Regnskabsindberetning

Almene boligorganisationer skal inden fem måneder efter regnskabsårets afslutning indberette deres regnskaber elektronisk - det kan du gøre her.

Indberetning af regnskaber til Landsbyggefonden ved aflysning af afdelingsmøder og repræsentantskaber på grund af coronavirus.

Regnskaber indberettes til Landsbyggefonden med en bemærkning om, at der efterfølgende forudsættes godkendelse på afdelingsmøder og repræsentantskaber, og dermed kan alle ordinære frister overholdes.

I tilfælde, hvor det senere viser sig, at regnskaberne ikke kan godkendes af hhv. afdelingsmøder og repræsentantskaber må evt. justeringer optages i regnskaberne for det efterfølgende år. Forventningen er dog, at dette ganske sjældent vil forekomme. (Korrektioner kan gennemføres i efterfølgende regnskabsår).

Indberet regnskab

I forbindelse med indlæsning af regnskaberne i indberetningssstemet foretager Landsbyggefonden et systemmæssigt og regnskabsmæssigt tjek af regnskaberne. Efter revisors godkendelse og endelig indberetning af regnskaberne overføres de til Landsbyggefondens regnskabsdatabase.

I regnskabsdatabasen kan regnskabsdata og nøgletal udsøges af boligorganisationer, revisorer, kommuner, beboerdemokrater, beboere m.fl. og anvendes til en lang række formål, fx. effektivitet, benchmarking, forvaltningsrevision og budgetlægning.
Regnskabsdata indgår desuden som en integreret del af Landsbyggefondens benchmarkingværktøj Tvillingeværktøjet. Endvidere anvendes regnskabsdata også til en lang række statistiske formål i fonden, som fx. husleje- og udgiftsstatistik, analyser og temastatistikker.

Regnskaberne overføres automatisk til Almenstyringsdialog.dk., hvor de indgår i dokumentationspakkerne til brug for styringsdialogen mellem boligorganisationerne og kommunerne.

Der er udarbejdet et sæt retningslinier for indberetningen. Der er særskilte kontoplaner for boligorganisationer, afdelinger mv. som skal anvendes. Der er desuden udarbejdet to brugervejledninger for hhv. boligorganisationer og revisorer.

Derudover har Landbyggefonden udarbejdet en række vejledende udtalelser samt gode råd og tips, som kan være en hjælp i forbindelse med udarbejdelsen og indberetningen af regnskaberne.

Materialet kan findes nedenfor.

 

Yderligere information

Gode tips og råd til regnskabsindberetningen

Landsbyggefonden udarbejder løbende en række gode tips og råd til brug for de almene boligorganisationers udarbejdelse af regnskaber samt regnskabsindberetning til fonden. De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber i de foregående år.

De samlede gode tips og råd kan findes her.

Derudover kan de de enkelte gode tips og råd findes i Vejledende udtalelser, konteringsvejledninger og "Tips og råd" her.

Vejledende udtalelser og konteringsvejledninger

Særligt om selvejende ældreboliginstitutioner

På baggrund af Landsbyggefondens erfaringer med de selvejende ældreboliginstitutioners regnskabsindberetning mv., har fonden udarbejdet materiale specielt til de selvejende ældreboliginstitutioner.

Fonden har udarbejdet en række gode tips og råd til brug i forbindelse med udarbejdelse og indberetning af regnskaber for de selvejende ældreboliginstitutioner.
De gode tips og råd kan findes her.

Fonden har derudover samlet de paragraffer i driftsbekendtgørelsen, der omfatter de selvejende ældreboliginstitutioner.
De kan findes her.

Kontoplaner

Kontoplaner for 2014 og fremover:

Afdelingskontoplan AFD-7-5
Organisationskontoplan SEL-7-4
Sideaktivitetskontoplan SID-7-3

Kontoplaner for 2013:

Afdelingskontoplan AFD-6-2
Organisationskontoplan SEL-6
Sideaktivitetskontoplan SID-6

Kontoplaner for 2010, 2011 og 2012:

Afdelingskontoplan AFD-5-5
Organisationskontoplan SEL-5-5
Sideaktivitetskontoplan SID-5

Kontoplaner for 2008 og 2009:

Afdelingskontoplan AFD-4
Organisationskontoplan SEL-4
Sideaktivitetskontoplan SID-4

Kontoplaner for 2001 - 2007:

Afdelingskontoplan AFD-3
Organisationskontoplan SEL-3
Sideaktivitetskontoplaner SIA-3, SIF-3, SIH-3, SIV-3

 

Nyheder om regnskabsindberetning

2.4. 2019 Råd og vejledning til regnskabsindberetningen
Landsbyggefonden har igen i år udarbejdet en række gode tips og råd til brug i forbindelse med regnskabsindberetningen til fonden. De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber for regnskabsåret 2017.

Derudover har fonden udarbejdet en række gode tips og råd specielt for de selvejende ældreboliginstitutioner. De gode tips og råd kan findes her på fondens hjemmeside.

2.4. 2019 Forbedret visning og søgefunktion af vejledende udtalelser, konteringsvejledninger og "Tips og råd"
Landsbyggefonden har forbedret visningen og søgefunktionen af de vejledende udtalelser, konteringsvejledninger og "Tips og råd". Desuden er der udarbejdet en lang række nye konteringsvejledninger, og et arbejde med udarbejdelse af nye vejledende udtalelser er i gang.

16.4. 2018 Råd og vejledning til regnskabsindberetningen
Landsbyggefonden har igen i år udarbejdet en række gode råd og tips til brug i forbindelse med regnskabsindberetningen til fonden. De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber for regnskabsåret 2016. De gode råd og tips kan sammen med sidste års gode råd og tips findes her på fondens hjemmeside.

16.4. 2018 Nye valideringer indført i regnskabsindberetningen
Følgende yderligere valideringer og automatiske formler er indarbejdet: 

Afdelingens skæringsdato skal fremgå af afdelingsregnskabet:
Ident 4063.040 bliver til et ”kravsfelt” og skal udfyldes.

Overensstemmelse mellem afdelingernes lejemålstyper og lejeindtægter:
Der indføres følgende validering:
Hvis familieboliger i regnskabsstamdata skal lejeindtægt på konto 201.1 > 0
Hvis ungdomsboliger i regnskabsstamdata skal lejeindtægt på konto 201.2 > 0
Hvis ældreboliger i regnskabsstamdata skal lejeindtægt konto 201.3 > 0
Hvis erhverv i regnskabsstamdata skal lejeindtægt konto 201.4 > 0
Hvis institutioner i regnskabsstamdata skal lejeindtægt konto 201.5 > 0

Valideringen erstatter de hidtidige ”kravsfelter” på konto 201.1-201.3.

Korrekt opdeling af boligorganisationens dispositionsfond i disponibel og bunden del:
Konto 716 indskud i Landsbyggefonden skal svare overens med bunden del i dispositionsfonden konto 803.35. Der indsættes derfor en formel under den bundne del af dispositionsfonden konto 803.35, således at saldoen automatisk hentes fra konto 716.
Ident 1803.641 = Ident 1716.400.

Valideringerne er indarbejdet i de opdaterede kontoplaner.
Der henvises til Landsbyggefonden Orienterer nr. 764 af 6. april 2018

29.1. 2016   Ny version af regnskabsindberetningssystemet

Der er er lagt en ny version af regnskabsindberetningssystemet i drift. Systemet er videreudviklet med fokus på at optimere brugervenlighed og overblik i indberetningsprocessen, samt forbedring og udvikling af en række funktioner. Indberetningen er fortsat fuld webbaseret og login sker med NemID, og der er ikke sket ændringer i de fastsatte retningslinjer for indberetningen. Der henvises til Landsbyggefonden Orienterer nr. 703 af 29. februar 2016, brugervejledninger og FAQ.

17.1.2014   Mindre ændring i kontoplanen for afdelinger

Der er foretaget en mindre ændring i kontoplanen for afdelinger. Ident 4061.010 er slettet. Ledeteksten til ident 4061.020 er ændret til "Matrikel nr. og tekst". Hermed kan ident 4061.020 sammenholdes og hentes fra Landsbyggefondens stamdata i forbindelse med indberetning. Den nye kontoplan hedder AFD-7-1.

6.1.2014   Nye kontoplaner for regnskabsår 2014

De nye kontoplaner for 2014 foreligger nu. De hedder AFD-7, SEL-7 og SID-7.
Der henvises til Landsbyggefonden Orienterer nr. 622 af 6. januar 2014  

11.4.2013   Kurser om regnskabs- og lånindberetning er aflyst

Landsbyggefonden har desværre aflyst de planlagte indberetningskurser pga. for få tilmeldinger. Landsbyggefonden arbejder på en række forbedringer og ændringer i regnskabsindberetningssystemet, og planlægger derfor præsentationskurser ultimo 2013. Nærmere oplysninger om kurser mv. kommer via Landsbyggefonden Orienterer.

5.4.2013   Kurser om regnskabs- og lånindberetning

Landsbyggefonden afholder igen i år kurser om regnskabs- og lånindberetning, og med særlig gennemgang af de særlige problemstillinger for selvejende institutioner. Læs mere i Landsbyggefonden-Orienterer nr. 596 af 22. marts 2013.

5.4.2013   Fejl i kontonr. i LBF-orienterer nr. 598 om tab ved fraflyttere

Ved en beklagelig fejl er det i Landsbyggefonden Orienterer nr. 598 af 22. marts 2013 angivet, at der i afdelingskontoplanen indsættes en ny linie: Konto 117 nr. 3 (identnr. 5130.025). Det er naturligvis konto 130 nr. 3, som der også henvises til via identnr. 5130.025.

10.10.2012   Opdaterede afdelingskontoplaner for regnskabsår 2010-2012 og 2013

Der er foretaget enkelte mindre tilføjelser (noter mv.) og tekstmæssige tilpasninger i de eksisterende kontoplaner. Den nye opdaterede kontoplan for 2010-2012 hedder AFD-5-5, og den nye opdaterede kontoplan for 2013 hedder AFD-6-1.

2.1.2012   Nye kontoplaner for regnskabsår 2013

I forbindelse med indførslen af ny Forvaltnings Klassifikation er der udarbejdet nye kontoplaner. Udover rettelser som følge af ny Forvaltnings Klassifikation, er der foretaget mindre redaktionelle rettelser i tekster mv. Kontoplanerne hedder AFD-6, SEL-6 og SID-6. Anvendelse af ny Forvaltnings Klassifikation gælder for regnskaber, der påbegyndes 1. august 2012 eller senere. Boligorganistioner der har regnskabsår, der afsluttes i perioden 31. januar-30. juli 2013, har ikke pligt til at benytte den ny kontoplan, men kan med fordel benytte den.
Der henvises til Landsbyggefonden orienterer nr. 557 af 26. januar 2012  

1.7.2011   Konteringsskitse til byggefond

I forbindelse med indberetningen af regnskaber, modtager fonden mange henvendelser fra boligorganisationerne om den regnskabsmæssige håndtering af nedlæggelsen af byggefonden og overflytningen til dispositionsfonden. Fonden har udarbejedet en konteringsskitse, der kan findes her:

19.5.2011   Mulighed for at sætte "flueben" for øverste myndigheds manglende godkendelse

Som meldt ud i Landsbyggefonden orienterer og som indarbejdet i retningslinierne for regnskabsindberetningen, er der nu mulighed for i forbindelse med indbretningen af regnskaberne, at sætte "flueben" for øverste myndigheds manglende godkendelse på indberetningstidspunktet. Markeringen sker i forbindelse med, at boligorganisationen sender regnskabet til revisor (samme sted som en evt. delegation markeres).

18.4.2011   BORIS er gået i drift

Afløseren for BLIS-2008 programmet - BORIS - er gået i drift, og kan nu anvendes.
BORIS kan tilgås direkte via følgende link: http//:boris.lbf.dk/
BORIS kan også tilgås via: www.lbf.dk > Analyse > Regnskabsindberetning  

11.4.2011   Ny tilrettet organisationskontoplan SEL-5-5

Der er foretaget et par rettelser i organisationskontoplanen SEL-5-4 (og SEL-5-3).
Kontoplanen er nu rettet og hedder SEL-5-5  

1.4.2011   Ny tilrettet afdelingskontoplan AFD-5-4

Der er rettet et par mindre fejl i formler mv. i afdelingskontoplanen AFD-5-2 (og 5-3).
Kontoplanen er nu rettet og hedder AFD-5-4  

15.3.2011   Ny tilrettet afdelingskontoplan AFD-5-2

Der har desværre vist sig et par fejl i formler mv. i afdelingskontoplanen AFD-5. Det vedrørte ident 6407.900 og tilhørende note 7407.010-7407.050
Kontoplanen er nu rettet og hedder AFD-5-2  

28.2.2011  Nyt i kontoplanerne  

For at lette indberetningen af regnskaber for 2010 og fremover er der sket en række mindre korrektioner af kontoplanerne SEL5, AFD5 og SID5.
Den væsentligste ændring er, at visse tekstlinier med plads til 40 positioner er ændret til tekstbokse med plads til 9999 positioner. Der var f.eks. tidligere under påtegninger mange enkeltlinier til udfyldelse. Disse er nu afløst af tekstbokse. Af kontoplanen fremgår det i kolonnen "Positioner", om der er er plads til 40 eller 9999 positioner.
Endvidere er en konsekvensændring rettet på konto 603 Renteindtægter og den tilhørende note. "Realiserede kursgevinster" ændres til "Kursgevinster".
Husk regnskabsår nu er afgrænset af det år, hvori regnskabet slutter (tidligere afgrænset efter begyndelsestidspunktet).  

Ordforklaringer

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.

Retningslinjer for den elektroniske regnskabsindberetning

Overheads fra indberetningskursus maj 2016