Vedligeholdelsestilstand, granskning m.v. af den almene bygningsmasse

Landsbyggefonden har primo 2020 iværksat et arbejde om at opbygge et administrativt register over hele den almene bygningsmasse. Dette administrative register skal både understøtte arbejdet med robuste drifts- og vedligeholdelsesplaner, medvirke til at sikre korrekte henlæggelser og sikre en kobling i forhold til ekstern granskning, oplysninger i energimærker m.v.

Det administrative register skal blandt andet omfatte følgende elementer:

  • Et register over byggesystemerne og bygningsdele i almene byggerier.
  • Et register over vedligeholdelsestilstanden i almene bygninger opgjort på bygningsdele.
  • Sammenkobling af henlæggelser til vedligehold og vedligeholdelsestilstanden.
  • Sammenkobling med energidata (energimærker, forbrugsdata m.v.).

Granskning hvert 5. år
Ifølge driftsbekendtgørelsen, ændret ved bekendtgørelse nr. 423 af 28. april 2017, skal boligorganisationerne foranstalte ekstern granskning af deres drifts- og vedligeholdelsesplaner hvert 5. år. Første gang inden 1. januar 2022.

Det er hensigten, at resultaterne af den eksterne granskning opsamles i det administrative register. Landsbyggefonden vil derfor forestå udbud og finansiering af de to første runder af ekstern granskning.

For at sikre bredde i varetagelse af granskningsopgaven også geografisk vil udbuddet sikre, at der entreres med et stort antal rådgivende firmaer (arkitekter og ingeniører) over hele landet.

Sammenkædningen mellem forskellige datakilder har ført til følgende opdatering af de bygningsdele, som forudsættes at være udgangspunkt for granskningen:

Sammenhæng med energidata
Hvert tiende år skal alle boligorganisationer gennemføre en energimærkning. Alle nuværende og kommende energimærker indarbejdes i det administrative register. Det kan også bidrage til, at fokus på den obligatoriske eksterne granskning også medvirker til, at den korrekte udbredelse af energimærker løbende sikres.

I det administrative register indarbejdes også data over energiforbrug.

Sammenhæng med den finansielle EU-taksonomi
På EU-plan arbejdes i øjeblikket med en grøn taksonomi af investerings- og låneporteføljer. En ekspertgruppe under EU-kommissionen har afgivet anbefalinger til de tekniske kriterier, som skal definere miljømæssigt bæredygtige investeringer. Opfylder det modstående aktiv de bestemte grønne krav, så kan investeringerne klassificeres som grønne. Der ventes en lignende klassifikation på udlånsområdet.

Det er hensigten, at det administrative register skal omfatte den grønne taksonomi, således at den almene bygningsmasse kan klassificeres efter denne grønne taksonomi, og dermed kan der også ske en klassificering af den almene sektors realkreditlån.

Der er opmærksomhed på, at den grønne taksonomi og energimærkerne ikke er identiske, og at der kan imødeses løbende opdatering.

Sammenhæng til ESCO-ordninger
Registret tænkes integreret med en løbende grøn screeningsordning, således at der løbende med forskellige parametre omkring f.eks. rente- og energipriser kan afdækkes rentable energiinvesteringer.

Databasen skal være offentligt tilgængelig, og dermed skal registret også kunne fungere som en central informationsplatform for ESCO-firmaer og leverandører af grønne løsninger, der på en enkel måde skal kunne hente information om markedet for at sikre bedst mulig udbredelse af de mest perspektivrige løsninger.

Løbende opdatering af det administrative register
Målsætningen er, at det administrative register har den størst mulige aktualitet. Det betyder, at renoveringer, fornyelser og forbedringer af bygningsdelene løbende opdateres af boligorganisationerne.

Opdateringen af drifts- og vedligeholdelsesplanerne tænkes integreret med boligorganisationernes administrationssystemer i forlængelse af den måde, som Landsbyggefonden allerede i dag løbende henter opdaterede oplysninger fra boligorganisationernes administrationssystemer om f.eks. regnskaber og huslejen på hver enkelt almen bolig, om boligen er ledig eller snart bliver det mv.

Initiativerne i de enkelte boligorganisationer
En lang række boligorganisationer har arbejdet med en systematisk registrering af deres bygningsmasse, modeller for løbende opdatering af registreringen og metoder til effektiv granskning.

Der er etableret en følgegruppe omkring etableringen af det administrative register, og det perspektivrige arbejde fra boligorganisationerne inddrages. Dette arbejde kan ses som input til etableringen af registret. Pilotprojekter i efteråret 2020 inddrages også i arbejdet.

Den frivillige bæredygtighedsklasse
Transport- og Boligministeriet har den 29. maj 2020 lanceret en frivillig bæredygtighedsklasse med ni konkrete krav til bæredygtighed i bygninger, der fra 2023 skal være obligatorisk.

Tidsfrister
Det administrative register forventes at være etableret medio 2021. Opgaven vedrørende granskning udbydes efteråret 2020. Boligorganisationerne orienteres løbende omkring det videre forløb.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef