnskabsår, der afsluttes før 15. september 2022, henvises til økonomisk opretning og ekstraordinære tab/boligorganisationens dispositionsfond jf. Almenboligloven § 20, stk. 3 og 4 samt driftsbekendtgørelsen § 43 stk. 3 og 4.

5.
2022-regnskabsperioder op til 15.september 2022 er afsluttet efter de dagældende regler. Regnskaberne fra ”overgangsperioden” kan også være berørt af større kursregulering. Det er derfor fondens opfattelse, at de pågældende boligorganisationer i indeværende regnskabsår (året efter) kan, ud fra en afdelingskonkret vurdering, ændre og overføre afdelingens kursreguleringer fra f.eks. underskudssaldoen til den nye underkonto, konto 401.

6.
Oplysninger om den direkte rente kan kræve flere oplysninger, end der er til rådighed f.eks. i forbindelse med investeringsforeningsindskud. Det er fondens opfattelse, at der som direkte rente alternativt kan anvendes Nationalbankens diskonto.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.