Organisation

Lovgivningen mv.

Ved lov nr. 221 af 3. marts 2015 blev der i de store bykommuner med en markant befolkningstilvækst givet mulighed for at yde et ekstra grundkøbslån til etablering af almene boliger i lokalplanlagte boligområder, hvor de samlede grundudgifter ikke muliggør byggeri inden for maksimumsbeløbet.

Ved lov nr. 222 af 3. marts 2015 blev der afsat midler til, at Landsbyggefonden fortsat kan støtte renovering, boligsocial indsats, infrastrukturændringer, nedrivninger og nybyggeri i den almene boligsektor i de kommende år.

Loven indehold en række elementer:

  • Renoveringsrammen blev fordoblet i 2015 og 2016, 
  • Den boligsociale ramme fortsattes med 465 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018, 
  • Infrastrukturrammen blev videreført med 160 mio. kr. årligt fra 2017-2020,
  • Nedrivningsrammen fastsættes til 600 mio. kr. samlet i perioden 2015-2018,
  • Landsbyggefondens medfinansiering af det almene nybyggeri i 2015-2018 udgør fortsat 25 pct. af den statslige ydelsesstøtte.

Ved lov nr. 223 af 3. marts 2015 fik Landsbyggefonden – hvor boligerne ikke kan sælges til anden side – mulighed for at støtte nedrivning af hele almene boligafdelinger.

Landsbyggefonden kan anvende indtil 200 mio. kr. af nedrivningsrammen hertil. Da hele boligafdelingen nedrives, og der derfor ikke er lån, der kan videreføres, ydes støtten som tilskud. Dette betyder videre, at der ikke kan ydes løbende renoveringsstøtte til nedrivning af hele afdelinger.

Ved lov nr. 224 af 3. marts 2015 fik boligorganisationerne mulighed for at anvende sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med konkrete udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser. Klausulerne fastlægger, at entreprenøren/leverandøren skal benytte elever i opgaveløsningen. Endvidere kan kommunalbestyrelsen – i forbindelse med tilsagn om støtte til nybyggeri mv. – stille
som tilsagnsvilkår, at boligorganisationen skal overveje at anvende en social klausul om uddannelses- og praktikaftaler.

Ved lov nr. 527 af 29. april 2015 blev der fastsat regler om prisfastsættelse ved salg af almene boliger til en friplejeboligleverandør.

Ved lov nr. 528 af 29. april 2015 blev reglerne om bofællesskaber ændret. Herefter skal der kun være mindst 3 værelser i et bofællesskab – plus et ekstra værelse. Hvis boligen imidlertid er indrettet med et køkken, som er stort nok til, at beboerne kan spise sammen der mv., gives kommunen mulighed for at dispensere fra kravet om det ekstra værelse. Det forhold, at bofællesskabsboliger fremover kan være mindre, vurderes at gøre det lettere for kommunerne at finde det tilstrækkelige antal boliger til flygtninge.

Administrative forskrifter

Der er udstedt ny bekendtgørelse nr. 451 af 13. april 2015 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer mv. Den tidligere er samtidig ophævet.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Hovedtal fra fondens regnskaber